Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Balkan welaýat alyjylar jemgyýeti

Diýarymyzyň bazar bolçulygyna öz mynasyp goşantlaryny goşmakda günbatar welaýatymyz hem 10 aýyň meýilnamasyny üstünlikli jemledi. Balkan welaýat alyjylar jemgyýetleriniň birleşiginiň şu ýylyň on aýy boýunça meýilnamasy 17 million 357 800 manat bolup, ýerine ýetirileni 17 million 357 800 manada deň boldy. Bu alyjylar jemgyýeti bellenen meýilnamany 100 % ýerine ýetirdi.

Welaýatyň kuwwatly kärhanalarynyň biri Balkanabat şäherindäki guş toplumy bolup, ol ýerde, esasan, towuk ýumurtgasy, towuk eti, şöhlat we büzmeçe önümleriniň ençeme görnüşi öndürilip sarp edijilere ýetirilýär. Häzirki wagtda önümçiligi güýçli depginde dowam edýän kärhanalaryň önümleri söwda nokatlarynda uly islegden peýdalanýar.

Kärhanalarymyz

Reklama

KOMPÝUTER tilsimaty merkezi

Tel: +993 12 93 40 50 Faks: +993 12 93 40 60 Sal­gy­sy: Aş­ga­bat ş. Mag­tym­gu­ly şa­ýo­ly, 111 «A» jaý. E-ma­il: tdsoft@on­li­ne.tm, Web­saýt: www.cct.com

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.