TÜRKMENISTANYŇ KANUNY

«Haryt-çig mal biržalary we birža söwdasy hakynda»


Türkmenistanyň Kanunyna goşmaçalar girizmek hakynda

Ykdysady ösüşleri nazarlap.

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň ykdysady strategiýasynda ileri tutýan ugurlary, ilkinji nobatda, milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýalaşdyrmakdan we toplumlaýyn düýpli döwrebaplaşdyrmakdan, bazar gatnaşyklarynyň we döwlet dolandyryşynyň sazlaşykly utgaşdyrylmagyndan ybaratdyr.

Alty altyn medal gazandy

Guşakly göreş we türkmen milli göreşi boýunça milli ýygyndymyzyň wekili Seýdi Batyrow “Aşgabat 2017” oýunlaryndaky 6-njy medalyny gazanyp bu ugurda uly üstünlige ýetdi.  Şolaryň ählisiniň altyn medal bolmagy bolsa, örän kyn hem-de seýrek gabat gelýän ýagdaý. Türkmen pälwany şu gün (23-nji sentýabr) geçirilen ýaryşda özbegistanly garşydaşy Islomjon Kuldaşew bilen tutluşdy. Batyrow garşydaşyndan 8:0 hasabynda üstün çykyp, 6-njy altyn medalyny gazandy we bu ýaryşyň taryhyna adyny altyn harplar bilen ýazdyrdy. Ol “Aşgabat 2017” oýunlarynda 16-njy we 18-nji sentýabrda Türkmen milli göreşi boýunça, 19-njy we 20-nji sentýabrda Guşakly göreş boýunça medal gazanypdy.

Bildirişler


Reklamalar


“Hoş zaman” kompaniýasy “Aşgabat 2017” oýunlarynyň resmi hyzmatdaşy