Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

«Türkmenistana diňe türkmen çöregini iýmek üçin baranyňa-da degýär»

Biziň esasy höregimiz bolan çöregiň taryhy 8 müň ýyl mundan ozal adamzadyň ýabany bugdaý hem arpa dänelerini äpet daşlaryň arasynda ýenjip, soň oňa suw garyp, emele gelen suwuk hamyry ýene gyzgyn daşlaryň üstünde ýaýyp bişiren günlerine çenli uzaýar. Edil medeniýetler ýaly gadymy hem baý taryhy bolan bu önüm ähli döwürlerde ynsan oglunyň esasy iýmit serişdesi bolup hyzmat edipdir. Ata-babalarymyz ýöne ýere «Nany aýan nana ýeter, dony aýan dona», «Bugdaý nanyň bolmasa, bugdaý sözüň ýokmudy?» diýmändir. Sebäbi türkmençilikde çörege mukaddeslik hökmünde garalýar. Çagalykdan çöregi isrip etmezlik, çörek owuntyklaryny depgilemezlik, saçagyň üstünden ätlemezlik, çöregi ters goýmazlyk, ony iki tarapyndan bölmezlik, ýol üstünde ýatan çörek bölegini görsek, kakyşdyryp, ony guş-gumrular iýer ýaly aýak basmajak ýerde goýmaklyk... gulagymyza guýuldy.

Halk arasynda duz-çörek bilen bagly birnäçe yrym-ynançlar bar. Meselem, uzak ýola gidenimizde ýanymyz bilen ýoldaş edinip bir döwüm çörek alyp gitmek, myhmançylyga gidilende adatça saçak (duz-çörek) eltmek, ilkinji gezek garyndaşlyk gatnaşygy açyljak bolnanda eliň çörekli barmak, Watan gullugyna gidýän ýetginjege tegelek çörek dişledip, öý-ojagyna sag-aman dolanýança duldan asyp goýmak, haýsydyr bir meselede söz berlende ýa kasam edilende eliňi çöregiň üstünde goýmak... gündelik durmuşymyzyň bir parçasyna öwrülip gidipdir. Olaryň ählisi bu keramatly nygmatyň biziň medeniýetimize, däp-dessurlarymyza güýçli täsir edendigini alamatlandyrýar. Çörek – ýaşaýşymyzyň bir parçasy. Bu gün güneşli ülkämiziň ak bugdaýyň watanydygyny bütin dünýä ykrar edýär. Irki we orta asyrlarda obalarymyzda, şäherlerimizde çöregiň we çörek önümleriniň birnäçe görnüşleri bişirilipdir. Bu barada hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» kitabynda-da nygtalýar. Kitapda Gadymy Merwiň bazar günleri irden «...Şähriýar – arka baglygynyň depesi, kerwensaraýlaryň uzyn hatary, şäher etrapçalarynyň darajyk, egrem-bugram köçeleri, ähli yslardan rüstem gelýän çöregiň ysy bilen örtülipdir. Tamdyra ýapylan çörek bişip başlapdyr. ...Tamdyrdan çykan mele-myssyk çörek bilen bile etdir soganly gutaplar, dürli tagamly çörek önümleri taýýarlanypdyr» diýilýär. Tamdyrda bişen gyzgynjak türkmen çöreginiň tagamyny dadanlar ony bir ömür unudyp bilmeýär. Ýadyma düşýär, talypkak gazagystanly mugallymymyzyň: «Türkmenistana diňe türkmen çöregini iýmek üçin hem baranyňa degýär» diýen sözleri edil şu wagt aýdylan ýaly gulagymda ýaňlanyp dur.

Häzirki wagtda güneşli ülkämizde çörek we çörek önümleriniň bolçulygyny döretmek, olaryň görnüşlerini artdyrmak maksady bilen, uly işler amala aşyrylýar. Bu ugurda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligine degişli bolan söwda birleşikleriniň çörek kärhanalarynda-da göwnejaý işler alnyp barylýar. Şeýle önümçilik edaralarynyň sanawynda Bäherden etrap Kooperatiw Daşary söwda birleşiginiň we Gämi alyjylar jemgyýetiniň Azyk kombinatynyň çörek kärhanalaryny agzamak bolar. Sehlerde her aýyň dowamynda ortaça 90-120 tonna un gaýtadan işlenilip, 600, 700, 750 gramlyk çörekleriň alty görnüşi gyzgyny bilen saçaklarymyza ugradylýar. Kärhanalaryň hünärmenleri geljekde halkymyzyň ösen isleglerini kanagatlandyrmak üçin mele-myssyk çörekleriň görnüşini has-da artdyrmaklygy meýilleşdirýärler. Olar diňe gündelik, aýlyk, ýyllyk iş meýilnamalaryny üstünlikli berjaý etmän, onuň daşyndan toýlar, sadakalar üçin ýörite sargytlary hem kabul edýärler. Bu bolsa ýurdumyzda azyk önümleriniň bereketli, saçaklarymyzyň bolsa hemişe Güne meňzeş adaty, süýtli hem ýagly çöreklerden doly boljagynyň aýdyň güwäsidir.

Enwer NYZAMOW, «Biznes reklama»

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.