Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Biz we Tehnologiýa

Adamzat taryhynyň bu günki sahypasyny tehnologiýasyz göz öňüne getirmek mümkin däl. Sebäbi biz her pursatda islesek-islemesek, onuň bilen ýüzleşmeli bolýarys. Howada, suwda, öýde, işde, köçede..., ýagny ähli ýerde. Elbetde, tehnologiýanyň durmuşymyza getiren oňyn täzelikleriniň çöwre ýüzünde ozalky maýdalyna barýan arkaýynlygymyz galdy. Gowy tarapy adamlar tehnologiýanyň saýasynda islendik ýerde internet arkaly bir-biri bilen çalt habarlaşyp, dünýädäki wakalary, habarlary pursatma-pursat yzarlaýarlar. Jemgyýetiň aňy ösýär. Daş-töweregimizdäki amala aşýan hadysalara ünsümiz artýar. Radio, telewideniýe, internet ýaly köpçülikleýin habar beriş serişdeleri adamzat ähmiýetli we global meseleleri adamlaryň aňyna çalt ýetirýär. Aýdaly öňler haýsydyr bir maglumaty öwrenmek üçin ep-esli sagadymyz kitaphanada geçýän bolsa, häzir sanlyja minutyň dowamynda isleglerimizi artygy bilen kanagatlandyryp bilýäris. Öňler uzakdaky dostlarymyza poçta arkaly ugradýan hatymyzyň jogabyny birki aýda alýan bolsak häzir ýekeje minut ýeterlik. Indi alys ülkelere syýahat etmek üçin alty aýlap, bir ýyllap kerwene goşulyp gidemizok. Ol kerwenlere derek otlular, uçarlar bar. Islän pursadymyzda, haýsy pasyl bolsa bolsun, islän ýerimize aňsatlyk bilen baryp bilýäris. Baran ýerimiziň dilini, medeniýetini bilsek, oňa ýetesi zat ýok. Bilmesegem, smartfonlardaky onlaýn terjimeçiler arkaly düşünişip bolýar. Geljekde bu iş hasam ýeňilleşer. Nädipmi? Kontakt linzalarynyň kömegi bilen. Gözümize dakjak kontakt linzalarymyz bize garşymyzdaky kişiniň gürrüňlerini oturyna, nokadyna çenli terjime edip berer. Belki, bu linzalaryň hemme kişä elýeterli bolmagy bilen daşary ýurt dillerini öwrenmek meselesi öz-özünden çözüler. Elektron karta arkaly Ýer ýüzüniň islendik nokadynda azaşman gezelenç edip bilýäris. Ýagny gözümize sygmaýan dünýä el ýaly telefonumyza sygýar. Öňler Amerika, Ýaponiýa ýeriň aýagujy hasaplanýardy. Häzir adamlar dynç almak üçin kosmos giňişligine aralaşýar. Görşümiz ýaly, 100-150 ýyl öňki ýaşaýşy, hatda hyýalyňda janlandyrmak-da kyn. Geçen asyrda senagatyň ösüp başlamagy bilen, adamlaryň ýerine ýetirýän fiziki zähmeti ýeňilleşdi. Bir döwür ynsan güýji bilen aýlanyp duran agyr durmuş bu gün ynsan aňynyň güýji bilen dowam edýär. Bir wagt adamzat ýaşamak üçin işlän bolsa, bu gün döretmek üçin işleýär. Wagtymyz tygşytlanýar. Biziň paýymyza şol tygşytlanan wagty doly we ýerinde dogry peýdalanyp bilmek düşýär. Tebigat hem tebigylyk bilen bagly süýümleri has-da mäkämleşdirmek, aýaklarymyzy ýerden üzmezlik gerek.

