24 SAGAT HEREKETDE

Häzirki günlerde paýtagtymyzda gije-gündiz hereket edýän dükanlar öz işini gyzgalaňly alyp barýar. «Aşgabat 2017» oýunlary mynasybetli, has-da işjeňleşen bu söwda dükanlary paýtagtymyzyň dürli künjeginde ýerleşýär. Esasan hem, sanlyja günden başlanjak oýunlar mynasybetli ähmiýetli hyzmatlaryň hatarynda duran bu söwda merkezleri döwrebaplygy, önümleriniň köpdürliligi we ýerleşýän ýerleri boýunça paýtagtymyzyň söwda merkezleriniň arasynda iň meşhur  dükanlardyr.

«Aş­ga­bat 2017»-ä ba­gyş­la­nan da­ba­ra­lar

17-nji aw­gust­da paý­tag­ty­myz­da “Aş­ga­bat 2017” oýun­la­ry­na 30 gü­nüň gal­ma­gy my­na­sy­bet­li gu­ra­lan da­ba­ra­ly çä­re­ler giň ge­ri­me eýe bol­dy. Şol gün hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz paý­tag­ty­my­zyň Olim­pi­ýa şä­her­çesine ba­ryp, bu ýer­de gu­ra­lan “Azia­da-2017-niň ta­gam­la­ry” at­ly ser­gi bi­len ta­nyş­dy. Türk­men ga­wu­ny­nyň gü­ni my­na­sy­bet­li naý­ba­şy bak­ja önüm­le­ri­ne ba­gyş­la­ny­lan baý­ram­çy­lyk da­ba­ra­lar hem ge­çi­ril­di. 

«Altyn damja» bulduranda

Hormatly Prezidentimiziň döwletiň ykdysady kuwwatynyň berk bolmagynda önüm öndüriji pudaga aýratyn ornuň degişlidigi hakdaky parasatly pikirlerinden ugur alyp, ýurdumyzda önümçilik giň gerime eýe boldy. Islendik önümiň hili, islegliligi nazarda tutulyp, halka hödürlenilýär. 

Sport hü­när­men­le­ri üçin Açyk ga­py­lar gü­ni

Ýa­pyk bi­na­lar­da we sö­weş sun­ga­ty bo­ýun­ça V Azi­ýa oýun­la­ry­na top­lum­la­ýyn taý­ýar­lyk gör­me­giň çäk­le­rin­de Mil­li olim­pi­ýa ko­mi­te­ti ta­ra­pyn­dan Olim­pi­ýa şä­her­ji­gin­de da­şa­ry ýurt­ly sport hü­när­men­le­ri­niň gat­naş­ma­gyn­da Açyk ga­py­lar gü­ni ge­çi­ril­di. 
Hy­ta­ýyň, Sa­ud Ara­bys­ta­ny­nyň, Hytaý Taý­pe­ýiniň we Ga­za­gys­ta­nyň Olim­pi­ýa ko­mi­tet­le­ri­niň we­kil­le­rin­den yba­rat bo­lan myh­man­la­ra hä­zir­ki wagt­da ta­mam­laý­jy tap­gyr­da bar­ýan Azia­da­nyň des­ga­la­ry­nyň gur­lu­şy­gy­nyň bar­şy ba­ra­da wi­deo­şe­kil­ler gör­ke­zil­di. Myh­man­lar tür­gen­le­riň ýa­şa­jak jaý­la­ry bi­len hem ta­nyş­dy­lar we otag­la­ryň gel­şik­li­li­gi­ne, be­ze­gi­ne ýo­ka­ry ba­ha ber­di­ler.
Şä­her­ji­giň çäk­le­rin­de mo­no­rels ýo­da­sy bi­len ge­ze­lenç gu­ra­lan­da, ki­çi ot­ly­nyň pen­ji­re­le­rin­den yk­jam te­le­fon­la­ry, wi­deo­ka­me­ra­la­ry bi­len her bir za­dy su­ra­ta dü­şür­ýän­dik­le­ri ola­ryň haý­ran gal­ýan­dy­gy­ny äş­gär gör­kez­di.
Da­şa­ry ýurt­ly myh­man­lar sport des­ga­la­ry­nyň hil de­re­je­si­ne ýo­ka­ry ba­ha be­rip, ola­ryň kä­bi­ri şeý­le top­lum­la­ry he­niz gör­män­di­gi­ni bel­le­di­ler. 
Gü­nüň ikin­ji ýa­ry­myn­da Ýa­pyk bi­na­lar­da we sö­weş sun­ga­ty bo­ýun­ça V Azi­ýa oýun­la­ry­nyň gu­ra­ma­çy­lyk ko­mi­te­tin­de da­şa­ry ýurt­ly sport hü­när­men­le­ri bi­len du­şu­şyk ge­çi­ril­di. 
 

Bildirişler


Reklamalar


“Türkmenistan Sport” halkara žurnalynyň täze sany Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna bagyşlandy


“Hoş zaman” kompaniýasy “Aşgabat 2017” oýunlarynyň resmi hyzmatdaşy