TÜRKMENISTANYŇ KANUNY

«Haryt-çig mal biržalary we birža söwdasy hakynda»


Türkmenistanyň Kanunyna goşmaçalar girizmek hakynda

Ykdysady ösüşleri nazarlap.

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň ykdysady strategiýasynda ileri tutýan ugurlary, ilkinji nobatda, milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýalaşdyrmakdan we toplumlaýyn düýpli döwrebaplaşdyrmakdan, bazar gatnaşyklarynyň we döwlet dolandyryşynyň sazlaşykly utgaşdyrylmagyndan ybaratdyr.

Öý-hojalyk tehnikalary gerek bolsa, «Çandybile» gel!

Her paslyň howa şertleriniň özboluşlulygy şol möwsümde ulanylýan önümleriň haýsylarynyň geçginli boljaklygyny öňünden kesgitlemäge mümkinçilik berýär. Güýzde howanyň salkynlamagy bilen adamlar ýyladyjy peçleriň, gaz geçirijileriň durkuny täzelemäge, gyşa ykjam taýýarlyk görmäge başladylar. Bazarlarda, söwda merkezlerinde azyk önümlerinden et-ýapma, süýt, gök we miwe önümleriniň geçginliligi artan bolsa, senagat, hojalyk harytlaryndan ýyladyjylara, gaz peçlere we beýleki dürli tehniki enjamlara isleg güýçlendi.
Paýtagtymyzda şeýle önümleri halk köpçüligine hödürleýän söwda merkezleriň biri-de Çandybil söwda merkezidir. Paýtagtymyzyň Bitarap Türkmenistan şaýolunyň ugrunda ýerleşýän bu söwda merkezi 2008-nji ýyldan bäri hereket edýär. Bu ýerde, esasan, gurluşyk, senagat, tehniki we öý-hojalyk harytlarynyň satuwy ýola goýlandyr.
Söwda merkezine giren badyňa ýyladyjy enjamlaryň täze görnüşleri ünsüňi çekýär. Olaryň dürli reňkleriniň bolşy ýaly, ulanylyş şertleriniň amatlylygy-da biri-birinden tapawutlanýar. Olardan dürli gaz peçler, ýyladyjy enjamlar, sowadyjylar, elektrik peçleri, ütükler, gaz we tok geçiriji turbalar, aşhana enjamlary, şeýle hem kompýuterler, telefonlar, noutbuklar, kir ýuwujy we tozan sorujy maşynlaryň onlarça görnüşi bar. Egri ekranly telewizorlaryň dürli ölçegli görnüşleri gelenlerde bu önümlere bolan islegi artdyrýar. Olar Ýaponiýa, Hytaý, Russiýa, Germaniýa, Türkiýe we Italiýa ýaly döwletleriň ýokary hilli, kepillikli, amatly bahalardan hödürlenýän harytlarydyr. Ýakynda täze görnüşleri bilen üsti ýetirilen ol önümler bu ýere gelýänleriň höwes bilen alýan harytlaryna öwrüldi.

Bildirişler


Reklamalar


“Hoş zaman” kompaniýasy “Aşgabat 2017” oýunlarynyň resmi hyzmatdaşy