TÜRKMENISTANYŇ KANUNY

«Haryt-çig mal biržalary we birža söwdasy hakynda»


Türkmenistanyň Kanunyna goşmaçalar girizmek hakynda

Ykdysady ösüşleri nazarlap.

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň ykdysady strategiýasynda ileri tutýan ugurlary, ilkinji nobatda, milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýalaşdyrmakdan we toplumlaýyn düýpli döwrebaplaşdyrmakdan, bazar gatnaşyklarynyň we döwlet dolandyryşynyň sazlaşykly utgaşdyrylmagyndan ybaratdyr.

Mary welaýat alyjylar jemgyýeti

Mary welaýat alyjylar jemgyýetleriniň birleşiginiň şu ýylyň on aýy boýunça umumy meýilnamasy 39 million 549 500 manat bolup, ýerine ýetirileni 39 million 502 700 manada deň boldy. Kärhanalar ösüş görkezijileri boýunça geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdireniňde 100,1 % ösüş gazandylar. Azyk önümleriniň ençeme görnüşiniň önümçiligini alyp barýan Murgap önümçilik birleşigi-de bu ugurda öz kuwwatlylygyny görkezdi. Ol ýerde taýýarlanýan goýaldylan we gaýnadylyp gaplanan süýt önümleri, süýji-köke, gaýtadan işlenilip, gaplanan gök önümler, şöhlat we pamyk önümleri ýurdumyzyň ähli söwda nokatlaryna ugradylýar. Zähmet üstünligini gazanan hünärmenler geljek ýyl has oňat netijeler gazanmagy göz öňünde tutýarlar.

Bildirişler


Reklamalar


“Hoş zaman” kompaniýasy “Aşgabat 2017” oýunlarynyň resmi hyzmatdaşy