Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

TÜRKMENISTANYŇ WE ÝEWROPA BILELEŞIGINIŇ WEKILLERI HYZMATDAŞLYGY ÖSDÜRMEGIŇ MESELELERINE SERETDILER

2017-nji ýylyň 6-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Ýewropa bileleşiginiň Russiýa Federasiýasy, Gündogar hyzmatdaşlygy, Merkezi Aziýa, Sebitleýin hyzmatdaşlygy we ÝHHG boýunça Ýewropa gullugynyň daşary syýasat işi boýunça Direktoratynyň ýolbaşçysy Lýuk Pýer Dewiniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşyk geçirildi.

Duşuşygyň gün tertibine ikitaraplaýyn gyzyklanma bildirilýän dürli ugurlardaky hyzmatdaşlygyň meseleleri goşuldy. ÝB-niň institutlary we döwletleri bilen hyzmatdaşlygy ösdürmekde Türkmenistanyň gyzyklanmasyny belläp, taraplar gatnaşyklary diwersifikasiýa etmek we täze derejä çykarmak babatda teklipleri beýan etdiler. Şunlukda ýokary derejelerdäki duşuşyklary gurnamagyň zerurlygy bellenilip, hökümetara gatnaşyklary ösdürmek boýunça teklipler aýdyldy.

Gepleşikleriň dowamynda gatnaşyjylar ÝB-niň Merkezi Aziýa boýunça strategiýasyny durmuşa geçirilmegini ara alyp maslahatlaşdylar we olary geljekde ösdürmek babatda teklipleri beýan etdiler. Mundan başga-da taraplar energetika we bilim ulgamlarynda hyzmatdaşlygyň meselelerine garadylar.

Türkmenistanyň Ýewropa hyzmatdaşlary bilen köpugurly gatnaşyklary geljekde güýçlendirmek üçin ygtybarly ulgamyny emele getirmäge ýardam etmek üçin syýasy geňeşmeleriň, iş duşuşyklarynyň we gepleşikleriň yzygiderli esasda geçirilmeginiň ähmiýetini aýratyn bellediler.

http://www.mfa.gov.tm

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.