Ykdysady ösüşleri nazarlap.

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň ykdysady strategiýasynda ileri tutýan ugurlary, ilkinji nobatda, milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýalaşdyrmakdan we toplumlaýyn düýpli döwrebaplaşdyrmakdan, bazar gatnaşyklarynyň we döwlet dolandyryşynyň sazlaşykly utgaşdyrylmagyndan ybaratdyr.

Milli Liderimiz Döwlet haryt-çig mal biržasynyň işi boýunça anyk tabşyryklary berdi

5-nji maý­da hormatly Prezidentimiz Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň no­bat­da­ky mej­li­si­ni ge­çir­di. On­da döw­let dur­mu­şy­nyň ile­ri tu­tul­ýan me­se­le­le­ri­ne hem-de mö­hüm res­mi­na­ma­la­ryň tas­la­ma­la­ry­nyň bir­nä­çe­si­ne se­re­dil­di. 
Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz mej­li­siň ba­şyn­da ýur­du­myz­da her ýyl giň­den we da­ba­ra­ly bel­len­ýän Ýe­ňiş gü­nü­niň ýe­tip gel­ýän­di­gi­ni bel­le­di. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz mej­li­se gat­na­şy­jy­la­ry we ola­ryň üs­ti bi­len tu­tuş hal­ky­my­zy, mer­da­na uruş we­te­ran­la­ry­my­zy, tyl­da yh­las bi­len zäh­met çe­ken il­deş­le­ri­mi­zi Be­ýik Wa­tan­çy­lyk ur­şun­da ga­za­ny­lan Ýeň­şiň 72 ýyl­lyk baý­ra­my bi­len tüýs ýü­rek­den gut­lap, hem­me­le­re berk jan sag­lyk, uzak ömür, asu­da, aba­dan we bag­ty­ýar dur­muş ar­zuw et­di. 
Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz mej­li­siň gün ter­ti­bi­ne ge­çip, Mej­li­siň Baş­ly­gy A.Nur­ber­di­ýe­wa söz ber­di. Ol Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rün­de Türk­me­nis­ta­ny yk­dy­sa­dy we dur­muş taý­dan ös­dür­me­giň esa­sy mak­sat­la­ry­ny we we­zi­pe­le­ri­ni na­za­ra al­mak bi­len ýur­du­my­zyň ka­nun­çy­ly­gy­ny has-da kä­mil­leş­dir­mek bo­ýun­ça par­la­men­tiň alyp bar­ýan iş­le­ri, şeý­le hem 16-njy maý­da «Türk­me­nis­ta­nyň Kons­ti­tu­si­ýa­sy – ösü­şiň hu­kuk bin­ýa­dy» at­ly Hal­ka­ra yl­my-ama­ly mas­la­ha­ty­ny ge­çir­mä­ge gö­rül­ýän taý­ýar­lyk ba­ra­da mag­lu­mat ber­di. 
Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry, da­şa­ry iş­ler mi­nist­ri R.Me­re­dow Türk­me­nis­ta­nyň we­ki­li­ýe­ti­niň Ow­ga­nys­tan Ys­lam Res­pub­li­ka­sy­na bo­lan iş sa­pa­ry­nyň ne­ti­je­le­ri ba­ra­da ha­sa­bat ber­di. 
Soňra Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­rlary B.Ho­ja­mäm­me­dow,  M.Ba­ba­ýew, D.Aman­gel­di­ýew gözegçilik edýän ulgamlarynda alnyp ba­ryl­ýan iş­ler ba­ra­da ha­sa­bat ber­diler. 
Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň se­na­gat me­se­le­le­ri bo­ýun­ça orun­ba­sa­ry­nyň we­zi­pe borç­la­ry­ny wagt­la­ýyn ýe­ri­ne ýe­tir­me­gi D.Aman­gel­di­ýe­wiň üs­tü­ne ýük­le­ýän­di­gi­ni aý­dyp, de­giş­li Ka­ra­ra gol çek­di. 
Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry B.An­na­me­re­dow hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mize 3-nji maý­da Aş­ga­bat şä­he­rin­de ge­çi­ri­len Yk­dy­sa­dy, yl­my-teh­ni­ki we me­de­ni hyz­mat­daş­lyk bo­ýun­ça türk­men-ga­zak to­pa­ry­nyň do­ku­zyn­jy mej­li­si­niň ne­ti­je­le­ri ba­ra­da ha­sa­bat ber­di.
Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry B.At­da­ýew Ha­zar deň­zi­niň ke­nar­ýa­ka­syn­da top­ra­gy aras­sa­la­mak bo­ýun­ça tek­lip edil­ýän tas­la­ma ba­ra­da ha­sa­bat ber­di. Bu işi «Ga­zyk» hu­su­sy kär­ha­na­syn­dan, «Ha­zar Ba­lyk» açyk paý­dar­lar jem­gy­ýe­tin­den hem-de Be­ýik Bri­ta­ni­ýa­nyň «Glo­bal Eko­lo­ji­kal Wen­çers» kom­pa­ni­ýa­syn­dan yba­rat kon­sor­si­um ýe­ri­ne ýe­tir­me­gi me­ýil­leş­dir­ýär.
Şeý­le hem wi­se-prem­ýer şu ýy­lyň 10-njy iýu­nyn­dan 10-njy sent­ýabry ara­ly­gyn­da Ga­za­gys­tan Res­pub­li­ka­sy­nyň As­ta­na şä­he­rin­de ge­çi­ril­ýän «EKS­PO-2017» hal­ka­ra ýö­ri­te­leş­di­ri­len ser­gi­sin­de taý­ýar­lyk gör­me­giň bar­şy ha­kyn­da ha­sa­bat ber­di. 29-njy iýun­da ser­gi­niň çäk­le­rin­de Türk­me­nis­ta­nyň Mil­li gü­nü­ni ge­çir­mek göz öňün­de tu­tul­ýar. 
Wi­se-prem­ýer hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň ozal be­ren tab­şy­ryk­la­ry­nyň ýe­ri­ne ýe­ti­ri­li­şi ba­ra­da, hu­su­san-da, Döw­let ha­ryt-çig mal bir­ža­sy­nyň işi­ni kä­mil­leş­dir­mek mak­sa­dy bi­len ama­la aşy­ryl­ýan top­lum­la­ýyn çä­re­ler ha­kyn­da ha­sa­bat ber­di. 
Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz ha­sa­ba­ty diň­läp, Ha­zar­ýa­ka se­bi­ti­niň tä­sin eko­lo­gi­ýa ul­ga­my­na eýe­di­gi­ni bel­le­di. Ha­zar deň­zi­niň ösüm­lik we haý­wa­nat dün­ýä­si aýaw­ly çe­me­leş­me­gi ta­lap ed­ýär. Türk­me­nis­tan bu ugur­da öz üs­tü­ne alan borç­na­ma­la­ry ta­kyk ber­jaý ed­ýär hem-de Bir­le­şen Mil­let­ler Gu­ra­ma­sy­nyň Daş­ky gur­şa­wy go­ra­mak ba­ra­da­ky mak­sat­na­ma­sy, Ha­za­ryň eko­lo­gi­ýa mak­sat­na­ma­sy, Bü­tin­dün­ýä eko­lo­gi­ýa gaz­na­sy we beý­le­ki hal­ka­ra gu­ra­ma­la­ry we gaz­na­la­ry bi­len bi­le­lik­de te­bi­ga­ty go­ra­mak bo­ýun­ça iri tas­la­ma­la­ry dur­mu­şa ge­çir­ýär di­ýip, mil­li Li­de­ri­miz sö­zü­ni do­wam et­di.
Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Ha­za­ryň te­bi­gy gur­şa­wy­nyň eko­lo­gi­ýa aba­dan­çy­ly­gy­ny ho­ja­lyk işi­niň we teh­no­gen ýag­daý­la­ryň ýa­ra­maz tä­si­rin­den go­ra­mak üçin anyk çä­re­le­ri gör­me­giň mö­hüm­di­gi­ne ün­si çe­kip, bu ba­bat­da tek­lip edil­ýän tas­la­ma­nyň ama­la aşy­ryl­ma­gy­nyň oňyn ne­ti­je­le­ri ber­jek­di­gi­ni aýt­dy. Mil­li Li­de­ri­miz wi­se-prem­ýe­riň be­ýan eden tek­li­bi­ni ma­kul­lap, oňa bir­nä­çe gör­kez­me­le­ri ber­di.
