24 SAGAT HEREKETDE

Häzirki günlerde paýtagtymyzda gije-gündiz hereket edýän dükanlar öz işini gyzgalaňly alyp barýar. «Aşgabat 2017» oýunlary mynasybetli, has-da işjeňleşen bu söwda dükanlary paýtagtymyzyň dürli künjeginde ýerleşýär. Esasan hem, sanlyja günden başlanjak oýunlar mynasybetli ähmiýetli hyzmatlaryň hatarynda duran bu söwda merkezleri döwrebaplygy, önümleriniň köpdürliligi we ýerleşýän ýerleri boýunça paýtagtymyzyň söwda merkezleriniň arasynda iň meşhur  dükanlardyr.

«Aş­ga­bat 2017»-ä ba­gyş­la­nan da­ba­ra­lar

17-nji aw­gust­da paý­tag­ty­myz­da “Aş­ga­bat 2017” oýun­la­ry­na 30 gü­nüň gal­ma­gy my­na­sy­bet­li gu­ra­lan da­ba­ra­ly çä­re­ler giň ge­ri­me eýe bol­dy. Şol gün hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz paý­tag­ty­my­zyň Olim­pi­ýa şä­her­çesine ba­ryp, bu ýer­de gu­ra­lan “Azia­da-2017-niň ta­gam­la­ry” at­ly ser­gi bi­len ta­nyş­dy. Türk­men ga­wu­ny­nyň gü­ni my­na­sy­bet­li naý­ba­şy bak­ja önüm­le­ri­ne ba­gyş­la­ny­lan baý­ram­çy­lyk da­ba­ra­lar hem ge­çi­ril­di. 

«Altyn damja» bulduranda

Hormatly Prezidentimiziň döwletiň ykdysady kuwwatynyň berk bolmagynda önüm öndüriji pudaga aýratyn ornuň degişlidigi hakdaky parasatly pikirlerinden ugur alyp, ýurdumyzda önümçilik giň gerime eýe boldy. Islendik önümiň hili, islegliligi nazarda tutulyp, halka hödürlenilýär. 

Türkmenistanyň eksport kuwwaty has-da artdyrylar

29-njy iýun­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň no­bat­da­ky mej­li­si­ni ge­çir­di, on­da döw­let dur­mu­şy­nyň mö­hüm me­se­le­le­ri­ne hem-de kä­bir res­mi­na­ma­la­ryň tas­la­ma­la­ry­na ga­ral­dy. Mej­li­se Döw­let howp­suz­lyk ge­ňe­şi­niň ag­za­la­ry ça­gy­ryl­dy. 
Mej­li­siň gün ter­ti­bi­ne geç­mez­den öň mil­li Li­de­ri­miz hö­kü­met ag­za­la­ry­na «Ar­ka­da­gyň ajap eý­ýa­my» at­ly tä­ze çap edi­len ki­ta­by ýa­dy­gär­lik sow­ga­dy hök­mün­de gow­şur­dy. 
Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz gün ter­ti­bi­ne gi­ri­zi­len me­se­le­le­ri ara alyp mas­la­hat­laş­ma­ga ge­çip, il­ki bi­len Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry B.Ho­ja­mäm­me­do­wa söz ber­di. Ol Döw­let Eta­lon mer­ke­zi­niň işi ba­ra­da ha­sa­bat ber­di. 
Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry M.Ba­ba­ýew ýur­du­my­zyň ýan­gyç-ener­ge­ti­ka top­lu­my­nyň dür­li ugur­la­ryn­da al­nyp ba­ryl­ýan iş­le­riň ýag­da­ýy ba­ra­da ha­sa­bat ber­di.
Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry D.Aman­gel­di­ýew gö­zeg­çi­lik ed­ýän dü­züm­le­rin­dä­ki iş­ler, Aş­ga­bat­da gu­rul­ýan, ulan­ma­ga taý­ýar edi­len bi­na­lar we des­ga­lar ba­ra­da ha­sa­bat ber­di. 
Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry B.An­na­me­re­dow ýur­du­my­zyň Ara­gat­na­şyk mi­nistr­li­gi­niň ma­ýa go­ýum se­riş­de­le­ri­ni öz­leş­dir­mek bo­ýun­ça alyp bar­ýan iş­leri ba­ra­da ha­sa­bat ber­di.

Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry O.Gur­ban­na­za­row ýur­du­my­zyň önüm­çi­lik we eks­port kuw­wa­ty­ny art­dyr­mak hem-de şu­nuň bi­len bag­la­ny­şyk­ly hal­ka­ra de­re­je­sin­de söw­da iş­le­ri­ni gu­ra­mak bo­ýun­ça gö­zeg­çi­lik ed­ýän dü­züm­le­rin­dä­ki iş­ler ba­ra­da ha­sa­bat ber­di. 

Döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň «Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let ha­ryt-çig mal bir­ža­sy­nyň işi­ni kä­mil­leş­dir­mek ha­kyn­da» Ka­ra­ry­na la­ýyk­lyk­da, Ha­ryt-çig mal bir­ža­syn­da döw­let eýe­çi­li­gi­ne de­giş­li bol­ma­dyk eda­ra gör­nüş­li ta­rap­la­ryň we hu­su­sy te­le­ke­çi­le­riň ha­ryt­la­ry sa­tyn al­mak bi­len bag­la­ny­şyk­ly da­şa­ry söw­da şert­na­ma­la­ry­ny bag­laş­ma­gyň tä­ze gör­nü­şi gi­ri­zil­di. 
Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz eks­port-im­port amal­la­ry­ny saz­laý­jy baş eda­ra hök­mün­de Döw­let ha­ryt-çig mal bir­ža­sy­nyň işin­de gu­ra­ma­çy­lyk taý­dan çe­me­leş­me­le­riň tä­ze­len­me­gi­niň hem-de öz­ger­dil­me­gi­niň wa­jyp­dy­gy­ny nyg­ta­dy. Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz dün­ýä ba­zar­la­ryn­da ýur­du­my­zyň ha­ryt ön­dü­ri­ji­le­ri­niň önüm­le­ri­ni ýer­le­mek mak­sa­dy bi­len, mag­lu­mat iş­le­ri bo­ýun­ça bir­ža­nyň ne­ti­je­li iş­le­ri ýo­la goý­ma­gy­ny ta­lap et­di. 
Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry M.Aý­dog­dy­ýew gö­zeg­çi­lik ed­ýän se­na­gat ul­ga­myn­da­ky iş­le­riň ýag­da­ýy ba­ra­da ha­sa­bat ber­di. 
Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry S.Toý­ly­ýew hä­zir­ki dö­wür­de Ýa­pyk bi­na­lar­da we sö­weş sun­ga­ty bo­ýun­ça Aş­ga­bat­da ge­çi­ril­jek V Azi­ýa oýun­la­ry­na ýaý­baň­lan­dy­ry­lan taý­ýar­lyk iş­le­ri hem-de ça­ga­la­ryň to­mus­ky dynç al­şy­nyň gu­ra­ma­çy­lyk de­re­je­si ba­ra­da ha­sa­bat ber­di.
Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry A.Ga­ra­ja­ýew Me­de­ni­ýet hep­de­li­gi­niň çäk­le­rin­de paý­tag­ty­myz­da ge­çi­ri­len çä­re­ler ba­ra­da habar ber­di.   
Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry E.Oraz­gel­di­ýew möw­süm­le­ýin oba ho­ja­lyk iş­le­ri­niň, şol san­da se­bit­ler­de gal­la ora­gy­nyň bar­şy ba­ra­da ha­sa­bat ber­di. 
Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry, da­şa­ry iş­ler mi­nist­ri R.Me­re­dow To­kio bo­lan gul­luk iş sa­pa­ry­nyň ne­ti­je­le­ri we onuň do­wa­myn­da Türk­me­nis­ta­nyň we­ki­li­ýe­ti Yk­dy­sa­dy hyz­mat­daş­lyk bo­ýun­ça Türk­men-ýa­pon we Ýa­pon-türk­men ko­mi­tet­le­ri­niň bi­le­lik­dä­ki 12-nji mej­li­si­ne gat­naş­andygy  barada habar ber­di. 
Mej­li­siň Baş­ly­gy A. Nur­ber­di­ýe­wa mil­li par­la­men­tiň ýur­du­my­zyň ka­nun­çy­lyk-hu­kuk bin­ýa­dy­ny mun­dan beý­läk-de döw­re­bap­laş­dyr­mak bo­ýun­ça alyp bar­ýan iş­le­ri ba­ra­da ha­bar ber­di. 
Döw­let howp­suz­lyk ge­ňe­şi­niň sek­re­ta­ry, go­ran­mak mi­nist­ri Ý.Ber­di­ýew ýur­du­my­zyň Ýa­rag­ly Güýç­le­ri­niň Be­lent Ser­ker­de­ba­şy­sy­na har­by we hu­kuk go­raý­jy eda­ra­lar­da­ky iş­le­riň ýag­da­ýy hem-de Mil­li go­şu­nyň mad­dy-en­jam­la­ýyn bin­ýa­dy­ny pug­ta­lan­dyr­mak, har­by gul­luk­çy­la­ryň hü­när de­re­je­si­ni ýo­kar­lan­dyr­mak mak­sa­dy bi­len gö­rül­ýän çä­re­ler ba­ra­da ha­sa­bat ber­di. 
