TÜRKMENISTANYŇ KANUNY

«Haryt-çig mal biržalary we birža söwdasy hakynda»


Türkmenistanyň Kanunyna goşmaçalar girizmek hakynda

Ykdysady ösüşleri nazarlap.

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň ykdysady strategiýasynda ileri tutýan ugurlary, ilkinji nobatda, milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýalaşdyrmakdan we toplumlaýyn düýpli döwrebaplaşdyrmakdan, bazar gatnaşyklarynyň we döwlet dolandyryşynyň sazlaşykly utgaşdyrylmagyndan ybaratdyr.

Lebap welaýat alyjylar jemgyýeti.

Ýylyň-ýylyna ýokary görkezijiler bilen söwda ulgamynda öňdebaryjy orny eýeläp gelýän gündogar welaýatymyz şu ýylyň 10 aýynyň jemi boýunça oňat netijeler gazandy. Lebap welaýat alyjylar jemgyýetleriniň birleşiginiň hünärmenleri bazarlarymyzy dürli görnüşli azyk önümleri bilen üpjün etmekde öz başarnyklaryny görkezýärler. Halkyň sarp edýän harytlaryny öndürmek boýunça bu alyjylar jemgyýetiniň birleşiginiň umumy meýilnamasy 37 million 808 400 manat bolup, 10 aýyň jemi boýunça ýerine ýetirileni 39 million 370 200 manada barabar boldy. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdireniňde, ösüş görkezijisi 101,4 %-e ýetdi. Göz öňünde tutulan meýilnamany üstünlikli amal eden hünärmenler geljekde hem has uly netijeler gazanmagy maksat edinýärler.

Bildirişler


Reklamalar


“Hoş zaman” kompaniýasy “Aşgabat 2017” oýunlarynyň resmi hyzmatdaşy