24 SAGAT HEREKETDE

Häzirki günlerde paýtagtymyzda gije-gündiz hereket edýän dükanlar öz işini gyzgalaňly alyp barýar. «Aşgabat 2017» oýunlary mynasybetli, has-da işjeňleşen bu söwda dükanlary paýtagtymyzyň dürli künjeginde ýerleşýär. Esasan hem, sanlyja günden başlanjak oýunlar mynasybetli ähmiýetli hyzmatlaryň hatarynda duran bu söwda merkezleri döwrebaplygy, önümleriniň köpdürliligi we ýerleşýän ýerleri boýunça paýtagtymyzyň söwda merkezleriniň arasynda iň meşhur  dükanlardyr.

«Aş­ga­bat 2017»-ä ba­gyş­la­nan da­ba­ra­lar

17-nji aw­gust­da paý­tag­ty­myz­da “Aş­ga­bat 2017” oýun­la­ry­na 30 gü­nüň gal­ma­gy my­na­sy­bet­li gu­ra­lan da­ba­ra­ly çä­re­ler giň ge­ri­me eýe bol­dy. Şol gün hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz paý­tag­ty­my­zyň Olim­pi­ýa şä­her­çesine ba­ryp, bu ýer­de gu­ra­lan “Azia­da-2017-niň ta­gam­la­ry” at­ly ser­gi bi­len ta­nyş­dy. Türk­men ga­wu­ny­nyň gü­ni my­na­sy­bet­li naý­ba­şy bak­ja önüm­le­ri­ne ba­gyş­la­ny­lan baý­ram­çy­lyk da­ba­ra­lar hem ge­çi­ril­di. 

«Altyn damja» bulduranda

Hormatly Prezidentimiziň döwletiň ykdysady kuwwatynyň berk bolmagynda önüm öndüriji pudaga aýratyn ornuň degişlidigi hakdaky parasatly pikirlerinden ugur alyp, ýurdumyzda önümçilik giň gerime eýe boldy. Islendik önümiň hili, islegliligi nazarda tutulyp, halka hödürlenilýär. 

Täze üstünlikleri nazarlap

7-nji iýul­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň 2017-nji ýy­lyň al­ty aýyn­da ýur­du­my­zyň dur­muş-yk­dy­sa­dy ösü­şi­niň ne­ti­je­le­ri­ne ba­gyş­la­nan gi­ňiş­le­ýin mej­li­si­ni ge­çir­di. Mej­li­siň bar­şyn­da hö­kü­me­tiň, mi­nistr­lik­le­riň we pu­dak eda­ra­la­ry­nyň işi­niň ne­ti­je­le­ri­ne ga­ral­dy, hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň we beý­le­ki mil­li öz­gert­me­ler mak­sat­na­ma­la­ry­nyň dur­mu­şa ge­çi­ri­li­şi­ne ba­ha be­ril­di. Onuň gün ter­ti­bi­ne şu ýy­lyň ikin­ji ýa­ry­my üçin ile­ri tu­tul­ýan we­zi­pe­ler hem-de mö­hüm res­mi­na­ma­la­ryň bir­nä­çe­si­niň tas­la­ma­la­ry we gu­ra­ma­çy­lyk me­se­le­le­ri gi­ri­zil­di. 
Mej­li­se Türk­me­nis­ta­nyň Mej­li­si­niň we­kil­le­ri, we­la­ýat­la­ryň, şä­her­le­riň we et­rap­la­ryň hä­kim­le­ri, ýo­ka­ry okuw mek­dep­le­ri­niň rek­tor­la­ry, ga­zet­le­riň we žur­nal­la­ryň re­dak­tor­la­ry, beý­le­ki ýol­baş­çy­lar ça­gy­ryl­dy. Mej­li­siň do­wa­myn­da de­giş­li pu­dak­la­ryň ýol­baş­çy­la­ry 2017-nji ýy­lyň bi­rin­ji ýa­ry­myn­da edi­len iş­ler ba­ra­da­ky ha­sa­bat bi­len çy­kyş et­di­ler.
Döwlet Baştutanymyz ilki bilen Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry B.Ho­ja­mäm­me­do­wa söz ber­di. Wi­se-prem­ýer 2017-nji ýy­lyň bi­rin­ji ýa­ry­my­nyň mak­ro­yk­dy­sa­dy gör­ke­zi­ji­le­ri ba­ra­da ha­sa­bat ber­di. 
Ha­sa­bat döw­rün­de je­mi içer­ki önü­miň ösüş dep­gi­ni 6,4 göte­rim ýo­kar­lan­dy, şol san­da se­na­gat pu­da­gyn­da 3,2 gö­te­rim, gur­lu­şyk­da 4 gö­te­rim, ulag we ara­gat­na­şyk ul­ga­myn­da 10,9 gö­te­rim, söw­da­da 9,4 gö­te­rim, oba ho­ja­ly­gyn­da 3,8 gö­te­rim, hyz­mat­lar ul­ga­myn­da 10,3 gö­te­rim ösüş dep­gi­ni ga­za­nyl­dy. 
Ge­çen ýy­lyň de­giş­li döw­ri bi­len de­ňeş­di­ri­len­de je­mi ön­dü­ri­len önü­miň möç­be­ri 4,3 gö­te­rim art­dy. 
Al­ty aýyň jem­le­ri bo­ýun­ça bö­lek-sa­tuw ha­ryt do­la­ny­şy­gy 2016-njy ýy­lyň de­giş­li döw­ri bi­len de­ňeş­di­ri­len­de 17,2 gö­te­rim ýo­kar­lan­dy. Sarp ediş ha­ryt­la­ry­nyň we ila­ta edil­ýän hyz­mat­la­ryň nyrh­la­ry­nyň de­re­je­si bel­le­ni­len çäk­ler­de sak­la­nyl­dy. 
Ýur­du­my­zyň iri we or­ta kär­ha­na­la­ryn­da or­ta­ça aý­lyk zäh­met ha­ky 2016-njy ýy­lyň de­giş­li döw­ri bi­len de­ňeş­di­ri­len­de 9 gö­te­rim ýo­kar­lan­dy. 
 Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry O.Gur­ban­na­za­row söw­da top­lu­my­nyň işi­niň ne­ti­je­le­ri we ge­çen ýy­lyň de­giş­li döw­rün­dä­ki bi­len de­ňeş­di­ri­len­de şu ýy­lyň ýan­war—iýun aý­la­ryn­da yk­dy­sa­dy­ýe­tiň döw­le­te da­hyl­ly bol­ma­dyk pu­da­gy­nyň esa­sy gör­ke­zi­ji­le­ri ba­ra­da ha­sa­bat ber­di.

