TÜRKMENISTANYŇ KANUNY

«Haryt-çig mal biržalary we birža söwdasy hakynda»


Türkmenistanyň Kanunyna goşmaçalar girizmek hakynda

Ykdysady ösüşleri nazarlap.

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň ykdysady strategiýasynda ileri tutýan ugurlary, ilkinji nobatda, milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýalaşdyrmakdan we toplumlaýyn düýpli döwrebaplaşdyrmakdan, bazar gatnaşyklarynyň we döwlet dolandyryşynyň sazlaşykly utgaşdyrylmagyndan ybaratdyr.

“Aşgabat 2017” oýunlarynyň REKORDLARY

Türkmen paýtagtynda 12 günläp dowam eden «Aşgabat 2017» oýunlary milli sportumyzyň taryhyndaky iň bir netijeli üstünlikler bilen dabaralandy. Ildeşlerimiz Aşgabat Aziadasynyň maksatnamasyna girýän görnüşleriň 21-sine hem gatnaşyp, umumytoparlaýyn bäsleşikde ýeňişlerini baýram etdiler. 89 altyn, 70 kümüş, 86 bürünç medal gazanan Türkmenistanyň ýygyndysy Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça  Aziýa oýunlarynyň taryhynda iň ýokary netijäni gazandy.

«Aşgabat 2017» oýunlarynyň medal sanawynyň ilkinji onlugy

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary tamamlandy. Bu yklymlaýyn ýaryşda türkmen türgenleri üstünlikli çykyş etdiler. Olar jemi 245 medal, şol sanda 89 altyn, 70 kümüş, 86 bürünç medal gazandylar. Biziň türgenlerimiz «Aşgabat 2017» oýunlarynyň maksatnamasyna girizilen sportuň 16 görnüşi boýunça şowly çykyşlary bilen ildeşlerimizi begendirdiler.

Oýunlar tamamlandy, dostluk dowam edýär

Türkmenistanyň Prezidenti onuň Alyhezretleri Gurbanguly Berdimuhamedow hepdäniň çarşenbe güni agşam geçirilen Ýapylyş dabarasynda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny dabaraly ýagdaýda ýapyk diýip yglan etdi. 2010-njy ýylda Aziýanyň Olimpiýa Geňeşi (AOG) tarapyndan Aşgabat şäherinde geçirmek ygtyýary berlen bu ajaýyp Oýunlaryň sentýabr aýynyň 17-sinde Açylyş dabarasy şowhunly geçirildi. Bu Oýunlara 65 wekilýetden 6000 türgen we toparlaryň resmi wekilleri gatnaşdy. 

Türkmen türgenleri tapawutlandy

12 günläp dowam eden Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary 27-nji sentýabr güni tamamlandy. 15 sany ýaryş geçirilýän desgada sportuň 21 görnüşi boýunça geçirilen ýaryşlar Türkmenistanyň taryhyna altyn harplar bilen ýazylar. Çünki, 17-27-nji sentýabr aralygynda Aşgabat şäherinde deňi-taýy bolmadyk sport çäresi geçirilip, ol Aziýanyň, Okeaniýanyň we dünýäniň beýleki ýurtlarynda göni ýaýlym arkaly görkezildi.

Alty altyn medal gazandy

Guşakly göreş we türkmen milli göreşi boýunça milli ýygyndymyzyň wekili Seýdi Batyrow “Aşgabat 2017” oýunlaryndaky 6-njy medalyny gazanyp bu ugurda uly üstünlige ýetdi.  Şolaryň ählisiniň altyn medal bolmagy bolsa, örän kyn hem-de seýrek gabat gelýän ýagdaý. 

Türkmenistanyň dopinge garşy agentligi Merkezi Aziýada öňdäki orunlaryň birini eýeleýär

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň Türkmenistanda geçirilmeginde sport düzüminiň ösen ulgamy möhüm orun eýeledi. Jemgyýetiň mundan beýläk-de ösüşiniň möhüm şerti bolan sport ulgamynyň ösdürilmegine hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow yzygiderli üns berýär. Alnyp barylýan giň möçberli işleriň netijesinde, paýtagtymyzda ösen halkara ölçeglerine laýyk gelýän we ýokary derejeli ýaryşlary guramaga mümkinçilik berýän täsin sport desgalaryny özünde jemleýän toplum guruldy. 

Ýurdumyzyň ýygyndy toparynyň umumy medal sany 148-e ýetdi

Şu gün Aşgabatda geçirilýän Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda sportuň 13 görnüşi boýunça ýaryşlar dowam etdi. Şu gün ýurdumyzyň topary guşakly göreş, kuraş, konkur, taý boksy, agyr atletika boýunça 21 medal, şol sanda 6 altyn medal gazandy. Türkmenistanyň ýygyndy topary häzire çenli jemi 148 medal, olaryň 59-sy altyn, 43-si kümüş we 46-sy bürünç medallardyr. Munuň özi türkmen toparyna umumy hasapda öňdeligi saklamaga mümkinçilik berýär.

Ýeňil atletika boýunça ýaryşyň soňky güni dokuz medal gowşurylar

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň sportuň ýeňil atletika görnüşi boýunça ýaryşy 20-nji sentýabr çarşenbe güni geçirilip, onda sebitleýin möçberde täze ýedi sany şahsy çempion we iki sany topar yglan ediler. Ýapyk bina ýeňil atletika toplumynda geçirilýän dissiplinalaryň içinde iň köp garaşylýany erkekleriň arasyndaky 800 metre ylgamak boýunça ýaryş bolar.

