24 SAGAT HEREKETDE

Häzirki günlerde paýtagtymyzda gije-gündiz hereket edýän dükanlar öz işini gyzgalaňly alyp barýar. «Aşgabat 2017» oýunlary mynasybetli, has-da işjeňleşen bu söwda dükanlary paýtagtymyzyň dürli künjeginde ýerleşýär. Esasan hem, sanlyja günden başlanjak oýunlar mynasybetli ähmiýetli hyzmatlaryň hatarynda duran bu söwda merkezleri döwrebaplygy, önümleriniň köpdürliligi we ýerleşýän ýerleri boýunça paýtagtymyzyň söwda merkezleriniň arasynda iň meşhur  dükanlardyr.

«Aş­ga­bat 2017»-ä ba­gyş­la­nan da­ba­ra­lar

17-nji aw­gust­da paý­tag­ty­myz­da “Aş­ga­bat 2017” oýun­la­ry­na 30 gü­nüň gal­ma­gy my­na­sy­bet­li gu­ra­lan da­ba­ra­ly çä­re­ler giň ge­ri­me eýe bol­dy. Şol gün hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz paý­tag­ty­my­zyň Olim­pi­ýa şä­her­çesine ba­ryp, bu ýer­de gu­ra­lan “Azia­da-2017-niň ta­gam­la­ry” at­ly ser­gi bi­len ta­nyş­dy. Türk­men ga­wu­ny­nyň gü­ni my­na­sy­bet­li naý­ba­şy bak­ja önüm­le­ri­ne ba­gyş­la­ny­lan baý­ram­çy­lyk da­ba­ra­lar hem ge­çi­ril­di. 

«Altyn damja» bulduranda

Hormatly Prezidentimiziň döwletiň ykdysady kuwwatynyň berk bolmagynda önüm öndüriji pudaga aýratyn ornuň degişlidigi hakdaky parasatly pikirlerinden ugur alyp, ýurdumyzda önümçilik giň gerime eýe boldy. Islendik önümiň hili, islegliligi nazarda tutulyp, halka hödürlenilýär. 

«Aş­ga­bat 2017»-ä barýan ýolda...

Ýa­pyk bi­na­lar­da we sö­weş sun­ga­ty bo­ýun­ça V Azi­ýa oýun­la­ry­nyň çä­gin­de ge­çi­ril­jek tans spor­ty bo­ýun­ça 2017-nji ýy­lyň 25-nji sent­ýab­ryn­da baş­la­ýan ýa­ryş ýer­li jan­kö­ýer­le­riň bar ün­sü­ni özü­ne çe­ker. Dört ýyl­da bir ge­çi­ril­ýän ýa­ry­şa ýer eýe­le­ri­niň adyn­dan 10 tür­gen gat­na­şar. Ola­ryň ara­syn­da iň tej­ri­be­li­si 29 ýaş­ly Alek­sandr Si­se­kin­dir. Ol bir­nä­çe hal­ka­ra bäs­le­şik­le­re gat­na­şyp, 2014-nji ýyl­da Rus­si­ýa Fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň Mosk­wa şä­he­rin­de ge­çi­ri­len tans spor­ty bo­ýun­ça bäs­le­şik­de kü­müş me­da­ly ga­zan­ma­gy ba­şar­dy. 

Ge­çen ýyl Alek­sandr 22 ýaş­ly Wa­le­ri­ýa Ne­pom­na­şa­ýa bi­len bi­le­lik­de Azia­da gat­naş­mak üçin ge­çi­ri­len saý­lap-se­çiş tap­gy­ryn­da al­tyn me­da­la my­na­syp bol­dy. Öňü­miz­dä­ki sent­ýabr aýyn­da­ky ýa­ryş­da Alek­sandr bi­len Wa­le­ri­ýa la­tyn tans­la­ry bo­ýun­ça çy­kyş eder­ler. 

Alek­sandr to­pa­ryň iň tej­ri­be­li tans­çy­sy bol­ýan bol­sa, Meý­lis Ata­ba­ýew tä­ze tür­gen­le­riň bi­ri­dir. Ol tans spor­ty bi­len iki ýyl bä­ri meş­gul­lan­ýar we eýýäm üs­tün­lik ga­zan­ma­gy-da ba­şar­dy. Meý­lis bi­len çy­kyş ed­ýän Li­di­ýa Go­go­le­wa bol­sa tan­sa 5 ýa­şyn­dan bä­ri gat­na­ýar. Ýe­tip gel­ýän sent­ýabr­da­ky Oýun­lar­da Meý­lis bi­len Li­di­ýa jaýw we ha­ýal fokst­rot bo­ýun­ça ýa­ryş­lar­da çy­kyş eder­ler. Ah­met Gy­ly­jow bi­len Anas­ta­si­ýa Ýu­ža­ko­wa tan­go we pa­sa­dobl bo­ýun­ça ýa­ryş­la­ra gat­na­şar­lar, Ni­ki­ta Swýa­te­lik bi­len Ma­ri­ýa Kor­ça­gi­na sam­bo we wals­da öz ukyp­la­ry­ny gör­ke­zer­ler. Ta­hyr Şe­be­kow bi­len Dar­ýa Go­ko­wa – 25-26-njy sent­ýabr­da Ta­ek­won­do we tans sport are­na­syn­da tans spor­ty bo­ýun­ça ýa­ryş­da Türk­me­nis­ta­nyň adyn­dan çy­kyş et­jek 5-nji tans­çy to­pa­ry­dyr. 
***
Ýe­ňil at­le­ti­ka top­lu­myn­da ge­çi­ril­jek ýe­ňil at­le­ti­ka ýa­ry­şy «Aş­ga­bat 2017»-niň ýat­dan çyk­ma­jak gy­zyk­ly ýa­ryş­la­ry­nyň bi­ri­ne öw­rü­ler we on­da Azi­ýa­nyň iň çak­gan tür­gen­le­ri bi­len bir­lik­de, Türk­me­nis­ta­nyň adyn­dan iki sa­ny sprin­ter tür­gen: Ali­şer Sa­dul­la­ýew we 