Söw­da we da­şa­ry yk­dy­sa­dy ara­gat­na­şyk­lar mi­nistr­li­gi bo­ýun­ça umu­my ha­ryt do­la­ny­şy­gy 2 mil­liard 222 mil­li­on ma­nat­dan gow­rak bol­dy. Me­ýil­na­ma 124,4 gö­te­rim ýe­ri­ne ýe­ti­ril­di. Ha­sa­bat döw­rün­de 42,7 mil­li­on ma­nat ma­ýa go­ýum se­riş­de­le­ri öz­leş­di­ril­di.

Döw­let ha­ryt-çig mal bir­ža­sy bo­ýun­ça şu dö­wür­de 122 bir­ža söw­da­la­ry ge­çi­ri­lip, on­da 11 mil­liard 430 mil­li­on ma­na­da deň bo­lan 6 müň 244 şert­na­ma ha­sa­ba alyn­dy. Me­ýil­na­ma 149,6 gö­te­rim ýe­ri­ne ýe­ti­ril­di. 
Söw­da-se­na­gat eda­ra­sy bo­ýun­ça 9,85 mil­li­on ma­nat­lyk hyz­mat iş­le­ri ama­la aşy­ryl­dy. Me­ýil­na­ma 159,6 gö­te­rim ýe­ri­ne ýe­ti­ril­di. Ha­sa­bat döw­rün­de Söw­da-se­na­gat eda­ra­sy­nyň gat­naş­ma­gyn­da 15 ser­gi we 11 mas­la­hat ge­çi­ril­di. 
Se­na­gat­çy­lar we te­le­ke­çi­ler bir­leş­me­si bo­ýun­ça 360 mil­li­on ma­nat­lyk se­na­gat önüm­le­ri ön­dü­ril­di, onuň ösüş dep­gi­ni 45,3 gö­te­ri­me deň bol­dy, 534,4 mil­li­on ma­nat­lyk oba ho­ja­lyk we azyk önüm­le­ri ön­dü­ril­di. Şun­da, ösüş dep­gi­ni 5,8 gö­te­rim art­dy. Ýe­ri­ne ýe­ti­ri­len gur­lu­şyk-gur­na­ma iş­le­ri­niň möç­be­ri 2,6 mil­liard ma­nat­dan gow­rak bol­dy. Söw­da do­la­ny­şy­gy­nyň möç­ber­le­ri 5,7 mil­liard ma­nat­dan gow­rak bo­lup, onuň ösü­şi 6,6 gö­te­rim art­dy. Hyz­mat­lar ul­ga­myn­da 487 mil­li­on ma­nat­lyk iş­ler ýe­ri­ne ýe­ti­ri­lip, onuň möç­ber­le­ri 13,13 gö­te­rim ýo­kar­lan­dy.
Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz ýur­du­myz­da ön­dü­ril­ýän ha­ryt­la­ryň be­ze­gin­de Azia­da-2017-niň ny­şan­la­ry­nyň ýer­leş­di­ril­me­li­di­gi ba­ra­da de­giş­li ýol­baş­çy­la­ra anyk gör­kez­me­le­ri ber­di. 
Mun­dan baş­ga-da, döw­let Baş­tu­ta­ny­myz paý­tag­ty­myz­da iri hä­zir­ki za­man söw­da mer­kez­le­ri­ni gur­mak, söw­da­nyň dür­li ul­gam­la­ry­ny gu­ra­ma­ga tä­ze çe­me­leş­me­le­ri gi­riz­mek bo­ýun­ça tä­ze tek­lip­le­ri öw­ren­me­gi tab­şyr­dy. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz da­şa­ry yk­dy­sa­dy gat­na­şyk­la­ry mun­dan beý­läk-de ös­dür­me­giň, eks­port we da­şa­ry ýurt­lar­dan ge­ti­ril­ýän ha­ryt­la­ryň or­nu­ny tut­ýan önüm­çi­lik sy­ýa­sa­ty­ny dur­mu­şa ge­çir­me­giň, ba­zar­la­ry gi­ňelt­me­giň ha­sa­by­na içer­ki önüm­çi­li­gi hö­wes­len­dir­me­giň hem-de ýur­du­my­zyň hal­ka­ra söw­da gi­ňiş­li­gin­dä­ki or­nu­ny pug­ta­lan­dyr­ma­gyň ugur­la­ry­ny kes­git­le­di. 
 Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz wi­se-prem­ýer O.Gur­ban­na­za­ro­wa, söw­da top­lu­my­nyň mi­nistr­lik­le­ri­niň we pu­dak eda­ra­la­ry­nyň ýol­baş­çy­la­ry­na ýüz­le­nip, ila­ty ýo­ka­ry hil­li ha­ryt­lar bi­len üp­jün et­mek bo­ýun­ça işi do­wam et­me­giň, eks­por­tuň möç­ber­le­ri­ni art­dyr­mak we da­şa­ry ýurt­lar­dan ge­ti­ril­ýän ha­ryt­la­ryň or­nu­ny tut­ýan önüm­le­ri ön­dür­mek bo­ýun­ça ka­bul edi­len Döw­let mak­sat­na­ma­la­ry­ny ýe­ri­ne ýe­tir­me­giň hä­zir­ki dö­wür­de esa­sy we­zi­pe­le­riň bi­ri bo­lup dur­ýan­dy­gy­ny nyg­ta­dy. Biz gel­jek­de hem te­le­ke­çi­le­ri­mi­zi giň­den gol­da­mak sy­ýa­sa­ty­ny do­wam ede­ris di­ýip, mil­li Li­de­ri­miz aýt­dy. 
Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz mej­li­siň do­wa­myn­da­ky ta­ry­hy çy­ky­şyn­da ata Wa­ta­ny­my­zy has-da kuw­wat­lan­dy­rmak ba­bat­da öň­de goý­lan we­zi­pe­le­ri dur­mu­şa ge­çir­mek bo­ýun­ça edil­me­li iş­le­ri aý­dyň­laş­dyr­dy. 
Soň­ra döw­let Baş­tu­ta­ny­myz ge­çen ýa­rym ýyl­da ga­za­nan ne­ti­je­le­ri­miz er­bet bol­ma­dy di­ýip aýt­dy we äh­li mi­nistr­lik­le­riň we pu­dak eda­ra­la­ry­nyň ýol­baş­çy­la­ry­na ýa­kyn gün­ler­de al­ty aýyň jem­le­ri­ne ba­gyş­la­nan mas­la­hat­la­ry we mej­lis­le­ri ge­çir­me­gi tab­şyr­dy. 
Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz şeý­le hem ýol­baş­çy­la­ry we­zi­pä bel­le­mek we we­zi­pe­den bo­şat­mak bi­len bag­ly bir­nä­çe resmi­na­ma­la­ra gol çek­di. 
Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň gi­ňiş­le­ýin mej­li­si­ni ta­mam­lap, Azi­ýa oýun­la­ry­ny ýo­ka­ry de­re­je­de ge­çir­mek üçin go­wy taý­ýar­lyk gör­me­li­di­gi­ni ýe­ne-de bir ge­zek ýat­lat­dy we hem­me­le­re berk jan sag­lyk, maş­ga­la aba­dan­çy­ly­gy­ny we uly üs­tün­lik­le­ri, Sag­dyn­ly­gyň we ru­hu­be­lent­li­giň ýy­lyn­da ber­ka­rar Wa­ta­ny­my­zyň äh­li hal­ky­na gül­läp ösüş ar­zuw et­di.

Bildirişler


Reklamalar


“Türkmenistan Sport” halkara žurnalynyň täze sany Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna bagyşlandy


“Hoş zaman” kompaniýasy “Aşgabat 2017” oýunlarynyň resmi hyzmatdaşy