24 SAGAT HEREKETDE

Häzirki günlerde paýtagtymyzda gije-gündiz hereket edýän dükanlar öz işini gyzgalaňly alyp barýar. «Aşgabat 2017» oýunlary mynasybetli, has-da işjeňleşen bu söwda dükanlary paýtagtymyzyň dürli künjeginde ýerleşýär. Esasan hem, sanlyja günden başlanjak oýunlar mynasybetli ähmiýetli hyzmatlaryň hatarynda duran bu söwda merkezleri döwrebaplygy, önümleriniň köpdürliligi we ýerleşýän ýerleri boýunça paýtagtymyzyň söwda merkezleriniň arasynda iň meşhur  dükanlardyr.

«Aş­ga­bat 2017»-ä ba­gyş­la­nan da­ba­ra­lar

17-nji aw­gust­da paý­tag­ty­myz­da “Aş­ga­bat 2017” oýun­la­ry­na 30 gü­nüň gal­ma­gy my­na­sy­bet­li gu­ra­lan da­ba­ra­ly çä­re­ler giň ge­ri­me eýe bol­dy. Şol gün hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz paý­tag­ty­my­zyň Olim­pi­ýa şä­her­çesine ba­ryp, bu ýer­de gu­ra­lan “Azia­da-2017-niň ta­gam­la­ry” at­ly ser­gi bi­len ta­nyş­dy. Türk­men ga­wu­ny­nyň gü­ni my­na­sy­bet­li naý­ba­şy bak­ja önüm­le­ri­ne ba­gyş­la­ny­lan baý­ram­çy­lyk da­ba­ra­lar hem ge­çi­ril­di. 

«Altyn damja» bulduranda

Hormatly Prezidentimiziň döwletiň ykdysady kuwwatynyň berk bolmagynda önüm öndüriji pudaga aýratyn ornuň degişlidigi hakdaky parasatly pikirlerinden ugur alyp, ýurdumyzda önümçilik giň gerime eýe boldy. Islendik önümiň hili, islegliligi nazarda tutulyp, halka hödürlenilýär. 

“Parahatçylygy we adam hukuklaryny berkitmekde Bosgunlaryň olimpiýa toparlarynyň goşýan uly goşandyny höweslendirmek hakynda” Jarnama biragyzdan kabul edildi

Dünýä bileleşigi Şweýsariýadan gelip gowşan hoş habara ýokary baha berýär, bu ýurduň Ženewa şäherinde şu günler Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça 36-njy maslahaty geçirilýär. Onda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňe süren başlangyjy boýunça Türkmenistanyň “Parahatçylygy we adam hukuklaryny berkitmekde Bosgunlaryň olimpiýa toparlarynyň goşýan uly goşandyny höweslendirmek hakynda” Jarnama biragyzdan kabul edildi, soňra oňa Braziliýa hem goşuldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: häzirki zaman dünýäde sport – halkara hyzmatdaşlygyň ähmiýetli düzüm bölegidir

Türkmenistanyň Prezidenti Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasynda çykyş etdi. “Şu gün biz Aşgabatda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna badalga berýäris. Bu şanly waka bilen mähriban watandaşlarymyzy, gadyrly myhmanlarymyzy, halkara sport jemgyýetçiligini tüýs ýürekden gutlaýaryn” diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: häzirki zaman dünýäde sport – halkara hyzmatdaşlygyň ähmiýetli düzüm bölegidir

Türkmenistanyň Prezidenti Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasynda çykyş etdi. “Şu gün biz Aşgabatda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna badalga berýäris. Bu şanly waka bilen mähriban watandaşlarymyzy, gadyrly myhmanlarymyzy, halkara sport jemgyýetçiligini tüýs ýürekden gutlaýaryn” diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Söwda-ykdysady gatnaşyklar ösdürilýär

8-nji sentýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda öňümizdäki möhüm wakalar bilen baglanyşykly döwlet durmuşynyň derwaýys meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem gün tertibine durmuş-ykdysady ösüşiň pudaklaýyn wezipelerini ara alyp maslahatlaşmak meseleleri girizildi.

2017-nji ýylyň sentýabry uly dabaralar bilen başlandy

1-nji sent­ýabr­da ýur­du­myz­da giň­den bel­le­nil­ýän Bi­lim­ler we ta­lyp ýaş­lar gü­ni my­na­sy­bet­li mil­li Li­de­ri­mi­ziň baş­lan­gy­jy esa­syn­da dö­re­di­len tä­ze Je­ma­gat ho­ja­ly­gy ins­ti­tu­ty­nyň açy­lyş da­ba­ra­sy bol­dy. Oňa hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow gat­naş­dy.

Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz ins­ti­tu­tyň öňün­dä­ki meý­dan­ça­da gut­lag sö­zi bi­len çy­kyş et­di.

Hu­su­sy ul­ga­m ös­dü­ril­ýär

25-nji aw­gustda hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň no­bat­da­ky mej­li­si­ni ge­çir­di, onuň gün ter­ti­bi­ne la­ýyk­lyk­da, döw­let dur­mu­şy­nyň ile­ri tu­tul­ýan me­se­le­le­ri­ne hem-de kä­bir res­mi­na­ma­la­ryň tas­la­ma­la­ry­na se­re­dil­di. Mil­li Li­de­ri­miz, il­ki bi­len Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry B.Ho­ja­mäm­me­do­wa söz ber­di. Ol ma­li­ýe-bank ul­ga­my­nyň eda­ra­la­ry­nyň iş­le­ri­ni kä­mil­leş­dir­mek mak­sa­dy bi­len gö­rül­ýän çä­re­ler ba­ra­da ha­sa­bat ber­di. 

«Aş­ga­bat 2017»-ä ykjam taýýarlyk görülýär

28-nji iýulda hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow «Awa­za» mil­li sy­ýa­hat­çy­lyk zo­la­gyn­dan ge­lip, paý­tag­ty­my­zyň Hal­ka­ra ho­wa men­zi­lin­de Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň göç­me mej­li­si­ni ge­çir­di. Onuň do­wa­myn­da ýur­du­my­zy dur­muş-yk­dy­sa­dy taý­dan ös­dür­me­giň mö­hüm me­se­le­le­ri­ne, «Aş­ga­bat 2017» oýun­la­ry­na, şeý­le hem me­ýil­leş­di­ri­len sport-köp­çü­lik­le­ýin çä­re­le­ri­ne, hu­su­san-da, paý­tag­ty­myz­da ge­çi­ril­jek yk­lym­la­ýyn ýa­ryş­la­ra 50 gü­nüň gal­ma­gy my­na­sy­bet­li 29-njy iýul­da ge­çi­ril­jek çä­re­le­re taý­ýar­lyk gör­mek bi­len bag­ly me­se­le­ler ara al­nyp mas­la­hat­la­şyl­dy.

Sag­lyk ulgamyndaky öň­de­ba­ry­jy usul­lar

21-nji iýulda paý­tag­ty­myz­da, Söw­da-se­na­gat eda­ra­sy­nyň ser­gi mer­ke­zin­de «Sag­lyk—2017» at­ly hal­ka­ra ser­gi ge­çi­ril­di, onuň çäk­le­rin­de sag­ly­gy go­ra­ýyş ul­ga­my­ny ös­dür­mek me­se­le­le­ri bo­ýun­ça yl­my mas­la­hat gu­ral­dy. Sag­ly­gy go­ra­ýyş we der­man se­na­ga­ty iş­gär­le­ri üçin şu baý­ram­çy­lyk gü­nün­de tä­ze sag­lyk öýü­niň açy­lyş da­ba­ra­sy hem bol­dy.

TÜRKMENISTAN DÜNÝÄ YKDYSADYÝETINE IŞJEŇ GOŞULYŞÝAR

Diňe ykdysady taýdan kuwwatly döwlet halkyň ýokary durmuş derejesini üpjün etmäge gönükdirilen netijeli durmuş ugurly syýasaty meýilleşdirmek esasynda ýylyň-ýylyna durmuşa geçirmäge ukyplydyr diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtaýar.

Täze üstünlikleri nazarlap

7-nji iýul­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň 2017-nji ýy­lyň al­ty aýyn­da ýur­du­my­zyň dur­muş-yk­dy­sa­dy ösü­şi­niň ne­ti­je­le­ri­ne ba­gyş­la­nan gi­ňiş­le­ýin mej­li­si­ni ge­çir­di. Mej­li­siň bar­şyn­da hö­kü­me­tiň, mi­nistr­lik­le­riň we pu­dak eda­ra­la­ry­nyň işi­niň ne­ti­je­le­ri­ne ga­ral­dy, hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň we beý­le­ki mil­li öz­gert­me­ler mak­sat­na­ma­la­ry­nyň dur­mu­şa ge­çi­ri­li­şi­ne ba­ha be­ril­di.

