TÜRKMENISTANYŇ KANUNY

«Haryt-çig mal biržalary we birža söwdasy hakynda»


Türkmenistanyň Kanunyna goşmaçalar girizmek hakynda

Ykdysady ösüşleri nazarlap.

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň ykdysady strategiýasynda ileri tutýan ugurlary, ilkinji nobatda, milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýalaşdyrmakdan we toplumlaýyn düýpli döwrebaplaşdyrmakdan, bazar gatnaşyklarynyň we döwlet dolandyryşynyň sazlaşykly utgaşdyrylmagyndan ybaratdyr.

Balkan welaýat alyjylar jemgyýeti

Diýarymyzyň bazar bolçulygyna öz mynasyp goşantlaryny goşmakda günbatar welaýatymyz hem 10 aýyň meýilnamasyny üstünlikli jemledi. Balkan welaýat alyjylar jemgyýetleriniň birleşiginiň şu ýylyň on aýy boýunça meýilnamasy 17 million 357 800 manat bolup, ýerine ýetirileni 17 million 357 800 manada deň boldy. Bu alyjylar jemgyýeti bellenen meýilnamany 100 % ýerine ýetirdi.

Welaýatyň kuwwatly kärhanalarynyň biri Balkanabat şäherindäki guş toplumy bolup, ol ýerde, esasan, towuk ýumurtgasy, towuk eti, şöhlat we büzmeçe önümleriniň ençeme görnüşi öndürilip sarp edijilere ýetirilýär. Häzirki wagtda önümçiligi güýçli depginde dowam edýän kärhanalaryň önümleri söwda nokatlarynda uly islegden peýdalanýar.

Bildirişler


Reklamalar


“Hoş zaman” kompaniýasy “Aşgabat 2017” oýunlarynyň resmi hyzmatdaşy