Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

GUŞ TOPLUMLARYNYŇ ÖNÜMI

Aklymyz goýazylaşanda, «Altyn ýumurtga» berýän towuklar hakdaky ertekileriň hyýaly hakykatdygyny bilsegem, ýumurtganyň bedenimiziň ýaşaýşy üçin altyna barabar gymmata eýedigine göz ýetirýäris. Daň saz berip, şapak gyzarmanka dumly-duşdan ýaňlanýan sesi uly ili örüzýän horazdyr towuklaryň eldekileşdirilip başlanmagy ynsanlaryň oturymly ýaşaýşa uýgunlaşyp ugran döwürlerine gabat gelýär. Il içinde «ýedi hazynanyň» biri hasaplanýan bu jandarlary idedip, saklamak döwletlilikden nyşan hasaplanýar.
Towuklardan alynýan towuk etidir ýumurtgasy gündelik iýmitimiziň esasyny düzýär. Bu iýmit dünýäniň iň köp sarp edilýän azyk önümleriniň ilkinji onlugynda orun alýar. Onuň düzüminiň bedeniň immunitetini güýçlendirýän beloga, proteine we beýleki witaminlere baý bolmagy ýaşaýşymyzdaky ornuny hasam artdyrýar. Ýurdumyzyň bazarlarynda gün-günden uly isleg bildirilýän ýumurtganyň bolçulygyny döretmekde döwlet derejesinde hereket edýän guş toplumlarymyz uly tagalla edýärler. Guş toplumlarynda idedilýän towuklardan alynýan towuk eti we ýumurtgasy ýurdumyzyň içerki bazarlaryny üpjün etmäge doly mümkinçilik berýär.
Ýadymyzda bolsa, körpejekäk ejemiziň bizi ezizläp, mährine gurşap, iň köp iýdiren iýmiti ýumurtgadyr. Agynda hiç hili ýag saklanmaýan, sarysy proteine baý bolan ýumurtgany heýgenek edip, gaýnadyp ýa-da gowrup iýseň-de, lezzeti üýtgeşik bolýar. Ýumurtganyň alnyşyny artdyrmak dünýä derejesinde uly üns berilýän önümçilikleriň biri bolup durýar. Maglumatlara görä, uly üstünliklere eýe bolýan dünýäniň guş toplumlarynyň önümçiligi her ýylda 9-10 milliarda golaýlaýar. Guş toplumlarynda önümçilik maksatly idedilýän towuklar ak leghorn towuklary bolup, agramy 1,8-2 kilogram töweregidir. Adatça, ýumurtga niýetlenen towukdan  her ýylda ortaça 240 ýumurtga alynýar.
Biziň Watanymyzda hem ýumurtga önümçiligini ýokarlandyrmak babatda örän uly işler durmuşa geçirilýär. Ýurdumyzda ýumurtga öndürmekde işjeňligini görkezýän kärhanalaryň biri-de Lebap welaýat alyjylar jemgyýetleriniň birleşiginiň Türkmenabat «Kooperatiwönümçilikdaşarysöwda» kärhanasynyň düzüminde 2016-njy ýylda açylyp, ulanylmaga berlen guş toplumydyr. Biz towuklardan alynýan ýumurtgalaryň mukdaryny artdyrmak babatda diýarymyzyň bu guş toplumynda nähili işleriň alnyp barylýanlygy dogrusynda gyzyklananymyzda, toplumyň müdiri Rozymyrat Hudaýberdiýew şeýle gürrüň berdi:
– Ýumurtga diňe bir bişirilip iýilmän, eýsem, tagamlara, işdäaçarlara, galyberse-de, süýjülik nygmatlaryna-da goşulýar. Şonuň üçin oňa bolan isleg ähli pasylda-da ýokary bolýar. Ilatyň ýumurtga önümlerine bolan islegini kanagatlandyrmak bolsa, belli bir babatda bize, guş toplumlarynyň hünärmenleriniň paýyna düşýär. Çünki towuklardan alynýan ýumurtganyň meýilnama laýyk alynmagy, belli bir derejede olaryň idedilişine, saklanyş şertlerine we möwsümleýin köpeltmekde hünärmenleriň tejribesine-de bagly bolýar. Häzirki wagtda toplumymyzda 62 000 towuk saklanylyp, her möwsümde 9-10 million töweregi ýumurtga alynýar. Talabalaýyk ideg edilip, ösdürilip ýetişdirilýän towuklardan her günde alynýan ýumurtganyň mukdary bolsa, ortaça 51-52 müň aralygyndadyr.
Hawa, bu guş toplumlarynda ýumurtganyň öndürilişini artdyrmagyň ygtybarly usuly towuklary köpeltmek bolup durýar. Bu babatda toplumda ýumurtga maksatly ýaş jüýjeler üçin beýleki guşçulyk toplumlary bilen hyzmatdaşlyk edýärler. Hünärmenleriň halkyň bu islegli önüme bolan zerurlygyny aňryýany bilen ödemekdäki zähmet üstünliklerini önümçilik görkezijileri hem doly tassyklaýar. Kärhananyň çäginde güýçli depginde hereket edýän iým harazy towuklary bökdençsiz iýmlemäge doly şert döredýär. Adatça, topluma getirilen 90 günlük ýaş jüýjeler 90 günden soňra ýumurtgalap başlaýar. Hünärmenler häzirki wagtda ýumurtga guzlaýan towuklaryň iýun aýynda soýlup, towuk etleriniň täzeligi bilen sarp edijilere ýetiriljekdigini, olaryň ornuna ýaş mäkiýanlaryň goýberiljekdigini habar berdiler. Kärhananyň ösüş depgini geçen ýyla garanyňda 2% ýokarlandy. Işine ezber hünärmenler geljekde ýumurtga maksatly ýaş jüýjeleri bu ýerde ýetişdirmegi maksat edinýär. Elbetde, şeýle kuwwatly guş toplumlarymyz geljekde-de bazarlarymyzyň ýumurtga bolçulygyny üpjün etmekde öz mynasyp goşantlaryny goşarlar.
Aýgül  AŞYRMÄDOWA, «Biznes reklama»

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.