TÜRKMENISTANYŇ KANUNY

«Haryt-çig mal biržalary we birža söwdasy hakynda»


Türkmenistanyň Kanunyna goşmaçalar girizmek hakynda

Ykdysady ösüşleri nazarlap.

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň ykdysady strategiýasynda ileri tutýan ugurlary, ilkinji nobatda, milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýalaşdyrmakdan we toplumlaýyn düýpli döwrebaplaşdyrmakdan, bazar gatnaşyklarynyň we döwlet dolandyryşynyň sazlaşykly utgaşdyrylmagyndan ybaratdyr.

«Aşgabat 2017» oýunlarynyň medal sanawynyň ilkinji onlugy

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary tamamlandy. Bu yklymlaýyn ýaryşda türkmen türgenleri üstünlikli çykyş etdiler. Olar jemi 245 medal, şol sanda 89 altyn, 70 kümüş, 86 bürünç medal gazandylar. Biziň türgenlerimiz «Aşgabat 2017» oýunlarynyň maksatnamasyna girizilen sportuň 16 görnüşi boýunça şowly çykyşlary bilen ildeşlerimizi begendirdiler.

Bildirişler


Reklamalar


“Hoş zaman” kompaniýasy “Aşgabat 2017” oýunlarynyň resmi hyzmatdaşy