Tehnologiýanyň ýeten derejesi durmuşyň her pudagynda bolşy ýaly, ynsan gatnaşyklaryna-da öz ýiti täsirini ýetirýär. Öň adamlar, adatça, bir-biri bilen bir zat gepleşmek üçin ýüzbe-ýüz görüşýän bolsalar, häzir köplenç el telefonlary ýa-da sosial mediýa akkauntlarynyň üsti bilen habarlaşmagy saýlaýarlar. Bu bir tarapdan gowy. Sebäbi garşyňdaky kişä begenjiňi, islegiňi çalt ýetirip bilýäň. Telefon, telewizor, planşet, kompýuterler biziň bir bölegimiz boldy. Wagtymyzyň köp bölegi olar bilen geçýär. Emma sarp edilýän bu wagtyň ählisi iş, okuw ýa belli bir peýdaly maksatlar üçin däl. Muňa garamazdan, käbirlerimiz wagt ýetmezçiliginden zeýrenýäris.

Bir gün irden işe gaýdanyňyzda telefonuňyzyň ýadyňyzdan çykyp öýüňizde galyşyny ýa internetde «gezelenç edýän» wagtyňyzda onuň zarýadynyň gutaryşyny göz öňüne getirip görüň. Nähili tolgundyryjy! Olar ýöne bir enjam bolman, adamlar üçin endige öwrüldi. Ozalky goňşuçylyk, garyndaşlyk gatnaşyklaryna sarp edýän wagtymyzyň bir ülşüni smartfonlara, kompýuterlere berýänligimiz hakda pikir etsek, onda oýlanara zat bar.

Belki-de adam tehnologiýa arkaly dünýäni synlap, golaýyndaky mähir hem üns bermeli ýakynlaryndan daşlaşýandyr. Bilermenleriň nygtaýşy ýaly, bu ýagdaý ynsan ruhuna çynlakaý derejede täsirini ýetirýär. Tehnikalara öte baglylyk adamlary ýalňyzlaşdyrýar. Ýüzbe-ýüz duşuşyklaryň, çaý başyndaky gyzgyn söhbetleriň öwezini sosial mediýadaky pikir alyşmalar diňe habar alyşmak babatda dolduryp biler. Emma psihologiýada birek-birek bilen ýüzbe-ýüz söhbet etmegiň özi bir bejergi hökmünde kabul edilendir. Şahyryň aýdyşy ýaly, «Adam üçin adam iň uly dermandyr».

Ynsanlaryň jan-saglygy, ilkinji nobatda, olaryň ruhunyň rahatlygy, bagtlylygy bilen baglanyşykly. Tehnologiýa we bilim asyrynda internetiň hemme kişä elýeterli bolmagy bilen, hyýaly bir dünýä peýda boldy. Dünýäniň ýaşaýjylarynyň esasy bölegini ýaşlar emele getirýär. Şol hyýaly dünýäde has işjeň ýaşamak, işlemek, görünmek müňlerçe ýaşlaryň esasy maksadyna öwrülip barýar. Ondaky aýdylýan islendik gowy ýa-da tankydy pikir keýpimize täsir ýetirýär. Netijede, käbir adamlarda durmuş ýüzündäki meselelerden aýlanyp geçenini kem görmeýän ýaly duýgular döreýär.

Tebigata ýakynlaşmak, tebigy rahatlykda ýaşamak döwürdeşlerimiziň köpüsiniň islegi. Adamzat täzelikleriň içinden «könäni» agtarýar. «Gelen gideni küýseder» diýilmeýärmi näme?! Alymlar geljekde ýazyjy-şahyrlaryň, sungat adamlarynyň, umuman, döredijileriň gyzylyň gyryndysy ýaly gadyrly boljakdyklaryny belleýärler. Sebäbi elimizdäki ähli işimizi robotlar alar. Adamlar jemgyýetiň öňüne düşjek, ynsanlary ruhlandyrjak, olaryň umydy boljak döredijilik, medeniýet işgärlerine has köp üns bererler. Islendik sungat eseriniň aňyrsynda ynsanyň tebigy ruhy haly bar. Gözüň alnynda ösýän tehnologiýalar bilen hernäçe ysnyşsak-da, sungata, edebiýata sarpamyz egsilmesin. Biz özümizi-de, çagalarymyzy-da milli gymmatlyklarymyz bilen terbiýelemäge borçludyrys.

Enwer Nyzamow, «Biznes reklama»

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.