Mil­li Li­de­ri­miz Türk­me­nis­ta­nyň hal­ka­ra ser­gi­si­ne gat­naş­ma­gy­nyň esa­sy mak­sa­dy­nyň di­ňe fo­ru­myň esa­sy mow­zu­gy - «Gel­je­giň ener­gi­ýa­sy» di­ýen mow­zu­gy şöh­le­len­dir­mek däl-de, eý­sem, «EKS­PO-2017»-de Türk­me­nis­ta­nyň aý­dyň, tä­sir­li keş­bi­ni dö­ret­mek­den yba­rat­dy­gy­ny bel­le­di. Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz ser­gi­niň türk­men bö­le­gi­niň şy­ga­ry hök­mün­de «Te­bi­gat – ener­gi­ýa­nyň tü­ke­nik­siz çeş­me­si» di­ýen şy­ga­ry hem-de ny­şan­la­ryň gör­nüş­le­ri­niň bi­ri­ni ma­kul­la­dy. Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz bu çä­rä ýo­ka­ry de­re­je­de taý­ýar­lyk gör­me­giň mö­hüm­di­gi­ni bel­läp, wi­se-prem­ýe­re bir­nä­çe gör­kez­me­le­ri ber­di.  
Mil­li Li­de­ri­miz Döw­let ha­ryt-çig mal bir­ža­sy­nyň işi ba­ra­da du­rup geç­mek bi­len, bu dü­zü­miň öňün­de dur­ýan mö­hüm we­zi­pe­le­re ün­si çek­di. 
Ýur­du­my­zyň ha­ryt ön­dü­ri­ji­le­ri­niň önüm­le­ri­ni has iş­jeň ýer­le­mek mak­sa­dy bi­len köp­çü­lik­le­ýin ha­bar be­riş se­riş­de­le­rin­de hem-de dün­ýä ba­zar­la­ryn­da mag­lu­mat-mar­ke­ting işi bo­ýun­ça bir­ža­nyň ne­ti­je­li iş­le­me­gi­ni ýo­la goý­mak esa­sy we­zi­pe­le­riň ha­ta­ryn­da dur­ýar. Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz bu ugur­da anyk çä­re­le­ri gör­me­giň mö­hüm­di­gi­ni bel­läp, bu ba­bat­da bir­nä­çe tab­şy­ryk­la­ry ber­di. 
Soň­ra Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry S.Toý­ly­ýew gözegçilik edýän ulgamlarynda alnyp barylýan işler ba­ra­da ha­sa­bat ber­di.
Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry A.Ga­ra­ja­ýew 12-14-nji maý­da Mag­tym­gu­ly Py­ra­gy­nyň we Döw­let­mäm­met Aza­dy­nyň Eý­ran Ys­lam Res­pub­li­ka­syn­da ýer­leş­ýän aram­gä­hi­ne zy­ýa­ra­ty­ny gu­ra­mak bo­ýun­ça al­nyp ba­ryl­ýan iş­ler ba­ra­da ha­sa­bat ber­di. 
Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry E.Oraz­gel­di­ýew oba ho­ja­ly­gyn­da öz­gert­me­le­riň ge­çi­ri­li­şi, we­la­ýat­lar­da möw­süm­le­ýin oba ho­ja­lyk iş­le­ri­niň al­nyp bar­ly­şy ba­ra­da ha­sa­bat ber­di. 
Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň mej­li­sin­de döw­let dur­mu­şy­nyň beý­le­ki kä­bir mö­hüm me­se­le­le­ri­ne hem ga­ral­dy we olar bo­ýun­ça de­giş­li çöz­güt­ler ka­bul edil­di. 
Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz mej­li­si jem­läp, oňa gat­na­şy­jy­la­ra berk jan sag­lyk, maş­ga­la aba­dan­çy­ly­gy­ny, Sag­dyn­ly­gyň we ru­hu­be­lent­li­giň ýy­lyn­da uly üs­tün­lik­le­ri ar­zuw et­di.

Bildirişler


Reklamalar


“Hoş zaman” kompaniýasy “Aşgabat 2017” oýunlarynyň resmi hyzmatdaşy