Guşakly göreş boýunça ýaryşlarda türkmen pälwanlary 5 bürünç medal gazandylar

V Aziada guşakly göreş ýaryşlarynyň ikinji güni nusgawy görnüşdäki tutluşyklar bilen dowam etdi. Biziň türgenlerimiz sportuň bu görnüşinde ýokary netijeleri görkezýärler. Türkmen pälwanlarynyň 14-si final duşuşygyna çykdylar, özi-de iki finalda diňe ildeşlerimiz gatnaşar. Bu bolsa ýygyndy toparymyza altyn we kümüş medallary kepillendirýär. Ýeňijiler günüň ikinji ýarymynda kesgitlener.

Ýaryşyň üçünji gününde Türkmenistanyň ýygyndy topary 13 sanysy altyn 25 medala eýe boldular

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň sport ýaryşlary barha ýaýbaňlanýar. 18-nji sentýabr güni sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryşlaryň baýrakly orunlaryna baý boldy. Ol sportda gazanylanlaryň üstüni ýetiren Türkmenistanyň ýygyndy topary üçin hem üstünlige beslendi. Şunda dürdi derejeli baýlaklaryň 25-si, şol sanda 13 altyn, 7 kümüş we 5 bürünç medallar bilen ýurdumyzyň sportda gazananlarynyň hatary artdy. 

Milli puluň we ýadygärlik teňňeleriň täze görnüşleri

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, ýurdumyzyň Merkezi banky Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň açylmagy mynasybetli hümmeti 1, 5, 10, 20, 50 we 100 manada deň bolan banknotlaryň täze 2017-nji ýylyň modifisirlenen nusgalaryny, şeýle hem her haýsynyň hümmeti 100 manada deň bolan “Aşgabat Olimpiýa stadiony” atly altyn we kümüş ýadygärlik şaýy pullaryny dolanyşyga çykardy.

V Aziada oýunlaryna gatnaşyjylar Aşgabada gelýärler

Şu günler dabaraly açylyşy 17-nji sentýabrda boljak Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna gatnaşmak üçin müňlerçe daşary ýurtly myhmanlar ak mermere beslenen paýtagtymyza gelýärler. Merkezi Aziýada ilkinji gezek geçirilýän bu iri halkara ýaryşyna taýýarlyk boýunça geçirilýän giň gerimli çäreler dünýäniň sport jemgyýetçiliginiň wekilleriniň, Ýer ýüzüniň ähli künjeklerinden gelýän tomaşaçylaryň we janköýerleriň ünsüni özüne çekýär.

Bosgunlaryň ýygyndy toparyna dünýä rekordsmeni ýolbaşçylyk eder

Bosgunlaryň ýygyndy toparynyň “Aşgabat 2017” oýunlaryň ýeňil atletika ýapyk sport meýdançasynda çykyş etjek düzümi kesgitlenildi. Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek boýunça Ýerine ýetiriji komitetde habar bermeklerine görä bu toparyň ýolbaşçysy marafon aralyga ylgamak boýunça Keniýadan meşhur türgen Tegla Lorupedir.

Sport baýramynyň buşlukçylary

Şu gün paýtagtymyzyň möçberi hem-de enjamlaşdyrylyş derejesi boýunça sebitde deňi-taýy bolmadyk Olimpiýa şäherçesinde Türkmenistanyň Döwlet baýdagyny we Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň baýdagyny galdyrmak dabarasy boldy. Bu waka şanly senäniň — Olimpiýa stadionynda türgenleriň, janköýerleriň, tomaşaçylaryň on müňlerçesiniň gatnaşmagynda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasynyň golaýlaşýandygyny alamatlandyrdy. 

Meý­le­tin­çi­ler «Aş­ga­bat 2017»-niň ýolgörkezijileri

Ýa­pyk bi­na­lar­da we sö­weş sun­ga­ty bo­ýun­ça V Azi­ýa oýun­la­ry­nyň ýaş meý­le­tin­çi­le­ri bu hal­ka­ra çä­rä­niň şam­çy­ra­gy­dyr, ýyl­dyz­la­ry­dyr. Çün­ki olar hal­ka­ra ýa­ry­şy­nyň üs­tün­lik­li geç­me­gi­niň esa­sy şer­ti, ug­ruk­dy­ry­jy­la­ry­dyr. Oýun­la­ryň öň­ýa­nyn­da ge­çi­ri­len tä­lim­çi­lik oku­wy ola­ra gal­kyn­ma­ga we iň go­wy Oýun­la­ry ge­çir­mä­ge müm­kin­çi­lik ber­er. Ýa­pyk bi­na­lar­da we sö­weş sun­ga­ty bo­ýun­ça V Azi­ýa oýun­la­ry tä­ze sep­gi­de ýet­di, ýag­ny ýö­ri­te ly­bas­la­ry paý­la­mak we akk­re­di­ta­si­ýa mer­ke­zi res­mi ýag­daý­da iş­le­di. 

"Aşgabat 2017"-ä bar­ýan ýol­da...

V Azi­ýa oýun­la­ry­na taý­ýar­lyk gör­mek ba­ra­da­ky ýe­ri­ne ýe­ti­ri­ji ko­mi­te­ti «Hoşza­man» kom­pa­ni­ýa­sy­nyň Ýa­pyk bi­na­lar­da we sö­weş sun­ga­ty bo­ýun­ça V Azi­ýa oýun­la­ry­na res­mi he­ma­ýat­kär hök­mün­de go­şul­ýan­dy­gy­ny buý­sanç bi­len yg­lan et­di.

Bildirişler


Reklamalar


“Hoş zaman” kompaniýasy “Aşgabat 2017” oýunlarynyň resmi hyzmatdaşy