Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Öz käriniň ussatlary

Ýur­du­myz­da ýaş nes­le bi­lim hem hü­när öw­red­ýän or­ta hü­när­ment mek­dep­le­ri­niň bir­nä­çe­si he­re­ket ed­ýär. Şo­la­ryň bi­ri-de Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da we da­şa­ry yk­dy­sa­dy ara­gat­na­şyk­lar mi­nistr­li­gi­niň ga­ra­ma­gyn­da­ky Söw­da-koo­pe­ra­tiw mek­de­bi­dir. Bu hü­när­ment mek­de­bin­de di­ňe bir bi­lim we hü­när öw­re­dil­män, ýur­du­myz­da bel­le­nil­ýän baý­ram­çy­lyk­lar my­na­sy­bet­li da­ba­ra­ly çä­re­ler­dir gö­rel­de­li sa­pak­lar hem yzy­gi­der­li ge­çi­ri­lip du­rul­ýar. Ýa­ňy-ýa­kyn­da bu Söw­da-koo­pe­ra­tiw mek­de­bin­de Jem­gy­ýet­çi­lik iý­mi­ti kär­ha­na­la­ry­nyň önüm­le­ri­niň teh­no­lo­gi­ýa­sy ug­ry bo­ýun­ça oka­ýan ta­lyp­lar bi­len «Öz işi­niň us­sa­dy» at­ly gö­rel­de­li açyk sa­pa­gy ge­çi­ril­di. Sa­pak­da ta­lyp­lar hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň ta­gal­la­sy bi­len çy­kan «Be­re­ket­li türk­men sa­ça­gy» ki­ta­byn­da ber­len mil­li türk­men ta­gam­la­ry esa­syn­da taý­ýar­lan ta­gam­la­ry, ola­ryň be­ze­gi hem sag­ly­ga peý­da­sy ha­kyn­da gy­zyk­ly çy­kyş­la­ry et­di­ler. Ýaş hü­när­men­le­riň öz el­le­ri bi­len taý­ýar­lan mil­li na­har­la­ry­dyr iş­däa­çar­la­ry, ýur­du­myz­da ön­dü­ril­ýän dür­li önüm­ler­dir şi­re suw­la­ry bi­len dol­du­ry­lan türk­men des­ter­ha­ny­nyň be­ze­li­şi sa­pa­ga gat­na­şan myh­man­lar­da uly tä­sir gal­dyr­dy. Mek­de­biň gö­rel­de­li mu­gal­lym­la­ry Bi­bi­jan Ju­ma­ýe­wa­nyň hem-de Je­ren Ga­len­de­ro­wa­nyň ta­lyp­la­ra hü­när öw­ret­mek­de siň­dir­ýän yh­la­sy bi­len ge­çen nus­ga­lyk sa­pak gel­jek­ki söw­da hü­när­men­le­ri­ne ök­de aş­pez­ler bo­lup ýe­tiş­mek­de uly tej­ri­be bol­dy. Sa­pa­gyň ahy­ryn­da Söw­da-koo­pe­ra­tiw mek­de­bi­niň di­rek­to­ry Sol­tan Baý­ra­mow şeý­le ne­ti­je­li çä­re­le­ri ge­çir­mek­de yh­la­sy­ny gaý­gyr­ma­ýan mu­gal­lym­la­ra köp sag­bol­sun aýt­dy we mun­dan beý­läk hem söw­da ul­ga­myn­da zäh­met çek­jek hü­när­men­le­ri taý­ýar­la­mak­da el­le­rin­de ba­ry­ny edip zäh­met çek­jek­dik­le­ri­ni uly buý­sanç bi­len bel­le­di. 

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.