Soň­ra Döw­let ser­het gul­lu­gy­nyň baş­ly­gy B.Gün­dog­dy­ýew ýol­baş­çy­lyk ed­ýän dü­zü­min­dä­ki iş­le­riň ýag­da­ýy hem-de eziz Wa­ta­ny­my­zyň mu­kad­des ser­het­le­ri­niň yg­ty­bar­ly go­ral­ma­gy­ny üp­jün et­mek bo­ýun­ça gö­rül­ýän çä­re­ler ba­ra­da ha­sa­bat ber­di.
Içe­ri iş­ler mi­nist­ri I.Mu­li­kow ýol­baş­çy­lyk ed­ýän dü­zü­min­dä­ki iş­le­riň ýag­da­ýy hem-de ter­tip-düz­gün boz­ma­la­ra gar­şy gö­reş­mek, ýol he­re­ke­ti­niň howp­suz­ly­gy­ny üp­jün et­mek bo­ýun­ça gö­rül­ýän çä­re­ler ba­ra­da ha­sa­bat ber­di.
Ýo­ka­ry ka­zy­ýe­tiň baş­ly­gy G.Hal­ly­ýew ýur­du­my­zyň ka­zy­ýet ul­ga­my­ny kä­mil­leş­dir­mek bo­ýun­ça al­nyp ba­ryl­ýan kö­pu­gur­ly iş­ler ba­ra­da ha­sa­bat ber­di.
Baş pro­ku­ror B.At­da­ýew döw­le­ti­mi­ziň we jem­gy­ýe­ti­mi­ziň dur­mu­şy­nyň äh­li ul­gam­la­ryn­da ka­nun­çy­ly­gyň üp­jün edil­me­gi­ne gö­zeg­çi­li­giň ama­la aşy­ry­ly­şy ba­ra­da ha­sa­bat ber­di.
Mil­li howp­suz­lyk mi­nist­ri D.Baý­ra­mo­w ösü­şiň we ro­waç­ly­gyň ýo­ly bi­len ynam­ly ga­dam ur­ýan ýur­du­myz­da dur­nuk­ly­ly­gy we asu­da­ly­gy üp­jün et­mek mak­sa­dy bi­len, Mil­li howp­suz­lyk mi­nistr­li­gi­niň alyp bar­ýan işi ba­ra­da ha­sa­bat ber­di.
Döw­let güm­rük gul­lu­gy­nyň baş­ly­gy Ý.Sö­ýe­gow ýol­baş­çy­lyk ed­ýän dü­zü­min­dä­ki iş­le­riň ýag­da­ýy hem-de Be­lent Ser­ker­de­ba­şy­my­zyň ozal be­ren tab­şy­ryk­la­ry­nyň ýe­ri­ne ýe­ti­ri­li­şi ba­ra­da ha­sa­bat ber­di.
Döw­let mig­ra­si­ýa gul­lu­gy­nyň baş­ly­gy M.No­ba­tow ýol­baş­çy­lyk ed­ýän dü­züm­le­ri­niň işi hem-de dün­ýä­niň öň­de­ba­ry­jy tej­ri­be­si­ni or­naş­dyr­mak bo­ýun­ça gö­rül­ýän çä­re­ler ba­ra­da ha­sa­bat ber­di. 
Yk­dy­sa­dy je­na­ýat­la­ra gar­şy gö­reş­mek ba­ra­da­ky döw­let gul­lu­gy­nyň baş­ly­gy M.Ça­ky­ýew kor­rup­si­ýa bi­len bag­la­ny­şyk­ly ka­nun boz­ma­la­ryň öňü­ni al­mak, ýü­ze çy­kar­mak we bar­la­mak bo­ýun­ça gö­rül­ýän çä­re­ler ba­ra­da ha­sa­bat ber­di. 
Ada­lat mi­nist­ri B.Mu­ham­me­dow mil­li ka­nun­çy­lyk bin­ýa­dy­ny hem­me­ta­rap­la­ýyn ös­dür­mek bo­ýun­ça yzy­gi­der­li gö­rül­ýän çä­re­ler ba­ra­da ha­sa­bat ber­di.
Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň no­bat­da­ky mej­li­sin­de döw­let dur­mu­şy­na de­giş­li baş­ga-da bir­nä­çe me­se­le­le­re ga­ral­dy we de­giş­li çöz­güt­ler ka­bul edil­di.
Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz mej­li­si jem­läp, oňa gat­na­şy­jy­la­ra jan sag­lyk, Wa­ta­ny­my­zyň mun­dan beý­läk-de gül­läp ös­me­gi­niň, hal­ky­my­zyň bag­ty­ýar­ly­gy­nyň we aba­dan­çy­ly­gy­nyň bäh­bi­di­ne alyp bar­ýan iş­le­rin­de uly üs­tün­lik ar­zuw et­di.

Bildirişler


Reklamalar


“Türkmenistan Sport” halkara žurnalynyň täze sany Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna bagyşlandy


“Hoş zaman” kompaniýasy “Aşgabat 2017” oýunlarynyň resmi hyzmatdaşy