Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

«Al-ýaşyl bürenip çykar perisi»...

              ...Läle-reýhan ýazyň ilkinji günleri. Bahar deýin gülgüzar öwsüp, dünýäni ýaz edýän zenanlarymyzyň baýramy. «Al-ýaşyl bürenip çykar perisi» diýip, dana şahyrymyzyň wasp edişi ýaly, türkmen zenanlaryny edaly, sypaýy, asylly görkezýän zatlaryň biri-de olaryň milliligi. Milli häsiýetleriň, lybaslaryň, şaý-sepleriň  utgaşan sazlaşygy.Türkmen zenanlarynyň mawut, atlaz, keteni, panbarhat ýaly matalary nepis keşdeleri bilen bezäp taýýarlan milli lybaslary ähli döwürlerde-de gözelligiň jadyly syry bolup dünýäni haýrana goýup gelýär. Toý-baýramlarda arzylanyp geýilýän ýa-da gyzyň bukjasyny bezeýän matalaryň naýbaşylarynyň biri bolsa panbarhatdyr. Bu mata özüniň owadanlygy, ýüpege mahsus ülpüldisi we bedene ýakymlylygy bilen beýleki matalardan tapawutlanýar. Ösen döwrümizde gelin-gyzlarymyzyň panbarhat matalaryna bolan islegini kanagatlandyrmakda Aşgabat-Gökdepe aýlaw ýolunyň 12-nji kilometrinde ýerleşýän Aşgabadyň Panbarhat fabrigi ýokary öndürijiligini görkezýär. 2008-nji ýylyň 24-nji oktýabryndan bäri güýçli depginde hereket edip gelýän kärhananyň matalary türkmen bazarlarynyň islegli harytlarynyň hatarynda durýar. Kärhanada üç, ýagny, çig maly taýýarlaýyş, dokma we boýag sehleri işleýär.Olaryň hersinde degişlilikde, hil-barlag bölümleri hereket edip, matalaryň hili berk gözegçilikde saklanylýar.
—Panbarhat matalarynyň iň esasy aýratynlygy olaryň 100% arassa ýüpekden dokalýanlygydyr. Bu matalaryň syklygy, berkligi we ýüpek ýaly ýylpyldysy alyjylaryň göwnünden turýar. Önümler ýokary tehnologiýaly enjamlaryň kömegi bilen taýýarlanyp, bu ugurda 200-den gowrak hünärmenler ýadawsyz zähmet çekýär. Bu matanyň sütükli, gülli, dürli şekilli 100-den gowrak görnüşi bar.  Näçe ýuwdygyňça matalaryň ýüpek ýerliginiň reňki açylyp, hasam lowurdamak bilen bolýar – diýip, kärhananyň baş inženeri Serdar Durdyýew bize beren gürrüňinde panbarhatyň aýratynlyklary hakda belläp geçdi.
      Hawa, giň sähralaryň reňbe-reň lälezarlygyny ýatladýan panbarhat matalarynyň bedene ýakymy-da, töwerege paýlaýan ýalkymy-da üp-üýtgeşik. Arassa ýüpekden dokalýan bu ýokary hilli matalara bolan isleg artmasa kemelenok. Adatça, olaryň pasyllaryň aýratynlyklaryna görä dürli galyňlykdaky görnüşleri geýilýär. Ilkbaharyň gelmegi bilen onçakly galyň bolmadyk, gülli, dürli nagyşly, düz reňkli panbarhatlar gyz-gelinlerimiziň syratyna ýaraşyk berýär.
—Ine, şu ýyl fabrigimiziň işe girizilenine 10 ýyl dolýar. Biz önüm öndürijiler üçin ýurdumyzyň gülläp ösüşlerine goşant goşmakdan uly bagt ýok. Hormatly Prezidentimiziň 2018-nji ýyly «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýyly diýip, yglan etmegi mynasybetli, bizem taryhyň mizemez sütüniniň uly mazmunyny ýüpek önümlerimizde şöhlelendirmek isledik. Ýakynda şu ýylyň keşbi şekillendirilen boýunbaglaryň önümçiligini ýola goýduk. Geleniňizde görensiňiz, fabrigiň öňünde ýerleşen dükanymyzda önümlerimiziň ähli görnüşiniň satuwy amala aşyrylýar. Dükandan bölekleýin ýa-da lomaý görnüşde söwda etmek mümkinçiligi döredildi, galyberse-de, näme ak bazarlarymyzyň ählisinde türkmen panbarhatlarynyň giň görnüşi satuwa çykarylýar. Bizem hormatly Prezidentimiziň önüm öndürijilere bildirýän ynamyny ödäp, mundan beýläk-de, yhlasly zähmet çekeris–diýip, baş inžener sözüni jemledi.
          Bahar ýaly näzik duýgularyň reňklerde şöhlenenen keşbine meňzeýän ýüpek matalar deňinden geçeni biparh goýanok. Bedene ýaraşyk berýän bu köýnekliklerden fabrikde her ýylda 150 müň kwadrat metri öndürilip, sarp edijilere ýetirilýär. Elbetde, bagtyýar zamanada ýag iýip, ýüpek geýip ýaşamagyň hem bagtlylykdan başga düşündirişi ýok bolsa gerek. Şoňa görä-de fabrigiň täze görnüşli panbarhatlary geljekde-de türkmen zenanlarynyň gözelligine gözellik goşar. 

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.