24 SAGAT HEREKETDE

Häzirki günlerde paýtagtymyzda gije-gündiz hereket edýän dükanlar öz işini gyzgalaňly alyp barýar. «Aşgabat 2017» oýunlary mynasybetli, has-da işjeňleşen bu söwda dükanlary paýtagtymyzyň dürli künjeginde ýerleşýär. Esasan hem, sanlyja günden başlanjak oýunlar mynasybetli ähmiýetli hyzmatlaryň hatarynda duran bu söwda merkezleri döwrebaplygy, önümleriniň köpdürliligi we ýerleşýän ýerleri boýunça paýtagtymyzyň söwda merkezleriniň arasynda iň meşhur  dükanlardyr.

«Aş­ga­bat 2017»-ä ba­gyş­la­nan da­ba­ra­lar

17-nji aw­gust­da paý­tag­ty­myz­da “Aş­ga­bat 2017” oýun­la­ry­na 30 gü­nüň gal­ma­gy my­na­sy­bet­li gu­ra­lan da­ba­ra­ly çä­re­ler giň ge­ri­me eýe bol­dy. Şol gün hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz paý­tag­ty­my­zyň Olim­pi­ýa şä­her­çesine ba­ryp, bu ýer­de gu­ra­lan “Azia­da-2017-niň ta­gam­la­ry” at­ly ser­gi bi­len ta­nyş­dy. Türk­men ga­wu­ny­nyň gü­ni my­na­sy­bet­li naý­ba­şy bak­ja önüm­le­ri­ne ba­gyş­la­ny­lan baý­ram­çy­lyk da­ba­ra­lar hem ge­çi­ril­di. 

«Altyn damja» bulduranda

Hormatly Prezidentimiziň döwletiň ykdysady kuwwatynyň berk bolmagynda önüm öndüriji pudaga aýratyn ornuň degişlidigi hakdaky parasatly pikirlerinden ugur alyp, ýurdumyzda önümçilik giň gerime eýe boldy. Islendik önümiň hili, islegliligi nazarda tutulyp, halka hödürlenilýär. 

Alty altyn medal gazandy

Guşakly göreş we türkmen milli göreşi boýunça milli ýygyndymyzyň wekili Seýdi Batyrow “Aşgabat 2017” oýunlaryndaky 6-njy medalyny gazanyp bu ugurda uly üstünlige ýetdi.  Şolaryň ählisiniň altyn medal bolmagy bolsa, örän kyn hem-de seýrek gabat gelýän ýagdaý.

Alty altyn medal gazandy

Guşakly göreş we türkmen milli göreşi boýunça milli ýygyndymyzyň wekili Seýdi Batyrow “Aşgabat 2017” oýunlaryndaky 6-njy medalyny gazanyp bu ugurda uly üstünlige ýetdi.  Şolaryň ählisiniň altyn medal bolmagy bolsa, örän kyn hem-de seýrek gabat gelýän ýagdaý.

Ýurdumyzyň ýygyndy toparynyň umumy medal sany 148-e ýetdi

Şu gün Aşgabatda geçirilýän Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda sportuň 13 görnüşi boýunça ýaryşlar dowam etdi. Şu gün ýurdumyzyň topary guşakly göreş, kuraş, konkur, taý boksy, agyr atletika boýunça 21 medal, şol sanda 6 altyn medal gazandy. Türkmenistanyň ýygyndy topary häzire çenli jemi 148 medal, olaryň 59-sy altyn, 43-si kümüş we 46-sy bürünç medallardyr. Munuň özi türkmen toparyna umumy hasapda öňdeligi saklamaga mümkinçilik berýär.

Ýeňil atletika boýunça ýaryşyň soňky güni dokuz medal gowşurylar

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň sportuň ýeňil atletika görnüşi boýunça ýaryşy 20-nji sentýabr çarşenbe güni geçirilip, onda sebitleýin möçberde täze ýedi sany şahsy çempion we iki sany topar yglan ediler. Ýapyk bina ýeňil atletika toplumynda geçirilýän dissiplinalaryň içinde iň köp garaşylýany erkekleriň arasyndaky 800 metre ylgamak boýunça ýaryş bolar.

Guşakly göreş boýunça ýaryşlarda türkmen pälwanlary 5 bürünç medal gazandylar

V Aziada guşakly göreş ýaryşlarynyň ikinji güni nusgawy görnüşdäki tutluşyklar bilen dowam etdi. Biziň türgenlerimiz sportuň bu görnüşinde ýokary netijeleri görkezýärler. Türkmen pälwanlarynyň 14-si final duşuşygyna çykdylar, özi-de iki finalda diňe ildeşlerimiz gatnaşar. Bu bolsa ýygyndy toparymyza altyn we kümüş medallary kepillendirýär. Ýeňijiler günüň ikinji ýarymynda kesgitlener.