Wa­len­ti­na Me­re­do­wa çy­kyş eder­ler.
Iň go­wy ne­ti­je (60 metr ara­ly­gy 6,6 se­kunt­da ge­çen Ali­şer Türk­me­nis­ta­nyň mil­li çem­pio­na­ty­na 27-nji ýan­war­da go­şul­dy. Türk­me­nis­ta­nyň ýe­ňil at­le­ti­ka to­pa­ry­nyň ag­za­sy bo­lan 33 ýaş­ly Wa­len­ti­na to­pa­ryň uly ýaş­ly we tej­ri­be­li tür­ge­ni­dir. Ol 2008-nji ýyl­da Pe­kin­de ge­çi­ri­len Olim­pi­ýa oýun­la­ryn­da, 3 sa­ny Ýa­pyk bi­na­lar­da ge­çi­ri­len hal­ka­ra ýe­ňil at­le­ti­ka çem­pio­nat­la­ryn­da (2006, 2008 we 2016), üç sa­ny üs­ti açyk des­ga­lar­da ge­çi­ri­len dün­ýä çem­pio­nat­la­ryn­da (2005, 2007 we 2015) we iki sa­ny Azi­ýa oýun­la­ryn­da (2006 we 2014) çy­kyş et­di. 

Mun­dan baş­ga-da, Bag­ty­ýar Ro­zy­ýew be­ýik­li­gi­ne bök­mek we üçür­dik­läp bök­mek gör­nüş­le­ri bo­ýun­ça Türk­me­nis­ta­nyň adyn­dan çy­kyş eder. Ro­zy­ýew 7.04 metr be­ýik­li­gi­ne bök­mek we 14,85 metr üçür­dik­läp bök­mek bo­ýun­ça re­kords­men­dir.

 Beg­my­rat Mak­ga­ýew, Eziz Sä­het­ny­ýa­zow (iki­si hem 400 m) we Per­hat An­na­gy­ly­jow (1500 m) da­gy­ Aş­ga­bat 2017-niň oýun­la­ry­na gat­naş­ýan türk­men to­par­la­ry­nyň dü­zü­mi­ne gi­rer­ler. Ýe­ňil at­le­ti­ka bo­ýun­ça ýa­ryş­lar 18-20-nji sent­ýabr ara­ly­gyn­da ýe­ňil at­le­ti­ka top­lu­myn­da ge­çi­ri­ler. 
***
Sent­ýabr aýyn­da Ýa­pyk bi­na­lar­da we sö­weş sun­ga­ty bo­ýun­ça V Azi­ýa oýun­la­ry­nyň at­ly spor­tuň kon­kur gör­nü­şi bo­ýun­ça bäş sa­ny tür­gen Türk­me­nis­ta­nyň adyn­dan çy­kyş eder. Mil­li to­pa­ryň dü­zü­mi­ne dür­li ugur­lar­dan ge­len dört sa­ny er­kek we ze­nan tür­ge­niň bi­ri gir­ýär. Ez­ber Ba­ba­ly­ýew özü­niň 32 ýa­şy­nyň için­de at­ly spor­tuň kon­kur gör­nü­şi bo­ýun­ça Türk­me­nis­ta­nyň iň tej­ri­be­li tür­gen­le­ri­niň bi­ri bo­lup dur­ýar. Beg­li Ga­ra­ja­ýew­den, Ni­ko­laý Beg­lar­ýan­dan, Han­jar Gy­şy­kow­dan hem-de Fa­dil­ýa Za­ri­po­wa­dan hem ýo­ka­ry ne­ti­je­le­re ga­ra­şyl­ýar. At­ly spor­tuň kon­kur gör­nü­şi bo­ýun­ça ýa­ryş 21-23-nji sent­ýabr ara­ly­gyn­da At­çy­lyk sport top­lu­myn­da ge­çi­ri­ler. 
 

Bildirişler


Reklamalar


“Türkmenistan Sport” halkara žurnalynyň täze sany Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna bagyşlandy


“Hoş zaman” kompaniýasy “Aşgabat 2017” oýunlarynyň resmi hyzmatdaşy