Ykdysady ösüşleri nazarlap.

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň ykdysady strategiýasynda ileri tutýan ugurlary, ilkinji nobatda, milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýalaşdyrmakdan we toplumlaýyn düýpli döwrebaplaşdyrmakdan, bazar gatnaşyklarynyň we döwlet dolandyryşynyň sazlaşykly utgaşdyrylmagyndan ybaratdyr.

Azia­da­da ýur­du­my­za ab­raý ge­tir­mek is­le­ýä­rin

– Ýur­du­myz­da tä­ze meş­gul­la­ny­lyp baş­la­nan taý bok­sy saý­la­ma­gy­ňa nä­me se­bäp bol­dy?

– As­lyn­da, men kik­boks­dan baş­la­dym. Agam Oraz­mu­ham­met Bä­şi­mo­wyň kik­boks­da­ky ga­za­nan üs­tün­lik­le­ri me­ni ki­çi­lik­den bu spor­ta im­rin­dir­di. Ol hä­zir­ki wagt­da taý bok­sy fe­de­ra­si­ýa­sy­na ýol­baş­çy­lyk ed­ýär.

– Diý­mek, sport­da­ky ýo­lu­ňy saý­la­ma­gy­ňda agaň tä­si­ri uly-da?!

– Ha­wa, 2014-nji ýyl­da taý boks fe­de­ra­si­ýa­sy açy­la­n­dan soň, men bar ün­sü­mi taý bok­sun­da jem­le­dim.

– Taý bok­s bo­ýun­ça ga­za­nan ne­ti­je­le­riň dog­ru­syn­da gür­rü­ňi­mi­zi do­wam edä­ýe­li?!

– Ýur­du­my­zyň 5 ge­zek çem­pio­ny bol­dum. Ge­çen ýyl Rus­si­ýa­nyň Ka­zan şä­he­rin­de ge­çi­ri­len dün­ýä çem­pio­na­tyn­da bü­rünç me­da­ly ga­zan­ma­gy ba­şar­dym. On­dan öň bol­sa An­tal­ýa­da Ýew­ro­pa­nyň Açyk bi­rin­ji­li­gin­de il­kin­ji üç­lü­ge düş­düm.

– Da­şa­ry ýurt­ly tür­gen­ler bi­len tej­ri­be alyş­ýar­sy­ňyz­my?

– Ýa­kyn­da Taý­lan­dyň Sa­mui ada­syn­da okuw-tür­gen­le­şik iş­le­ri­ni ge­çir­dik.

– Azi­ýa oýun­la­ryn­da haý­sy ag­ram­lyk de­re­je­de çy­kyş et­mek­çi bol­ýar­syň?

– 75 ki­log­ra­ma çen­li ag­ram­lyk de­re­je­sin­de çy­kyş ederin. 

– Be­ren täsirli gür­rüň­le­ri­ň üçin köp sag bo­l! Üstünlik hemraň bolsun! 

– Ne­sip bol­sa, Azi­ýa oýun­la­ryn­da di­ňe al­tyn me­dal ga­za­nyp, ýur­du­my­za ab­raý ge­tir­me­gi mak­sat edin­ýä­rin.

Bildirişler


Reklamalar


“Hoş zaman” kompaniýasy “Aşgabat 2017” oýunlarynyň resmi hyzmatdaşy