Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Töňňeden döreýän sungat

Biz işleýän, ýaşaýan ýerlerimizi öz isleglerimiz hem hyýallarymyz bilen gurşaýarys. Şäherlerimiz giňeldigiçe, binalarymyz ulaldygyça tebigata bolan teşneligimiz artýar. Tebigata ýakynlaşmagy, onuň bilen ýüzbe-ýüz oturyp-turmagy aramyzda islemeýänimiz ýok bolsa gerek. Şonuň üçinem öýümizde, iş ýerimizde tebigatyň perzentleri bolan gülleri ösdürýäris, guş saklaýarys, akwariumlar bilen ummanlaryň, dürli bezegdäki mebeller bilen düýbüne Gün kölegesi düşmeýän tokaýlaryň bir parçasyny ýanymyza göçürip getirýäris. Olaryň arasynda ýaşaýarys, ýazýarys, pikirlenýäs, arzuw edýäris.

Suratlardaky, filmlerdäki agaçdan köwlüp ýasalan güldanlyklary, haşamly merdiwanlary, mebel önümleri bilen görene «göz degmesin» diýdirýän Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň «Türkmenpolat we enjamlar» döwlet lomaý bölek söwda firmasynyň mebel sehinde agaç töňňelerinden edilen bu öý, bakja, ofis mebellerini ýasamak gaty bir kynam däl ýaly. Hakykatda, beýle däl. Ähli işde bolşy ýaly, mebel ýasamak işi-de irginsiz zähmet hem yhlas talap edýär. Sehde ýasalýan mebelleriň hersi özbaşyna bir sungat eseri. Önümleriň agramly bölegi tut hem çynar agaçlaryndan ýasalýar. Taýýarlanylýan önümlere ýörite tebigylyga ýakyn bolan reňkler çalynýar. Mebel sehini çig mal we beýleki enjamlar bilen üpjün etmekde ýurdumyzyň telekeçileri yhlaslaryny gaýgyranoklar. Bu ýerli önümçiligiň uly geljeginiň bardygyna güwä geçýär. Mebelleriň köpüsi alyjylaryň ýüztutmasy esasynda taýýarlanylýar. Daşyndan isleg bildirýänler olary «Türkmenpolat we enjamlar» döwlet lomaý bölek söwda firmasynyň mebel sehiniň ýörite dükanyndan satyn alyp bilerler.

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.