Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Halkara zenanlar gününe taýýarlyk

Aşgabadyň «Teke bazary» diýilse, aňymyzda uklan ýakymly ýyllar örboýuna galýar. O ýyllaryň ählisi ýakynlarymyz hem iň gowy görýän adamlarymyz bilen bagly. 8-nji martda, ejemiziň, uýamyzyň doglan gününde ýa ilkinji gezek duşuşyga barýarkak bu bazara sowulmadygymyz az-azdyr. Sebäbi paýtagtlylardan şäherde «Nireden gül satyn alyp boljagyny» sorasaňyz, ilki bilen «Teke bazary» salgy bererler. Bazaryň esasy gapysyna ýeteniňizde çaýkanyp-çaýkanyp güller akýan derýa meňzeş gül satýanlaryň uzyn hataryny görersiňiz. Bu ýerdäki güler ýüzli, edil ýaz ýaly satyjy gelin-gyzlar güle aşyk göwünlere, gör, näçe gezekler bilbil gondurdy?! Olar öz işine yhlasy, ussatlygy, söýgüsi bilen bazary hem daş-töweregini gyş-u-ýaz diýmän al-elwan gülleriň ysyna gark edip otyr. Olar bu güller bilen ýürekleri-ýüreklere ýetirip, uzaklary ýakynlara getirip ýörler. Size hemişe gülleriň arasynda ýaşamak ýaraşýar! Eliňize güller bitsin, mähriban gülçüler! Mähriban, eziz zenanlarymyz, ýetip gelýän Halkara zenanlar günüňiz gutly bolsun! Durmuşyňyz rahat, arzuwlaryňyz hasyl, geljegiňiz has-da nurana bolsun!

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.