Ýaryşyň üçünji gününde Türkmenistanyň ýygyndy topary 13 sanysy altyn 25 medala eýe boldular

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň sport ýaryşlary barha ýaýbaňlanýar. 18-nji sentýabr güni sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryşlaryň baýrakly orunlaryna baý boldy. Ol sportda gazanylanlaryň üstüni ýetiren Türkmenistanyň ýygyndy topary üçin hem üstünlige beslendi. Şunda dürdi derejeli baýlaklaryň 25-si, şol sanda 13 altyn, 7 kümüş we 5 bürünç medallar bilen ýurdumyzyň sportda gazananlarynyň hatary artdy. 

Milli puluň we ýadygärlik teňňeleriň täze görnüşleri

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, ýurdumyzyň Merkezi banky Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň açylmagy mynasybetli hümmeti 1, 5, 10, 20, 50 we 100 manada deň bolan banknotlaryň täze 2017-nji ýylyň modifisirlenen nusgalaryny, şeýle hem her haýsynyň hümmeti 100 manada deň bolan “Aşgabat Olimpiýa stadiony” atly altyn we kümüş ýadygärlik şaýy pullaryny dolanyşyga çykardy.

V Aziada oýunlaryna gatnaşyjylar Aşgabada gelýärler

Şu günler dabaraly açylyşy 17-nji sentýabrda boljak Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna gatnaşmak üçin müňlerçe daşary ýurtly myhmanlar ak mermere beslenen paýtagtymyza gelýärler. Merkezi Aziýada ilkinji gezek geçirilýän bu iri halkara ýaryşyna taýýarlyk boýunça geçirilýän giň gerimli çäreler dünýäniň sport jemgyýetçiliginiň wekilleriniň, Ýer ýüzüniň ähli künjeklerinden gelýän tomaşaçylaryň we janköýerleriň ünsüni özüne çekýär.

Bosgunlaryň ýygyndy toparyna dünýä rekordsmeni ýolbaşçylyk eder

Bosgunlaryň ýygyndy toparynyň “Aşgabat 2017” oýunlaryň ýeňil atletika ýapyk sport meýdançasynda çykyş etjek düzümi kesgitlenildi. Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek boýunça Ýerine ýetiriji komitetde habar bermeklerine görä bu toparyň ýolbaşçysy marafon aralyga ylgamak boýunça Keniýadan meşhur türgen Tegla Lorupedir.

Sport baýramynyň buşlukçylary

Şu gün paýtagtymyzyň möçberi hem-de enjamlaşdyrylyş derejesi boýunça sebitde deňi-taýy bolmadyk Olimpiýa şäherçesinde Türkmenistanyň Döwlet baýdagyny we Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň baýdagyny galdyrmak dabarasy boldy. Bu waka şanly senäniň — Olimpiýa stadionynda türgenleriň, janköýerleriň, tomaşaçylaryň on müňlerçesiniň gatnaşmagynda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasynyň golaýlaşýandygyny alamatlandyrdy. 

Meý­le­tin­çi­ler «Aş­ga­bat 2017»-niň ýolgörkezijileri

Ýa­pyk bi­na­lar­da we sö­weş sun­ga­ty bo­ýun­ça V Azi­ýa oýun­la­ry­nyň ýaş meý­le­tin­çi­le­ri bu hal­ka­ra çä­rä­niň şam­çy­ra­gy­dyr, ýyl­dyz­la­ry­dyr. Çün­ki olar hal­ka­ra ýa­ry­şy­nyň üs­tün­lik­li geç­me­gi­niň esa­sy şer­ti, ug­ruk­dy­ry­jy­la­ry­dyr. Oýun­la­ryň öň­ýa­nyn­da ge­çi­ri­len tä­lim­çi­lik oku­wy ola­ra gal­kyn­ma­ga we iň go­wy Oýun­la­ry ge­çir­mä­ge müm­kin­çi­lik ber­er. Ýa­pyk bi­na­lar­da we sö­weş sun­ga­ty bo­ýun­ça V Azi­ýa oýun­la­ry tä­ze sep­gi­de ýet­di, ýag­ny ýö­ri­te ly­bas­la­ry paý­la­mak we akk­re­di­ta­si­ýa mer­ke­zi res­mi ýag­daý­da iş­le­di. 

"Aşgabat 2017"-ä bar­ýan ýol­da...

