Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Marketing söwda däldir

Marketing we söwda bu ikisi bir hozuň iki maňzy diýen ýaly düşünje hasaplanýar. Marketing söwdany meýilleşdirmek, bahany kesgitlemek, höwes döretmek we iki tarap üçin bähbitli bolan teklibi anyklamakdan ybaratdyr. Söwda bolsa, şahsy tagalla bolup, şeýle alyş-çalşygy gutarnykly ýerine ýetirmekdir. Köp adam «marketing» sözüni «söwda» sözüniň manydaşy hökmünde ulanýar. Bu düýbünden beýle däl. Hakykat ýüzünde üstünlik gazanmak üçin bu iki düşünjäni tapawutlandyryp bilmek gerek. Marketing satyn alyjy bilen satyjynyň arasyndaky birek-birege peýdaly çalşygy gazanmakdan ybarat bolup durýar. Marketing öz öňünde has iri meseleleri goýýar.

Marketingde ilki bilen müşderiniň näme üçin satyn alýandygy öwredilýär. Müşderi islendik harydy ýa-da hyzmaty üç maksat bilen satyn alýar: zerur bolany üçin, zerur bolar diýip pikir edeni üçin ýa-da zerurdygyna ynandyrylandygy üçin. Marketing boýunça iş alyp barýan hünärmeni soňky mesele has hem gyzyklandyrýar. Müşderi islendik harydy özüne gerekli zat hasap etse satyn alýar. Şol sebäpli hünärmen müşderä gerekli harydy döretmegi hem-de onuň müşderä gereklidigini ynandyrmagy başarmalydyr.

Söwda marketingiň şahsy tarapy bolup, onuň işi adamlaryň nähili söwda edýänligi bilen baglydyr. Bu iki düşünje biri-biri bilen jebis baglanyşykly bolup, gowy marketing söwdadan netijeli girdeji gazanmak üçin zerurdyr. Bu söwdanyň esasy düzüjisidir. Islendik adam haýsydyr bir söwda baş goşan bolsa gerek. Okuw mekdeplerinde marketing dersinde harydy we hyzmaty ýerlemegiň tärleri, bu ugurda gazanylan täze üstünlikler, marketingde internet torlaryndan netijeli peýdalanmak, täze bazarlary gözlemek bilen bagly düşünjeler we oňa girişmegiň ýollary çuňňur öwredilýär. Söwda ulgamynda marketing talyplara, esasan, nyrhy emele getirmek, gaplamak, söwda nyşanyny döretmek, satuw, şeýle hem söwda ulgamyny dolandyrmagyň düzgünleri içgin öwredilýär.

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.