Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

TÜRKMENISTANYŇ LOGISTIK STRATEGIÝASY

Içerki we dünýä bazarlaryna harytlaryň çalt hem-de amatly iberilmegini üpjün etmäge mümkinçilik berýän durnukly ulag ulgamynyň bolmagy ýurduň bazar ykdysadyýetini ösdürmegiň, onuň önümçilik-tehniki binýadynyň hem-de eksport düzümleriniň mümkinçiliklerini artdyrmagyň esasy şertleriniň biridir.

Hormatly Prezidentimiz «Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitabynda: «Mähriban Watanymyzyň dünýä ykdysadyýetinde hem-de Ýewropa bilen Aziýanyň arasyndaky gatnaşyklaryň ýaýbaňlanmagynda nähili ornunyň bardygyna düşünip, biz tutuş sebitde durnuklylygy hem-de parahatçylygy mundan buýana hem berkitmekde ähli başarnyklarymyzy jemleýäris, munuň özi adamzadyň geljekki ösüşleriniň hatyrasyna giň möçberli maksatnamalarymyzy durmuşa geçirmegimiz üçin esasy şert bolup durýar» diýip belleýär.

Milli Liderimiziň yzygiderli durmuşa geçirýän döredijilikli, parahatçylyk söýüjilikli syýasaty netijesinde Türkmenistan döwletimiz ynsanperwer başlangyçlar bilen çykyş edýär. Şol başlangyçlar hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny hem-de sebit we dünýä derejesinde netijeli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga ýardam edýär. Häzirki wagtda Merkezi Aziýanyň özboluşly derwezesi bolan, ulag geçelgeleriniň çatrygynda amatly ýerleşen ýurdumyzyň ägirt uly üstaşyr kuwwaty hormatly Prezidentimiziň başlangyçlary netijesinde ählumumy ulgama işjeň çekilýär.

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.