Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Täze «Düşewünt» geldi

Eziz Diýarymyzda hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde hususyýetçiligi ösdürmäge uly goldaw berilýär. Ýerli önüm öndürijilerimiz köpeldigiçe, önümleriň köpdürlüligi-de artýar. Diýarymyzda täze önümçilik işine girişen kärhanalaryň arasynda Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Kelejar daýhan birleşiginde açylan «Düşewünt» hususy kärhanasy-da giňden tanalýar. Häzirki wagtda iki sehden ybarat kärhanada 10 töweregi hünärmen yhlasly zähmet çekýär. Ýokary tehnologiýaly enjamlar ornaşdyrylan sehleriň birinde önümleriň çig maly taýýarlanylsa, beýleki sehde gaýtadan işlenilip, önümler gaplara gaplanýar. Sehlerde turuwbaşdan «Nesilli» söwda belgileri bilen «Batly» atly önümler öndürilip başlandy. Olardan diňe bir guradylan çörek bölejikleriniň 7 – duzly, peýnir, gaýmak, gök ot tagamly, pisse, çişlik, şöhlat we gyzyl işbil tagamly görnüşleri bar. Dürli dynç alyşlarda, gezelençlerde iýmäge amatly bu önümler turuwbaşdan halkyň söýgüsini gazanmagy başardy. Önümleriň ýokary hilli, arassa, saglyga ýokumly bolmagy ugrunda hünärmenler ýadawsyz alada edýärler. Ýokary öndürijilikli hereket edýän kärhananyň kuwwatlylygy her aýda 2 tonna önüm öndürmäge mümkinçilik berýär. Geljekde bu ýerde mekgejöwen taýajyklarynyň önümçiligini ýola goýmak meýilleşdirilýär. Şunuň ýaly täze önümleriň öndürilmegi ýurdumyzda bäsdeşlige ukyply harytlaryň barha artmagyna getirýär.

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.