V Azi­ýa oýun­la­ry­na taý­ýar­lyk gör­mek ba­ra­da­ky ýe­ri­ne ýe­ti­ri­ji ko­mi­te­ti «Hoşza­man» kom­pa­ni­ýa­sy­nyň Ýa­pyk bi­na­lar­da we sö­weş sun­ga­ty bo­ýun­ça V Azi­ýa oýun­la­ry­na res­mi he­ma­ýat­kär hök­mün­de go­şul­ýan­dy­gy­ny buý­sanç bi­len yg­lan et­di.

“Aş­ga­bat 2017” hyz­mat­la­ry işe gi­riş­di

Mil­li bi­na­gär­lik gur­lu­şy bi­len dün­ýä­ni haý­ra­na goý­ýan paý­tag­ty­my­zyň Olim­pi­ýa şä­her­çe­sin­de oýun­la­ra gat­naş­jak äh­li myh­man­lar üçin söw­da dü­kan­la­ry he­re­ket­ edip başlady. Azyk­lyk önüm­ler bi­len bir ha­tar­da «Aş­ga­bat 2017» oýun­la­ry­nyň ny­şa­ny, tu­ma­ry we We­pa­ly­nyň dür­li şe­kil­le­ri ýer­leş­di­ri­len sport ly­bas­la­ry, spor­tuň her bir ug­ru­ny su­rat­lan­dyr­ýan sow­gat­lyk­lar, açar­bag­lar, mil­li gym­mat­lyk­la­ry­my­zy ala­mat­lan­dyr­ýan ýa­dy­gär­lik ha­ryt­la­ryň bir­nä­çe gör­nüş­i bar.  

“Aşgabat 2017” oýunlarynyň işewür hyzmatdaşlarynyň gerimi giňelýär

Golaýlap gelýän ägirt uly taryhy wakanyň “Aşgabat 2017”-niň resmi hyzmatdaşlarynyň sany barha artýar. Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň habar bermegine görä, ýurdumyzyň “Türkmen ak ýol” kompaniýasy “Aşgabat 2017” oýunlarynyň ýene-de bir resmi hemaýatkäri boldy.

Türkmenistanyň paýtagtynyň täze ajaýyp ýerleri Ginnesiň rekordlar kitabynda

Ginnesiň rekordlar kitaby üçin maglumatlary ýygnamak bilen meşgullanýan “Guinness World Records” kompaniýasynyň wekilleri Aşgabadyň täze gözel ýerleriniň käbir desgalaryny ölçegleri boýunça örän iri hökmünde bellige aldylar. Munuň şeýledigini tassyklaýan güwänamalara laýyklykda, Aşgabadyň täze döwrebap Olimpiýa stadionynyň münberini bezeýän ahalteke bedewiniň çeper keşbi atyň dünýäde iň uly nyşany hökmünde, Aşgabadyň Olimpiýa şäherjiginiň Sportuň suw görnüşleri merkezi bolsa halkara ölçegleriň ýokary talaplaryna laýyk gelýän, ekologiýa taýdan arassa serişdelerden taýýarlanan, häzirki zaman tehnologiýalarynyň esasynda bina edilen, dünýäde iň uly suwda ýüzülýän üsti ýapyk howuz hökmünde Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi.

«Aş­ga­bat 2017»-ä barýan ýolda...

Ýa­pyk bi­na­lar­da we sö­weş sun­ga­ty bo­ýun­ça V Azi­ýa oýun­la­ry­nyň çä­gin­de ge­çi­ril­jek tans spor­ty bo­ýun­ça 2017-nji ýy­lyň 25-nji sent­ýab­ryn­da baş­la­ýan ýa­ryş ýer­li jan­kö­ýer­le­riň bar ün­sü­ni özü­ne çe­ker. Dört ýyl­da bir ge­çi­ril­ýän ýa­ry­şa ýer eýe­le­ri­niň adyn­dan 10 tür­gen gat­na­şar.

Aziadany nazarlap

Spor­tuň dür­li gör­nüş­le­ri bo­ýun­ça tür­gen­le­şik ge­çir­mä­ge uly müm­kin­çi­lik dö­re­di­len paý­tag­ty­myz­da­ky kö­pu­gur­ly «Bag­ty­ýar­lyk» sport top­lu­myn­da  Azi­adada oýun­la­ryn­da çy­kyş ed­ýän tür­gen­le­ri­mi­ziň on­lar­ça­sy tür­gen­le­şik iş­le­ri­ni ge­çir­ýär­ler.  

Bildirişler


Reklamalar


“Türkmenistan Sport” halkara žurnalynyň täze sany Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna bagyşlandy


“Hoş zaman” kompaniýasy “Aşgabat 2017” oýunlarynyň resmi hyzmatdaşy