Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Türkmen doňdurmasy daşary bazarda

          «Täze aý» hususy kärhanasy hytaý bazarynda ýokary islegden peýdalanýan doňdurmanyň synag üçin ilkinji 6 tonnasyny,  ikinji tapgyrda 26 tonnasyny ugratdy. Smorodina, banan, malina, ýertudana, gök çaý tagamly we wanil, şokolad tagamly plombirler bu eksport harydynyň görnüşlerini düzýär. Bu sowuk süýjülikleriň tagamy uzak wagtlap agzyndan gitmedik hytaýly işewürler «Täze aý»-yň önüminiň köpçülige hödürleýiş  çäresini we «Täze aý» atly internet saýtyny hem ýola goýdular.

       Bulardan başga-da, «Täze aý» hususy kärhanasy öz önümlerini goňşy Owganystana eksport edýär we dünýä bazarlarynda söwda etmegiň täze derejelerine çykmagy maksat edinýär. Ýakyn geljekde bu köpugurly kärhana şöhlat önümlerini, doňdurmanyň synag tapgyrlaryny Russiýa we beýleki Ýewropa ýurtlaryna-da ibermegi göz öňünde tutýar. Hytaý sarp edijileriniň türkmen doňdurmalaryna ýokary baha bermeginiň bu önümleriň hiline ýeke-täk delil däldigini biz eýýäm «Täze aý» söwda markasynyň türkmen bazarlarynda import  harytlarynyň  bireýýäm ornuny  tutanlygyndan hem bilýäris. 

 «Orient tm» saýtynyň materiallary esasynda taýýarlandy.    

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.