Türkmenistanyň eksport kuwwaty has-da artdyrylar

29-njy iýun­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň no­bat­da­ky mej­li­si­ni ge­çir­di, on­da döw­let dur­mu­şy­nyň mö­hüm me­se­le­le­ri­ne hem-de kä­bir res­mi­na­ma­la­ryň tas­la­ma­la­ry­na ga­ral­dy. Mej­li­se Döw­let howp­suz­lyk ge­ňe­şi­niň ag­za­la­ry ça­gy­ryl­dy. 

SÖWDA WE HYZMAT HYZMATDAŞLYK ARKALY ÖSÝÄR

23-nji iýunda hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň no­bat­da­ky mej­li­si­ni ge­çir­di. On­da döw­let dur­mu­şy­na, Türk­me­nis­ta­nyň da­şa­ry we içe­ri sy­ýa­sa­ty­na de­giş­li, mil­li we pu­dak­la­ýyn mak­sat­na­ma­la­ry ýe­ri­ne ýe­tir­mek, öň­de bol­jak hal­ka­ra hyz­mat­daş­ly­gy­nyň ös­dü­ril­me­gi­ne gö­nük­di­ri­len iri çä­re­ler bi­len bag­la­ny­şyk­ly me­se­le­le­re ga­ral­dy.

 

SAG­DYN DUR­MUŞ ÝÖ­REL­GE­SI

«Aş­ga­bat – 2017» tas­la­ma­sy­nyň çäk­le­rin­de jem­gy­ýe­ti­mi­ze giň­den or­naş­dy­ryl­ýar

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow «Aş­ga­bat — 2017» tas­la­ma­sy­nyň çäk­le­rin­de hem-de jem­gy­ýet­de sag­dyn dur­muş ýö­rel­ge­le­ri­ni pug­ta­lan­dyr­mak mak­sa­dy bi­len gu­ral­ýan tä­ze wa­gyz ediş çä­re­si­niň ba­şy­ny baş­la­dy.

 

Türk­me­nis­ta­nyň ener­ge­ti­ka sy­ýa­sa­ty

As­ta­na­da öz işi­ne baş­lan «EKS­PO – 2017» hal­ka­ra ýö­ri­te­leş­di­ri­len ser­gisin­de bü­tin aý­dyň­ly­gy bi­len ýü­ze çyk­ar

 9-njy iýun­da Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti Gurbanguly Berdimuhamedow iş sa­pa­ry bi­len Ga­za­gys­tan Res­pub­li­ka­sy­na ug­ra­dy. Mil­li Li­de­ri­miz bu ýe­re «As­ta­na EKS­PO – 2017» at­ly hal­ka­ra ýö­ri­te­leş­di­ri­len ser­gi­niň açy­lyş da­ba­ra­sy­na hor­mat­ly myh­man hök­mün­de ça­gy­ryl­dy.

 

Milli ykdysadyýetimiziň pudaklary boýunça 5 aýyň jemi jemlendi

2-nji iýun­da Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti Gurbanguly Berdimuhamedow Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň no­bat­da­ky mej­li­si­ni ge­çir­di, on­da ýur­du­my­zyň yk­dy­sa­dy­ýe­ti­niň pu­dak­la­ryn­da şu ýy­lyň bäş aýyn­da al­nyp bar­lan iş­le­riň ne­ti­je­le­ri­ne we taý­ýar­la­nan res­mi­na­ma­la­ryň tas­la­ma­la­ry­na se­re­dil­di.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz mej­li­siň gün ter­ti­bi­ni yg­lan edip, il­ki bi­len, Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry B.Ho­ja­mäm­me­do­wa söz ber­di. Wi­se-prem­ýer ýur­du­my­zyň ha­sa­bat döw­rün­de ga­za­nan mak­ro­yk­dy­sa­dy gör­ke­zi­ji­le­ri ba­ra­da ha­sa­bat ber­di. 

Söw­da ul­ga­my­ kä­mil­leş­di­ril­ýär

26-njy maý­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň no­bat­da­ky mej­li­si­ni ge­çir­di. On­da döw­let dur­mu­şy­na de­gi­şli mö­hüm me­se­le­ler ara al­nyp mas­la­hat­la­şyl­dy we bir­nä­çe res­mi­na­ma­la­ryň tas­la­ma­la­ry­na ga­ral­dy.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz mej­li­siň gün ter­ti­bi­ne ge­çip, il­ki bi­len Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry B.Ho­ja­mäm­me­do­wa söz ber­di. Wi­se-prem­ýer gö­zeg­çi­lik ed­ýän dü­züm­le­rin­de al­nyp ba­ryl­ýan iş­le­riň ýag­da­ýy ba­ra­da ha­sa­bat ber­di. 

