Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Uly netijeler gazandy

Diýarymyzda süýt önümlerini öndürýän kärhanalaryň birnäçesi bolup, olaryň biri-de paýtagtymyzyň çäginde ýerleşýän Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Ruhabat önümçilik söwda birleşiginiň kärhanasydyr. Ýurdumyzyň iň bir abraýly önümçilik kärhanasy bolan bu kärhana 4 sehden – süýji-köke, çörek, şöhlat we süýt önümlerini öndürýän sehlerinden ybaratdyr. Bu kuwwatly kärhananyň hünärmenleri göz öňünde tutulan meýilnamasyny artygy bilen ýerine ýetirmekde gujurly zähmet çekýärler. Kärhananyň çörek önümlerini öndürmekde şu ýylyň on aýy boýunça meýilnamasy 2 202,5 tonna bolup, ýerine ýetirileni 3 037,9 tonna, ösüş görkezijisi 137,9%-e ýetdi. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdireniňde ösüş depgini 116 %-e barabar boldy. Süýji-köke önümlerini öndürmegiň meýilnamasy 92,2 tonna bolup, ýerine ýetirileni 149,1 tonna, ösüş görkezijisi 161,7 %-e ýetdi. Şöhlat we et önümlerini öndürmegiň meýilnamasy 102 tonna, ýerine ýetirileni 109,3 tonna, ösüş görkezijisi 107,2%-e barabar boldy. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdireniňde,  119% ösüş gazanyldy. Önüm öndürmek boýunça umumy meýilnamasy 2 886,80 manat bolup, ýerine ýetirileni 3 683,80 manat, ösüş görkezijisi 127,6%-e deň boldy. Kärhananyň ösüş depgini geçen ýyla garanyňda 116% ýokarlandy. Hünärmenler geljek ýyl bu üstünlikleri has hem ýokarlandyrjakdyklaryna uly ynam bildirýärler.

Kärhanalarymyz

Reklama

KOMPÝUTER tilsimaty merkezi

Tel: +993 12 93 40 50 Faks: +993 12 93 40 60 Sal­gy­sy: Aş­ga­bat ş. Mag­tym­gu­ly şa­ýo­ly, 111 «A» jaý. E-ma­il: tdsoft@on­li­ne.tm, Web­saýt: www.cct.com

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.