Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Simmetriýa we owadanlyk

“Simmetriýa” grek sözi bolup, ol bitiniň bölekleriniň arasyndaky garmoniýany aňladýar. Simmetriýanyň nyşanlaryna biz ähli ýerlerde duş gelýäris. Sebäbi simmetriýa organizmleriň we enjamlaryň düzüm zerurlygydyr. Adamlaryň aňy üçin simmetriýanyň aýratyn özüne çekiji güýji bardyr, sebäbi owadanlyk (görk) simmetriýa bilen berk baglanşykdadyr.
Biologiýada simmetriýa käbir nokada görä ýa-da tekizlige görä bedeniň meňzeş bölekleriniň paýlanyşy boýunça kesgitlenilýär. Janly organizmlerde doly simmetriýa duş gelmeýär. Adatça simmetriýa bedeniň umumy konfigurasiýasynda we onuň käbir bölekleriniň ýerleşişinde bellenýär. Adam organiziminiň daşky gurluşy simmetrikdir. Içki gurluşy bolsa beýle däldir (ýürek, aşgazan, bagyr).
 “Simmetriýa estetiki kanagatlanmalaryň çeşmesi bolup bilermi? “ diýen soraga bolup biler, diýip jogap bermek bolar. Sebäbi simmetriýa bar ýerinde tebigatyň gözellikleriniň manysyny we adam eli bilen döredilen görkanalyklary göreniňde gözüň dokunýar.
Geometriýadaky simmetrik figuralar diňe matematikleriň däl-de, beýleki adamlaryň hem ünsüni özüne çekýär. Aýratyn hem kwadratyň owadanlygy hemmelere bellidir, onuň dört tarapy deň, dört burçy deň we onuň dört sany simmetriýa oky bardyr. Bu aýratynlyklar kwadraty beýleki simmetrik şekillerden has tapawutlandyrýar. Iki sany deň kwadratyň birini beýlekisiniň üstüne goýup 450 burça öwürsek sekizburçlyk alarys. Sekizburçlyk hem özboluşly simmetrik şekildir. Gün-günden gözelleşýän paýtagtymyzyň görküne görk goşýan “Türkmenistan” teleradioýaýlymlar merkeziniň binasyny, Bagt Köşgüni, “Alem” medeni-dynç alyş merkezini we beýleki binalary sekizburçlyklaryň bezeýändigi ýöne ýere däldir, çünki simmetriýa gözellikdir.

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.