Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Kiçi we orta telekeçilik

Hormatly Prezidentimiziň badalga bermegi bilen ýurdumyzda telekeçiligiň ösmegi, bazar gatnaşyklaryna giň ýol açylmagy hususyýetçileriň sanynyň artyp, olaryň arasyndaky bäsleşigi güýçlendirýär. Ýurdumyzda hususy işewürligi ösdürmek we telekeçilik işi bilen meşgullanýan adamlary goldamak üçin oňaýly şertler döredildi. Türkmen telekeçileriniň alyp barýan bimöçber işleriniň sanawynda gurluşyk we gurluşyk serişdeleriniň önümçiligi, köpçülikleýin sarp ediş harytlary, söwda we hyzmat esasy orny eýeleýär. Telekeçiler agrosenagat toplumy, dokma we himiýa pudaklary, syýahatçylyk ýaly milli ykdysadyýetimiziň ähmiýetli pudaklaryny hem işjeň ýagdaýda ösdürýärler. Umuman, kiçi we orta telekeçilik ykdysadyýetimizde özüniň mynasyp ornuny eýeläp, ynamly gadamlar bilen öňe barýar. Hormatly Prezidentimiziň telekeçilere bildirýän ynamy örän uly. Ýurdumyzyň telekeçileri geljekde hem Gahryman Arkadagymyzyň ynamyny ödäp, özleriniň halal zähmeti bilen ýurdumyzyň ykdysady ösüşine mynasyp goşant goşarlar.

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.