Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

TOÝLARYŇ MEKANY «JEÝHUN»

Biz töweregimizde görýän, eşidýän we pikir edýän närselerimiziň içinden azajygam bolsa bagtyň aňrybaşy lezzetini duýmak arzuwynda ýaşaýarys. Ol lezzet kalpda şatlyk, begenç, buýsanç ýaly duýgularyň ýiti täsiri netijesinde döreýär.
              Toý-dabaralaryň ýygy-ýygydan bellenilýän ýerleriniň biri-de Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň «Aşgabat şäheriniň Jemgyýetçilik iýmiti» döwlet kärhanasynyň paýtagtymyzdaky «Jeýhun» restoranydyr. Biz toý mekanynda dabaralaryň gurnalyşy, amatlylygy we hyzmatlary dogrusynda gyzyklanyp, myhmançylykda bolduk.
Şaýoluň sag tarapyndaky gür baglygyň içi bilen ýodajygy syryp barýarys. «Jeýhun» restorany ýazgyly binanyň daşyna egele berip duran mähelläniň duşundan geçip, binanyň bosagasyndan ätleýäris. Şüweleňi ýaňy gyzyşyp başlan zala girenimizde, bizi restoranyň müdiri Elina Rozyrewa gadyrly garşy aldy. Iş otagyna geçip, jaýlaşykly ornaşanymyzdan soň, oňa ilkinji ýüzlenmämiz şeýle başlandy:
– Elina, döwletli ojaklaryň myhmanynyň köp bolşy ýaly, siziňem müşderileriňiz ýetik bolsa gerek?!
– Hudaýa şükür, toý-dabaralaryň, ýaş toýlarynyň we sadakalaryň geçirilmeýän güni ýok diýseňem boljak – diýip, müdir çäksiz ynamlylyk bilen sözüni dowam etdi:
– Iş nähili bolanda-da, hili aňrybaş derejede amala aşyrylanda, öz müşderilerini özi tapýar. Bir ýerde ýokary hilli hyzmat bolsa, tanyş-bilişler bir-birinden eşdişýär, garaz, dabarasy çar ýana ýaýraýar. Sagbolsunlar, ussat aşpezlerimiziň tagallasy bilen dabaralaryň daşyndan hem tagamlarymyzy sargyt edýänleriň sany artýar.
– Diýmek, siz eltip bermek hyzmatyny hem ýerine ýetirýärsiňiz-dä?! – diýip, biz onuň sözünden çykaran netijämizi dile getirip, toý mekanynyň hyzmatlary bilen içgin gyzyklandyk.
– Bizde 180-200 töweregi adama hyzmat etmek mümkinçiligi bar. Geçirilýän dabaralar üçin tejribeli aşpezlerimiz milli tagamlarymyzyň birnäçe görnüşini hem-de rus, ermeni, tatar, türk tagamlaryny bişirýärler. «Eşiden deň bolmaz, gören göz bilen» diýipdirler, ýörüň, toý hyzmatlaryny ýakyndan synlalyň! – diýip, Elina bizi toý zalyna äkitdi.
Bu ýerdäki toý bezegleri, çyralaryň şöhlesine öwşün atýan gaplaryň şuglasy, bereketli toý desserhany ertekilerdäki suratlandyrylýan jadyly saçagy ýadyňa salýar.
– Tagamlaryň we hyzmatlaryň ýokary hilliliginden islendik myhmanyň kanagatlanýandygyny ynamly aýdyp bileris. Bizem müşderilerimiziň ynamyny ödäp,  mundan beýläk-de yhlasly zähmet çekeris. Ýaş toýlaryndan başlap, dürli dabaralar geçirmek isleýän müşderilerimize-de hemişe  gapymyz açyk.
– Elina, restoranyňyz hakda beren gyzykly gürrüňleriňiz üçin köp sagboluň! Maksatlaryňyz hasyl, işleriňiz rowaç bolsun! Toýlarymyz toýlara ulaşsyn! – diýip, Elina sagbolsun aýdyp, onuň bilen hoşlaşdyk.
AÝGÜL AŞYRMÄDOWA

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.