Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Mary welaýat alyjylar jemgyýeti

Mary welaýat alyjylar jemgyýetleriniň birleşiginiň şu ýylyň on aýy boýunça umumy meýilnamasy 39 million 549 500 manat bolup, ýerine ýetirileni 39 million 502 700 manada deň boldy. Kärhanalar ösüş görkezijileri boýunça geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdireniňde 100,1 % ösüş gazandylar. Azyk önümleriniň ençeme görnüşiniň önümçiligini alyp barýan Murgap önümçilik birleşigi-de bu ugurda öz kuwwatlylygyny görkezdi. Ol ýerde taýýarlanýan goýaldylan we gaýnadylyp gaplanan süýt önümleri, süýji-köke, gaýtadan işlenilip, gaplanan gök önümler, şöhlat we pamyk önümleri ýurdumyzyň ähli söwda nokatlaryna ugradylýar. Zähmet üstünligini gazanan hünärmenler geljek ýyl has oňat netijeler gazanmagy göz öňünde tutýarlar.

Kärhanalarymyz

Reklama

KOMPÝUTER tilsimaty merkezi

Tel: +993 12 93 40 50 Faks: +993 12 93 40 60 Sal­gy­sy: Aş­ga­bat ş. Mag­tym­gu­ly şa­ýo­ly, 111 «A» jaý. E-ma­il: tdsoft@on­li­ne.tm, Web­saýt: www.cct.com

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.