Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Dünýä uzaýan ýollar

      Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow:
  • Häzirki wagtda ulag ýollarynyň ösdürilmegi netijeli halkara hyzmatdaşlygynyň möhüm şertleriniň birine öwrülýär. Ýol gurmagy gadym döwürlerden bäri asylly iş hasaplap gelýän türkmen halky Beýik Ýüpek ýolunyň gaýtadan dikeldilmegine anyk goşant goşmak bilen, bu däbini mynasyp dowam edýär.  («Türkmenistan» 26-njy fewral.)
23-nji fewralda ýurdumyzyň taryhynda aýratyn taryhy waka bolup geçdi. Ýagny Mary welaýatynyň Serhetabat etrabynda we Owganystanyň Hyrat şäherinde Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň gurluşygynyň täze tapgyryna badalga bermek, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan (TOP) ugry boýunça kuwwaty 500 kWt elektrik geçiriji we optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamlarynyň düýbüni tutmak, şeýle hem Serhetabat — Turgunly demir ýoluny ulanmaga bermek mynasybetli dabaralar geçirildi. Dabaralara hormatly Prezidentimiz bilen bilelikde Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti, Pakistan Yslam Respublikasynyň Premýer-ministri we Hindistan Respublikasynyň daşary işler döwlet ministri gatnaşdylar. TOPH gaz geçiriji taslamasynyň amala aşyrylmagy ýangyç-energetika toplumyny döwrebaplaşdyrmakda we onuň kuwwatyny artdyrmakda, dünýä bazarlaryna energiýa serişdelerini ugratmagyň diwersifisirlenen ulgamyny döretmekde ähmiýeti örän uludyr. Üç ýyl mundan öň, ýagny 2015-ýylda Mary welaýatynda TOPH gaz geçirijisiniň we ägirt uly «Galkynyş» gaz käniniň senagat taýdan özleşdirilmeginiň üçünji nobatdakysynyň desgalarynyň gurluşygyna badalga berlipdi. Munuň özi taryhda yz goýan, ýurdumyzyň üstünden ýol salan Beýik Ýüpek ýolunyň täze bir görnüşde dikeldilýändigini alamatlandyrýar. Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, bu halkara gaz geçirijisiniň uzynlygy 1840 kilometre ýetip, ýylda 33 milliard kub metr türkmen tebigy gazyny akdyrmaga mümkinçilik berer. Bu bolsa tutuş sebitiň döwletleriniň durnukly ösmegine, durmuş-ykdysady tasýdan galkynmagyna we energiýa howpsuzlygynyň üpjün edilmegine ýardam eder.
TOPH gaz geçirijisiniň taslamasynyň nobatdaky taslamasyna badalga bermek, TOP ugry boýunça elektrik geçiriji we optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamlarynyň düýbüni tutmak dabaralarynyň barşynda bu taslama gatnaşyjy döwletleriň Hökümetleriniň arasynda Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik geçirijisi barada hökümetara Ylalaşygyna gol çekildi. Şeýle-de şol gün Serhetabatdan Owganystanyň Hyrat welaýatyna  50 sany ýük wagonyndan ybarat bolan demir ýol düzümi ugradyldy.  Täze demir ýol bilen ilkinji gezek nebit önümleri, azyk we senagat harytlary gurluşyk serişdeleri ugradyldy.  Biziň ýurdumyz mundan öň hem doganlyk owgan halkyna hemmetaraplaýyn kömegini gaýgyrman gelýär. Türkmen-owgan demir ýolunyň gurluşygyny Türkmenistan döwletimiziň doly öz üstüne almagy-da muňa aýdyň subutnamadyr. Bu ýol diňe bir biziň ýurdumyzy Ýuwaş ummany sebitiniň döwletlerine çykarman, goňşy ýurdy Türkmenbaşy Halkara deňiz porty bilen birleşdirip, deňziň üsti bilen Azerbaýjan, Gruziýa, Türkiýe we Ýewropa döwletlerine çykmaga mümkinçilik berer. Ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumyny okgunly ösdürmekde, Türkmenistan Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmakda TOPH halkara gaz geçirijisiniň ähmiýeti örän uludyr. Şeýlelikde, ýaňy ýakynda Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň owgan böleginiň düýbüniň tutulmagy Garaşsyz Watanymyzyň taryhynda altyn harplar bilen ýazyldy.
Mundan öň hem ýurdumyzdan goňşy döwletlere ençeme demir we awtomobil ýollarynyň çekilendigini biz bilýäris. Şolaryň arasynda Serhetabat — Turgundy demir ýol şahasynyň birikdirilmegi üstaşyr geçirmek logistikasyny ýeňilleşdirmäge, sebitde söwdanyň möçberini artdyrmaga gönükdirilendir. Şeýle-de sebitde hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine täze tapgyr açýar we tutuş yklymyň durnukly ykdysady ösüşine ýardam berýär. Her welaýatda awtoterminallaryň gurulmagy, ulag düzüminiň we ýolagçylara hyzmat etmegiň derejesiniň täzelenmegi barada aýdylanlar bolsa bu ugurda ýurduň içinde uly işleriň meýilleşdirilýändigini görkezýär. Bularyň hemmesi, şonuň bilen birlikde şu ýylyň fewral aýynda TOPH gaz geçirijisiniň, TOP elektrik geçirijisiniň we optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamlarynyň gurluşygyna badalga berilmegi biziň hormatly Prezidentimiziň parasatly başlangyjy esasynda amala aşyrylan taslamalardyr. Hormatly Prezidentimiziň şunuň ýaly dünýä ýüzüne ýol salmakda edýän tutumly işleri biziň her birimizi buýsandyrýar. Ýaňy ýakynda bolup geçen bu taryhy ähmiýetli wakalar sebit we ählumumy derejede parahatçylygy we abadançylygy pugtalandyrmaga, dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk hem-de giň netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilen iri düzümleýin taslamalaryň başyny başlaýjy bolan Gahryman Arkadagymyzyň Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň geljegi üçin eden beýik işleridir.

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.