Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Bagt – Watana halal hyzmat etmek

Nurjahan daýza gijesini çirim etmän çykdy. Ol daňyň ataryna sabyrsyzlyk bilen garaşýardy. Düýnki böwrüne sanjy bolan ýagdaýy gyzy Güljahan bilen maslahatlaşasy gelýärdi. Sebäbi Durdymyradyň düýnki bolşuna hiç syny oturmady. Ýöne bu ýagdaýy entek kakasyna aýtmagy hem makul görmän, gyzy bilen maslahatlaşmagy müwessa bildi. Kakasynyň gyzma häsiýeti, oglunyň getireni... garaz, ynjalygy gaçan ene gyzynyň ýanyna howlukdy. Daň agaryp başlandan ýola düşdi.


 • 12.03.2018

DÜRLI DILLERDE ZENANLAR HAKDA

Ene — maşgala ojagyny söndürmän saklaýan zenan.


Enäniň ýagşy niýeti çagalaryna haýyrly dogadyr.


 • 07.03.2018

Dünýä uzaýan ýollar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: • Häzirki wagtda ulag ýollarynyň ösdürilmegi netijeli halkara hyzmatdaşlygynyň möhüm şertleriniň birine öwrülýär. Ýol gurmagy gadym döwürlerden bäri asylly iş hasaplap gelýän türkmen halky Beýik Ýüpek ýolunyň gaýtadan dikeldilmegine anyk goşant goşmak bilen, bu däbini mynasyp dowam edýär.  («Türkmenistan» 26-njy fewral.)


 • 06.03.2018

Simmetriýa we owadanlyk

“Simmetriýa” grek sözi bolup, ol bitiniň bölekleriniň arasyndaky garmoniýany aňladýar. Simmetriýanyň nyşanlaryna biz ähli ýerlerde duş gelýäris. Sebäbi simmetriýa organizmleriň we enjamlaryň düzüm zerurlygydyr. Adamlaryň aňy üçin simmetriýanyň aýratyn özüne çekiji güýji bardyr, sebäbi owadanlyk (görk) simmetriýa bilen berk baglanşykdadyr.


 • 06.03.2018

Söwdanyň hem hyzmatyň hereketlendiriji güýji – reklama

Biz teleradioýaýlymlarymyzdaky mahabatlar we olary buýrujylaryň islegi, şeýle-de reklamalaryň netijeliligi bilen gyzyklanyp Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Mahabat müdirliginiň başlygy Röwşen Welmiýew bilen söhbetdeş bolduk.


 • 03.03.2018

Dünýä dowamatdyr, ýagşy at baky

Abraý – bu söz bütin adamzat üçin örän ähmiýetli söz. Adam – şu söz bilen adam diýsek, ýalňyş bolmazmyka diýýän. Bu sözüň gelip çykyşyna, köküne ser salanyňda-da, çuňňur manyny aňladýandygyny duýmak bolýar.


 • 02.03.2018

Marketing söwda däldir

Marketing we söwda bu ikisi bir hozuň iki maňzy diýen ýaly düşünje hasaplanýar. Marketing söwdany meýilleşdirmek, bahany kesgitlemek, höwes döretmek we iki tarap üçin bähbitli bolan teklibi anyklamakdan ybaratdyr.


 • 02.03.2018

Biz we Tehnologiýa

Adamzat taryhynyň bu günki sahypasyny tehnologiýasyz göz öňüne getirmek mümkin däl. Sebäbi biz her pursatda islesek-islemesek, onuň bilen ýüzleşmeli bolýarys. Howada, suwda, öýde, işde, köçede..., ýagny ähli ýerde. Elbetde, tehnologiýanyň durmuşymyza getiren oňyn täzelikleriniň çöwre ýüzünde ozalky maýdalyna barýan arkaýynlygymyz galdy. Gowy tarapy adamlar tehnologiýanyň saýasynda islendik ýerde internet arkaly bir-biri bilen çalt habarlaşyp, dünýädäki wakalary, habarlary pursatma-pursat yzarlaýarlar.


 • 02.03.2018

Töňňeden döreýän sungat

Biz işleýän, ýaşaýan ýerlerimizi öz isleglerimiz hem hyýallarymyz bilen gurşaýarys. Şäherlerimiz giňeldigiçe, binalarymyz ulaldygyça tebigata bolan teşneligimiz artýar. Tebigata ýakynlaşmagy, onuň bilen ýüzbe-ýüz oturyp-turmagy aramyzda islemeýänimiz ýok bolsa gerek.


 • 01.03.2018

TÜRKMENISTANYŇ LOGISTIK STRATEGIÝASY

Içerki we dünýä bazarlaryna harytlaryň çalt hem-de amatly iberilmegini üpjün etmäge mümkinçilik berýän durnukly ulag ulgamynyň bolmagy ýurduň bazar ykdysadyýetini ösdürmegiň, onuň önümçilik-tehniki binýadynyň hem-de eksport düzümleriniň mümkinçiliklerini artdyrmagyň esasy şertleriniň biridir.


 • 01.03.2018

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.