«Söw­da we hyz­mat–2017» atly sergi-ýarmarkasyny geçirmeklige taýýarlanylýar

18-nji maý­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň we Döw­let howp­suz­lyk ge­ňe­şi­niň bi­le­lik­dä­ki mej­li­si­ni ge­çir­di. Mej­lis­de ýur­du­my­zyň içe­ri we da­şa­ry sy­ýa­sa­ty­nyň mö­hüm me­se­le­le­ri­ne, hal­ka­ra gat­na­şyk­la­ry ös­dür­me­giň ugur­la­ry­na, mö­hüm çä­re­le­re we iri pu­dak­la­ýyn mas­la­hat­la­ra gö­rül­ýän taý­ýar­lyk iş­le­ri­niň bar­şy­na se­re­dil­di.

Ha­lal­ly­gyň we zäh­met­sö­ýer­li­giň nus­ga­sy

12-nji maý­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň gi­ňiş­le­ýin mej­li­si­ni ge­çir­di. On­da pu­dak­la­ryň ge­çen dört aý­da ýe­ri­ne ýe­ti­ren iş­le­ri­niň jem­le­ri jem­len­di, döw­let dur­mu­şy­nyň mö­hüm me­se­le­le­ri­ne ga­ral­dy.

Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň mej­li­si­ne Türk­me­nis­ta­nyň Mej­li­si­niň we­kil­le­ri, we­la­ýat­la­ryň, şä­her­le­riň we et­rap­la­ryň hä­kim­le­ri, ýo­ka­ry okuw mek­dep­le­ri­niň rek­tor­la­ry, köp­çü­lik­le­ýin ha­bar be­riş se­riş­de­le­ri­niň we beý­le­ki gu­ra­ma­la­ryň ýol­baş­çy­la­ry gatnaş­dy.

Milli Liderimiz Döwlet haryt-çig mal biržasynyň işi boýunça anyk tabşyryklary berdi

5-nji maý­da hormatly Prezidentimiz Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň no­bat­da­ky mej­li­si­ni ge­çir­di. On­da döw­let dur­mu­şy­nyň ile­ri tu­tul­ýan me­se­le­le­ri­ne hem-de mö­hüm res­mi­na­ma­la­ryň tas­la­ma­la­ry­nyň bir­nä­çe­si­ne se­re­dil­di. 

Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz mej­li­siň ba­şyn­da ýur­du­myz­da her ýyl giň­den we da­ba­ra­ly bel­len­ýän Ýe­ňiş gü­nü­niň ýe­tip gel­ýän­di­gi­ni bel­le­di. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz mej­li­se gat­na­şy­jy­la­ry we ola­ryň üs­ti bi­len tu­tuş hal­ky­my­zy, mer­da­na uruş we­te­ran­la­ry­my­zy, tyl­da yh­las bi­len zäh­met çe­ken il­deş­le­ri­mi­zi Be­ýik Wa­tan­çy­lyk ur­şun­da ga­za­ny­lan Ýeň­şiň 72 ýyl­lyk baý­ra­my bi­len tüýs ýü­rek­den gut­lap, hem­me­le­re berk jan sag­lyk, uzak ömür, asu­da, aba­dan we bag­ty­ýar dur­muş ar­zuw et­di. 

 

RÖWŞEN GELJEGE AHALTEKE BEDEWINIŇ BADY BILEN

30-njy ap­rel­de Hal­ka­ra ahal­te­ke atçylyk sport toplumynda hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň gat­naş­ma­gyn­da Türk­men be­de­wi­niň baý­ra­my­na ba­gyş­la­nan da­ba­ra­lar ge­çi­ril­di. Be­hiş­di be­dew­le­riň was­py­ny dün­ýä ýa­ýan bu da­ba­rala­ryň do­wa­myn­da ahal­te­ke at­la­ry­nyň ara­syn­da gu­ra­lan at ça­py­şyk­lar has-da özü­ne­çe­ki­ji bol­dy. Ça­py­şyk­la­ryň je­mi bo­ýun­ça öňe saý­la­nan be­dew­le­re hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň adyn­dan pul baýraklary gow­şu­ryl­dy. 

Bildirişler


Reklamalar


“Türkmenistan Sport” halkara žurnalynyň täze sany Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna bagyşlandy


“Hoş zaman” kompaniýasy “Aşgabat 2017” oýunlarynyň resmi hyzmatdaşy