Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Dünýä dowamatdyr, ýagşy at baky

Abraý – bu söz bütin adamzat üçin örän ähmiýetli söz. Adam – şu söz bilen adam diýsek, ýalňyş bolmazmyka diýýän. Bu sözüň gelip çykyşyna, köküne ser salanyňda-da, çuňňur manyny aňladýandygyny duýmak bolýar. «Abraý» pars sözi bolup, ab-suw, roý-ýüz – «ýüzi suwly» diýmegi aňladýar. Diýmek, abraý ýüzüň suwy, tuwagy, gelşigi. Durmuşda abraý gazanmak gaty kyn. Edil dama-dama köl bolşy kysmy, abraý hem wagtyň geçmegi bilen gazanylýar. Onuň tersine, biabraý bolmak juda aňsat. Ony duran ýeriňden «gazanyp» bolýar. Şeýle ýalňyşlyga ýol beren adamlara halkymyz «Çemçeläp ýygnanyny çanaklap dökdi» diýýär.

Abraýy nädip gazanyp bolar?! Elbetde, ýagşy gylyk-häsiýetiň bilen. Nirede, nähili wezipede bolsaň-da, abraýy ilki bilen gylyk-häsiýetiň, mylakatly gatnaşygyň, sylag-hormatlylygyň bilen gazanmaly. Bu babatda Magtymguly atamyz: «Owal-başda bu dünýäge geleňsoň, /At bilen abraý alan ýagşydyr» ýa-da «Ýagşy gylyk duşmanyňy dost eýlär» diýýär. Türkmen halkymyzyň «Abraý isleseň, köp diýme, saglyk isleseň, köp iýme» diýşi ýaly, abraýly bolmagyň ýene bir şerti köpsözlülikden daşda bolmakdyr. Adam näçe köp gürlese, şonça-da köp ýalňyş goýberegen bolýar. Bu bolsa onuň abraýyny peseldýär. Seniň abraýyňy bir adam ýa iki adam ykrar edip bilmeýär, ol jemgyýetçilik pikiri tarapyndan ykrar edilýär. Çünki adamyň dürli garaýyşlary, häsiýeti jemgyýetiň jümmüşinde açylýar, kemala gelýär. Ýene-de bir zady bellemeli, dostlarynyň ýanynda öz baýlygyny magtaýan adam, öz abraýyna özi gara ýöňkeýär. Şonuň üçinem öwünjeňlik, özüňi magtamaklyk, edeniňi diliňe almaklyk ýaly abraýyňa zeper ýetirjek häsiýetlerden daşda bolunsa gowy. Jemgyýetde özüňi mylakatly alyp barmak bolsa abraýyňy artdyrýar. Mysal üçin, islendik dükana ýa bazara baranyňda, ilki bilen satyjynyň mylakatlylygy, hoşamaý salamlaşyp, garşy alşy seniň ünsüňi özüne çekýär. Sen soň hem başga dükana däl-de, şol dükana, şol satyjynyň ýanyna baranyňy kem göreňok. Şeýdibem, sen-ä gerek zadyňy alýaň, satyjyňam söwdasy şowna bolýar. Käte biz adamkärçiligiň, abraýyň şunuň ýaly kiçijik zatlardan başlanýandygyny unudýarys. Abraý şeýde-şeýde adamlaryň arasynda gazanylýar. Käte bolsa gödek garşy alnan ýeriňden gürlemän çykyp gaýdanyňy duýman galýarsyň. Aslynda, abraý ähli adamlar üçinem zerurdyr weli, zenanlara-ha has-da zerurmyka diýýän. Hut şonuň üçinem halkymyz zenanlary maşgalanyň abraýy – ýüzüniň tuwagy hasaplaýar. Erkek kişileri mertligi, gaýduwsyzlygy bezeýän bolsa, zenanlary mylakatlylygy bezeýär diýip düşünilýär. Emma käte bize şu häsiýet ýetmezçilik edýän ýaly. Ine, bizi oýlandyrýan zatlaram şular.

Adamkärçilik abraý terezisiniň agramly tarapyny eýeleýär. Ulular sypaýy, pespäl, ylalaşykly bolsa, ýaşlaram şony gaýtalaýar. Biz – ulular haýsy ýoldan ýöresek, ýaşkiçilerem şol ýoly dowam etdirýär. Durmuşda abraý berilmeýär, her kim öz abraýyny özi gazanýar diýýäris. Bu dogry, ýöne abraýly bolmak dowamatyňa-da täsir edýär, ýagny abraýly adamlar ösüp gelýän ýaş nesillere hem görelde. Abraý pul bilen hem ölçelmeýär. Jemgyýetde şeýle bir adamlar bolýar, olar pul gazanmak üçin däl-de, adamlaryň arasynda abraý gazanmak üçin örän uly işleri edýärler. Il içinde «Ýagşy ogul – il abraýy, ýagşy gyz – öý abraýy» diýip ýöne ýere aýdylmaýar. Il abraýyny goraýan ýagşy ogully, öýüň abraýyny saklaýan ýagşy gyzly bolmak köp babatda ene-atalara-da bagly.

Abraý – seniň bütin ömrüňe dahylly göze görünmeýän baýlygyň. Bu baýlygymyzy hiç haçan ýitirmäliň. «Abraýy gaçandan gut (gowulyk) gaçar» diýipdirler. Hiç bir ynsan balasy abraýdan aýrylmasyn. Onuň üçin bolsa ullakan iş gaýyrmak hökman däl. Diňe birek-biregi sylamaly, hormatlamaly, hemişe ýagşy niýetli, ýagşy pälli bolmaly.

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.