Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Bagt – Watana halal hyzmat etmek

Nurjahan daýza gijesini çirim etmän çykdy. Ol daňyň ataryna sabyrsyzlyk bilen garaşýardy. Düýnki böwrüne sanjy bolan ýagdaýy gyzy Güljahan bilen maslahatlaşasy gelýärdi. Sebäbi Durdymyradyň düýnki bolşuna hiç syny oturmady. Ýöne bu ýagdaýy entek kakasyna aýtmagy hem makul görmän, gyzy bilen maslahatlaşmagy müwessa bildi. Kakasynyň gyzma häsiýeti, oglunyň getireni... garaz, ynjalygy gaçan ene gyzynyň ýanyna howlukdy. Daň agaryp başlandan ýola düşdi. Özlerinden ilerki oba gaty daşam däl ýaly welin, şol mahal olam uzak göründi. Ene awtobusyň gelerine garaşdy. Onuň göwnüne bu gün awtobusam gijä galan ýaly göründi. Bolsa-da, bir salymdan awtobusyň garasy görnüp ugrady. Ene ýüregi giňän ýaly boldy. Deňesine gelip saklanan awtobusa kürsäp girip, boş oturgyja özüni oklady. Nädip Güljahanlara ýetenini bilmedi. Ylgap baryp, gyzyna arzyny aýdyp başlady.
– Jigiň Durdymyradyň aýlygym diýip getiren düýnki puly maňzyma batanok. «Ynha, şunuň ujundan Jeren goňşa bergiňizem üzäýiň» diýdi welin, meniň-ä elim barmady. Ol ýaňyrak dälmidi aýlygyny alany?!
– Eje, darykma häzir anygyna ýetäýeris – diýip, Güljahan Durdymyradyň işine jaň etmäge durdy. Görlüp oturylsa, Durdymyradyň işindäki aýlygy edil ol möçberde däl eken. Enäniň duýgusy ony aldamandyr.
 «Duýdum-la, men, indi nätmeli?! Derrew yzyna gaýtarmaly. Bize haram pul gerek däl. Öz halal gazanjymyz besdir» diýip, ene içini gepledip gelşine öýüne ýetdi.
– Durdymyrat, oglum, biz şu güne çenli halal iýip, halal geýendiris. «Halallyk Haka ýakynlyk» diýipdirler. Berginiň bir alajy bolar. Jeren goňşy «Howlukman üzüberiň!» diýdi. Şonuň üçin sen darygyp, halal-haramy garýan bolsaň, bolmaz, ogul! Äkit, yzyna äkit, nirden alan bolsaň, yzyna ber, bize haramlyk, Hudaýdan daş düşüp, imanyňy iýmek ýaraşmaz, ogul! – diýip, ene puly yzyna berdi. Durdymyrat ýylgyryp, ejesiniň zarynlap bagry-girýan bolup durşuna ahyry dözmän, söze başlady.
– Eje, köşeşäý indi. Biz işdeş ýoldaşlarymyz bilen ýarym aýlygymyzy lükgeligi bilen her aý birimiz alalyň, şeýtsek, puly sowmasa oňmaýanlarymyz hem eslije ýygnanyp biler – diýip şertleşdik. Ahyry meniň hem nobatym ýetdi. Bular meniň alty aýda ýygnan gazanjym.
Nurjahan daýza birbada nämäniň-nämedigine düşünmedi. Goňşularyna bergisi bilen eýýäm üzlüşjekdigine begense, oglunyň gazanjynyň halaldygy, hojalygyň aladasy bilen ýaşaýanlygy ony has-da buýsandyrdy.
Halallyk maşgaladan başlanýar. Ata-ene öz halal gazanjy bilen çagalaryny ekläp saklaýar. Görüm-göreldesi bilen terbiýe berýär. Nurjahan daýzanyň, onuň ýanýoldaşynyň dogry görüm-göreldesi, edep terbiýesi hem perzentleri üçin uly mekdepdi.
Hawa, ynsan gatnaşyklary, halallyk, dogrulyk, ýagşylyk, haýyr-sogap hakynda oýlandygyňça belentlikde şugla saçýan ynsan gözelligi ör-boýuna galýar. Ol gözellik adamy bezeýän, onuň ömür ölçegine many-mazmun berýän gymmatlykdyr.
Ine, şu gymmatlykda Watana ak ýürekden hyzmat etmek beýikligi her bir ynsanyň borjuna öwrülip owadanlyk älemine nur çaýýar. Ak ýürekden zähmet çekip, halal işleriň bilen durmuşyňy özgertmek, ýamanlykdan daşda durup, nebsi otugdyrmazlyk ýaly meseleler ata-babalarymyzyň mizemez durmuş ýörelgesidir. Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen häzirki döwürde döwlet durmuşynyň dürli ugurlaryna ýaramaz täsirini ýetirýän parahorluga we korrupsiýa garşy barlyşyksyz göreş alnyp barylýar. Mähriban Arkadagymyzyň saýasynda, döwletli döwranyň gujagynda, eziz diýarymyzyň goýnunda halal zähmet çekip, perzentlerimizi halal iýdirip, halal geýdirip, üstünliklerimize guwanyp ýaşalýan ajaýyp döwrümizde şeýle nogsanlyklara orun ýokdur. Türkmen il-ulsy gadymyýetden şu güne çenli dünýäde asylly, halal, medeniýetli, bilimli, terbiýeli adamlar bolup, uly abraýa eýedirler. Bu elmydama-da şeýle bolmagynda galar.
 Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk zamanasynyň görki halallyga eýlenen gözellikden ybaratdyr.
Hormatly Prezidentimiziň: «Başymyzyň täji eziz Watanymyza ak ýürekden hyzmat etmekden, berkarar döwletimiziň üstünliklerine, hem-de rowaçlyklaryna buýsanmakdan belent bagt ýokdur» diýşi ýaly, ata Watana halal hyzmat etmek her bir ynsanyň borjudyr.
Roza ORAZOWA, «Biznes reklama»

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.