Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Babyr bilekli pälwanlar

Biz Olimp or­ta sport mek­de­bi­niň tä­lim­çi­si Döw­let­gel­di My­ra­dow bi­len spor­tuň dzýudo gör­nü­şi boýunça bu ýerde ge­çi­ril­ýän tür­gen­le­şi­giň gi­di­şi bi­len gy­zyk­la­nyp, söh­bet­deş bol­duk.

— Döw­let­gel­di, il­ki bi­len öňü­miz­de ga­raş­ýan iri hal­ka­ra ýa­ry­şy­na taý­ýar­ly­gyň gi­di­şi dog­ru­syn­da­ky gür­rü­ňe baş­la­ýa­lyň?!
 — Sag bo­luň. Ha­ky­kat­dan hem, biz bü­tin dün­ýä­niň ün­sün­de bol­jak hal­ka­ra ýa­ry­şy­nyň bo­sa­ga­syn­da du­rus. Olim­pi­ýa oýun­la­ryn­da şow­ly çy­kyş et­mek üçin tür­gen­le­şik­ler hä­zir­ki gün­ler­den do­wam ed­ýär. As­lyn­da, bi­ziň mek­de­bi­miz tür­gen ýaş­la­ry taý­ýar­la­ýar. Bu ola­ra uly ýaş­da­ky bäs­le­şik­le­re des­si­ne gi­riş­mä­ge oňat müm­kin­çi­lik ber­ýär.
— Bel­ki-de, Olim­pi­ýa oýun­la­ryn­da ýe­tiş­di­ren tür­gen­le­ri­ňiz­den gat­naş­ýan­la­ry bar­dyr?!
— Mek­de­bi­mi­zi ta­mam­lan uçu­rym­la­ry­my­zyň iki­sin­den, Nur­ber­di­han Oraz­mäm­me­dow­dan (74 ki­log­ra­ma çen­li) hem-de Ka­dyr Re­jep­gu­ly­ýew­den (68 ki­log­ra­ma çen­li) ta­ma­myz örän uly.
— Döw­let­gel­di, “Ata kes­bi, og­la ha­lal” diý­lip­dir...
— Nä­me diý­jek bol­ýa­ny­ňy­zy aň­dym. Dog­ry, ka­ka­myň tür­gen­le­şik­le­rin­de ulal­dym. 
— 1992-nji ýyl­da “Türk­me­nis­ta­nyň at ga­za­nan tä­lim­çi­si” di­ýen hor­mat­ly ada my­na­syp bo­lan köp çarşen­bä­ni baş­dan ge­çi­ren ka­ka­ňyz Täç­mu­ham­met My­ra­do­wy ýur­du­my­zyň sport äle­mi ga­ty go­wy ta­na­ýar.
— Ka­kaň yzy­ny ýö­ret­mek bir ta­rap­dan ab­raý, bir ta­rap­dan bol­sa örän çe­kin­dir­ýär. Ge­çen asy­ryň 70-nji ýyl­la­ryn­da zäh­met ýo­lu­na baş­lan ka­ka­myň il­kin­ji okuw­çy­sy Ça­ry Baý­ram­dur­dy­ýew 1992-nji ýyl­da sam­bo bo­ýun­ça dün­ýä çem­pio­na­tyn­da ikin­ji orny eýeledi. 2013-nji ýyl­da bol­sa Ýu­sup Ata­my­ra­dow Gre­si­ýa­da sam­bo bo­ýun­ça ge­çi­ri­len dün­ýä çem­pio­na­tyn­da ýe­ňiş ga­za­nyp, ka­ka­my be­gen­di­rip­di. Umu­man, ge­çen bu ara­lyk­da onuň tür­gen­le­ri­niň on­lar­ça­sy dün­ýä are­na­syn­da ta­pa­wut­lan­dy. Bu bol­sa me­niň tür­gen­le­şik­le­re örän taý­ýar­lyk­ly gel­me­gi­me iter­gi ber­ýär. 
— Hä­zir­ki geç­ýän tür­gen­le­şik­le­riňiz­de-de ka­kaňyzyň tej­ri­be­sin­den peý­da­lan­ýaňyz­my?
— Umu­man, biz mek­de­bi­mi­ziň 8-11-nji synp okuw­çy­la­ry­na dzýudo­nyň in­çe til­sim­le­ri­ni öw­red­ýä­ris. Hep­dä­niň al­ty gü­ni biz tür­gen­le­şik za­lyn­da. Ka­kam hem el­my­da­ma ýa­nym­da. Esa­sy tür­gen­le­şik­le­ri özüm alyp bar­ýan. Ýal­ňy­şan ýa-da do­ly dü­şün­dir­me­dik ýe­rim­de ka­ka­myň ber­ýän mas­la­hat­la­ry örän jü­pü­ne düş­ýär. 
— Döw­let­gel­di, özüň hem ýur­du­myz­da ta­nal­ýan tür­gen­le­riň bi­ri.
— Ýa­ňy hem bel­läp ge­çip­dim, ça­ga­lyk­dan ka­ka­myň be­ren tür­gen­le­şik­le­ri ýur­du­my­zyň bir­nä­çe ge­zek çem­pio­ny di­ýen de­re­jä­ni ga­zan­ma­gy­ma uly ýar­dam et­di. Şeý­le-de 1998-nji ýyl­da Daş­kent­de sam­bo bo­ýun­ça ge­çen hal­ka­ra ýa­ry­şyn­da hor­mat mün­be­ri­niň üçün­ji bas­gan­ça­gy­na çyk­ma­gy ba­şar­dym. 
— Tä­lim­çi­lik ýo­lu­na ha­çan baş­la­dy­ňyz?
— 2003-nji ýyl­da, şol wagtky Türkmen döwlet sport we syýahatçylyk inistitutyny ta­mam­la­nym­dan soň, tä­lim­çi bol­ma­gy ýü­re­gi­me düw­düm. Il­ki Aş­ga­ba­dyň ba­şa-baş sö­weş sport mek­de­bin­de tä­lim ber­dim. In­di bir­nä­çe ýyl bä­ri bolsa ka­kam bi­len bu mek­dep­de egin-eg­ne be­rip iş­le­ýä­ris. 
— Tü­we­le­me, özü­ňem og­lan­la­ryň ara­syn­da. Tür­gen­le­şik­de her ki­miň öz ýe­ri­ne ýe­tir­ýän emel­le­ri bar­dyr...
— Ýa­ryş wagt­la­ry özüm-ä dy­zy­ňy epip ar­kaňdan aşyrmak hem-de de­gir­men emel­le­ri­ni ula­nar­dym. Ýö­ne hä­zir­ki ta­lap­lar düý­bün­den baş­ga. Şo­nuň üçi­nem og­lan­la­ra hem­me emel­le­ri do­ly we dürs öw­ret­me­gi esa­sy mak­sat edin­ýä­ris. 
— Be­ren tä­sir­li gür­rüň­le­ri­ňiz üçin köp sag bo­luň. Üstünlik hemraňyz bolsun! 

Söh­bet­deş bo­lan Oraz­gel­di Gel­di­ýew
“Biz­nes rek­la­ma”

Kärhanalarymyz

Reklama

KOMPÝUTER tilsimaty merkezi

Tel: +993 12 93 40 50 Faks: +993 12 93 40 60 Sal­gy­sy: Aş­ga­bat ş. Mag­tym­gu­ly şa­ýo­ly, 111 «A» jaý. E-ma­il: tdsoft@on­li­ne.tm, Web­saýt: www.cct.com

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.