Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Olimpiýa şäherjiginde guralan synag ýaryşlary

Sent­ýabr­da paý­tag­ty­myz­da ge­çi­ril­jek Ýa­pyk bi­na­lar­da we sö­weş sun­ga­ty bo­ýun­ça V Azi­ýa oýun­la­ry­na hä­zir­ki wagt­dan ykjam taý­ýar­lyk gö­rül­ýär. Geçen hepdede Olim­pi­ýa şä­her­ji­gin­de agyr at­le­ti­ka, kik­bok­sing hem-de suw­da ýüz­mek bo­ýun­ça ge­çi­ri­len sy­nag ýa­ryş­la­ry paý­tag­ty­my­zyň Azi­ýa oýun­la­ry­na ýo­ka­ry de­re­je­de taý­ýar­dy­gy­ny iş ýü­zün­de gör­kez­di.
Agyr at­le­ti­ka
​​​​​​​Agyr at­le­ti­ka bo­ýun­ça ge­çi­ri­len Azi­ýa çem­pio­na­ty­nda tür­gen­ler me­dal­la­ryň 144-si ug­run­da güýç sy­na­nyş­dy­lar. Ge­çen to­mus­da Rio-de-Ža­neý­ro­da ge­çi­ri­len to­mus­ky Olim­pi­ýa oýun­la­ryn­da azi­ýa­ly agyr at­le­ti­ka­çy­la­ryň umu­my goý­lan 45 me­da­lyň 31-si­ne my­na­syp bo­lan­dyk­la­ry paý­tag­ty­myz­da­ky ýa­ry­şyň ýo­ka­ry de­re­jä my­na­syp­dy­gy­ny gör­kez­ýär.   Türk­me­nis­tan­da il­kin­ji ge­zek ge­çi­ri­len yk­lym de­re­je­li ýa­ry­şa Ýa­po­ni­ýa­dan, Hy­taý­dan, Gü­nor­ta Ko­re­ýa­dan, Oman­dan, Ku­weýt­den, Ior­da­ni­ýa­dan, Si­ri­ýa­dan, Yrak­dan, Koreýa Halk Demokratik Respublikasyndan – je­mi 30-dan gow­rak ýurt­dan agyr at­le­ti­ka­çy­la­ryň 200-e go­la­ýy gat­naş­dy. Azi­ýa çem­pio­na­tyn­yň dowamynda Hojamämmet Toýçyýew altyn medal gazandy. Ildeşlerimiziň yklym derejesindäki bäsleşiklerde häzirki üstinlige çenli diňe bir gezek, ýagny 1994-nji ýyldaky Aziýa oýunlarynda agyr atletikada altyn medal gazanandyklaryny ýatladýarys.
Ge­çi­ri­len sy­nag bäs­le­şik­le­ri paý­tag­ty­my­zyň Ýa­pyk bi­na­lar­da we sö­weş sun­ga­ty bo­ýun­ça V Azi­ýa oýun­la­ry­na do­ly taý­ýar­dy­gy­ny gör­kez­di.  Agyr at­le­ti­ka bo­ýun­ça ge­çi­ri­len Azi­ýa çem­pio­na­ty­nyň dowamynda türkmenistanly tür­gen­ler dürli  görnüşli me­dal­la­ryň 10-syna mynasyp boldular.   Agyr atletika, kikboksing we suwda ýüzmek boýunça guralan synag ýaryşlarynda  meýletinçileriň tejribe toplamaklary üçin oňat mümkinçilikler döredildi.  Suwda ýüzmek boýunça ge­çi­ri­len bäs­le­şik­lerde tür­gen­le­ri­miz umu­my to­par­la­ýyn bäs­le­şik­de dördünji or­ny (11 medal) eýe­le­di­ler.

 Kik­bok­sing
Paý­tag­ty­myz­da kik­bok­sing bo­ýun­ça Azi­ýa­nyň çem­pio­na­ty ge­çi­ril­di. Azi­ýa yk­ly­my­na we­kil­çi­lik ed­ýän ýy­gyn­dy­la­ryň 20-si­niň tür­gen­le­riniň gat­naş­ma­gyn­da ge­çi­ri­len hal­ka­ra ýa­ry­şyn­da er­kek tür­gen­ler ring­de 27 de­re­je­de, ze­nan­lar bol­sa de­re­je­le­riň 10-sy ug­run­da gö­reş­di­ler. Ta­ta­mi­de ge­çi­ri­len bäs­le­şik­de bol­sa er­kek tür­gen­ler 28, ze­nan­lar 16 de­re­je­de ýe­ňi­ji­ni kes­git­le­di­ler. Kik­bok­sin­giň ýur­du­myz­da uly meş­hur­ly­ga eýe­di­gi­ni sy­nag bäs­le­şi­gin­de ýy­gyn­dy­my­zyň dürli görnüşli medallaryň ençemesini gazanyp, umu­to­par­la­ýyn bäs­le­şik­de  öňe saýlanandygy hem tas­syk­la­ýar.

Suw­da ýüz­mek
Ýe­ne-de bir ab­raý­ly bäs­le­şi­gi suw­da ýüz­mek bo­ýun­ça Mer­ke­zi Azi­ýa çem­pio­na­ty­ny paý­tag­ty­myz­da­ky Olim­pi­ýa şä­her­ji­gi kabul etdi. Bu ab­raý­ly ýa­ry­şyň paý­tag­ty­myz­da ge­çi­ril­me­gi hal­ka­ra sport gu­ra­ma­la­ry­nyň ýur­du­my­za bo­lan gy­zyk­lan­ma­sy­nyň ulu­dy­gy­ny su­but ed­ýär. Ga­za­gys­tan­dan, Gyr­gyz Res­pub­li­ka­syn­dan, Öz­be­gis­tan­dan, Tä­ji­gis­tan­dan, Eý­ran­dan, Ow­ga­nys­tan­dan ge­len tür­gen­ler bi­len bir­lik­de ýur­du­my­za we­kil­çi­lik ed­ýän tür­gen­ler suwda ýüzmek boýunça bäsleşip, öz aralarynda ýeňijini kesgitlediler.

 

Kärhanalarymyz

Reklama

KOMPÝUTER tilsimaty merkezi

Tel: +993 12 93 40 50 Faks: +993 12 93 40 60 Sal­gy­sy: Aş­ga­bat ş. Mag­tym­gu­ly şa­ýo­ly, 111 «A» jaý. E-ma­il: tdsoft@on­li­ne.tm, Web­saýt: www.cct.com

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.