www.mintradefer.gov.tm Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

TÜRKMENISTANYŇ WE ÝEWROPA BILELEŞIGINIŇ WEKILLERI HYZMATDAŞLYGY ÖSDÜRMEGIŇ MESELELERINE SERETDILER

2017-nji ýylyň 6-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Ýewropa bileleşiginiň Russiýa Federasiýasy, Gündogar hyzmatdaşlygy, Merkezi Aziýa, Sebitleýin hyzmatdaşlygy we ÝHHG boýunça Ýewropa gullugynyň daşary syýasat işi boýunça Direktoratynyň ýolbaşçysy Lýuk Pýer Dewiniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşyk geçirildi.

Duşuşygyň gün tertibine ikitaraplaýyn gyzyklanma bildirilýän dürli ugurlardaky hyzmatdaşlygyň meseleleri goşuldy. ÝB-niň institutlary we döwletleri bilen hyzmatdaşlygy ösdürmekde Türkmenistanyň gyzyklanmasyny belläp, taraplar gatnaşyklary diwersifikasiýa etmek we täze derejä çykarmak babatda teklipleri beýan etdiler. Şunlukda ýokary derejelerdäki duşuşyklary gurnamagyň zerurlygy bellenilip, hökümetara gatnaşyklary ösdürmek boýunça teklipler aýdyldy.

Gepleşikleriň dowamynda gatnaşyjylar ÝB-niň Merkezi Aziýa boýunça strategiýasyny durmuşa geçirilmegini ara alyp maslahatlaşdylar we olary geljekde ösdürmek babatda teklipleri beýan etdiler. Mundan başga-da taraplar energetika we bilim ulgamlarynda hyzmatdaşlygyň meselelerine garadylar.

Türkmenistanyň Ýewropa hyzmatdaşlary bilen köpugurly gatnaşyklary geljekde güýçlendirmek üçin ygtybarly ulgamyny emele getirmäge ýardam etmek üçin syýasy geňeşmeleriň, iş duşuşyklarynyň we gepleşikleriň yzygiderli esasda geçirilmeginiň ähmiýetini aýratyn bellediler.

http://www.mfa.gov.tm

Gazetlerimiz

Reklama

KOMPÝUTER tilsimaty merkezi

Tel: +993 12 93 44 23. Faks: +993 12 93-60-06.

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň «Türkmenpolat we enjamlar» DLBSF ýük awtoulaglarynyň dürli görnüşlerini amatly bahadan satýar!

Habarlaşmak üçin telefonlar: 75-26-68/75-25-64/75-28-21

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.