TÜRKMENISTANYŇ KANUNY

«Haryt-çig mal biržalary we birža söwdasy hakynda»


Türkmenistanyň Kanunyna goşmaçalar girizmek hakynda

Ykdysady ösüşleri nazarlap.

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň ykdysady strategiýasynda ileri tutýan ugurlary, ilkinji nobatda, milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýalaşdyrmakdan we toplumlaýyn düýpli döwrebaplaşdyrmakdan, bazar gatnaşyklarynyň we döwlet dolandyryşynyň sazlaşykly utgaşdyrylmagyndan ybaratdyr.

Ýüzüjiler Aşgabat 2017 oýunlarynda şowly çykyş etmäge taýýarlanýar

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň çäginde geçirilýän gysga aralyga ýüzmek boýunça ýaryşlaryň dört gününiň dowamynda uly-kiçi ähli tomaşaçylara öz ukyplaryny görkezmäge ýüzüjilere uly mümkinçilik berler. 
Olimpiýa suw  toplumynda geçiriljek ýaryşda Gonkongdan jemi 26 türgen gatnaşar. Ýeri gelende aýtsak, gonkongly ýüzüjileriň topary ýaryşlar boýunça iň uly topardyr. Ondan soňra Hytaý (22 ýüzüji) hem-de Türkmenistan (18 ýüzüji) gelýär.   
Zenanlaryň arasynda geçiriljek ýaryşda wýetnamly Thi Anh Wiýen Nguýeniň çykyşyna tomaşa etmek has gyzykly bolsa gerek. 21 ýaşly ýüzüji zenan 2017 hem-de 2015-nji ýyllarda geçirilen Günortan-gündogar Aziýa oýunlarynyň hersinde sekiz sany altyn medaly gazanmagy başardy. Ýaş ukyply türgen geçen ýyl geçirilen Aziýa çempionatlarynda hem bir sany altyn hem-de üç sany bürünç medallary almagy başardy.

Bildirişler


Reklamalar


“Hoş zaman” kompaniýasy “Aşgabat 2017” oýunlarynyň resmi hyzmatdaşy