24 SAGAT HEREKETDE

Häzirki günlerde paýtagtymyzda gije-gündiz hereket edýän dükanlar öz işini gyzgalaňly alyp barýar. «Aşgabat 2017» oýunlary mynasybetli, has-da işjeňleşen bu söwda dükanlary paýtagtymyzyň dürli künjeginde ýerleşýär. Esasan hem, sanlyja günden başlanjak oýunlar mynasybetli ähmiýetli hyzmatlaryň hatarynda duran bu söwda merkezleri döwrebaplygy, önümleriniň köpdürliligi we ýerleşýän ýerleri boýunça paýtagtymyzyň söwda merkezleriniň arasynda iň meşhur  dükanlardyr.

«Aş­ga­bat 2017»-ä ba­gyş­la­nan da­ba­ra­lar

17-nji aw­gust­da paý­tag­ty­myz­da “Aş­ga­bat 2017” oýun­la­ry­na 30 gü­nüň gal­ma­gy my­na­sy­bet­li gu­ra­lan da­ba­ra­ly çä­re­ler giň ge­ri­me eýe bol­dy. Şol gün hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz paý­tag­ty­my­zyň Olim­pi­ýa şä­her­çesine ba­ryp, bu ýer­de gu­ra­lan “Azia­da-2017-niň ta­gam­la­ry” at­ly ser­gi bi­len ta­nyş­dy. Türk­men ga­wu­ny­nyň gü­ni my­na­sy­bet­li naý­ba­şy bak­ja önüm­le­ri­ne ba­gyş­la­ny­lan baý­ram­çy­lyk da­ba­ra­lar hem ge­çi­ril­di. 

«Altyn damja» bulduranda

Hormatly Prezidentimiziň döwletiň ykdysady kuwwatynyň berk bolmagynda önüm öndüriji pudaga aýratyn ornuň degişlidigi hakdaky parasatly pikirlerinden ugur alyp, ýurdumyzda önümçilik giň gerime eýe boldy. Islendik önümiň hili, islegliligi nazarda tutulyp, halka hödürlenilýär. 

Sportda professional bolmasaň hem, saglyk üçin sport hökman gerekdir

“Bag­ty­ýar­lyk” sport top­lu­my­nda sport tan­sy hem giňden ýo­la go­ýul­dy. Bu ýer­de paý­tag­ty­myz bo­ýun­ça ça­ga­la­ra dynç al­mak üçin ni­ýet­le­nen ýe­ke­-täk ak­wa­park hem bar. Ak­wo­par­ka hö­wes­li gel­ýän ça­ga­jyk­lar, wagt­la­ry­ny örän gy­zyk­ly ge­çi­rip, şa­dy­ýan dynç al­ýar­lar. Şeý­le hem Azia­da – 2017-ä gat­naş­jak taý­boks­çy­lar tür­gen­le­şik geç­ýär­ler. Bu ýer­de spor­tuň dür­li ugur­la­ry, esa­san hem, ýo­ga bo­ýun­ça tür­gen­leş­mä­ge is­leg bil­dir­ýän­le­riň sa­ny bar­ha art­ýar. Ýo­ga gat­naş­ýan­lar 7 to­pa­ra bö­lü­nip, hepdäniň 2, 4, 6-njy gün­le­ri 9-dan 12-ä we 17-den 21-e çen­li tür­gen­le­şik do­wam ed­ýär. Hä­zir­ki wagt­da top­lu­ma ýo­ga ug­ry bo­ýun­ça sag­lyk­la­ry­na peý­da ta­pyp gel­ýän­le­riň sa­ny 700-e ýet­di. Ola­ra Hin­dis­tan­dan ge­len ýo­ga bo­ýun­ça hü­när­men­ler tä­lim­çi­lik ed­ýär.
   Aş­ga­bat şä­he­ri­niň Bag­ty­ýar­lyk et­rap hä­kim­li­gi­niň ga­ra­ma­gyn­da­ky “Bag­ty­ýar­lyk” sport top­lu­my­ paý­tag­ty­my­zyň iň bir gelim-gidimli mer­ke­zleriniň biri bolup, 2015-nji ýy­lyň ap­rel aýyn­da açy­lyp ula­nyl­ma­ga be­ril­di. Hä­zir­ki wagt­da bu ýer­de spor­tuň bas­ket­bol, wo­leý­bol, gand­bol, açyk ten­nis, ki­çi fut­bol, bil­ýard, gim­nas­ti­ka, boks we suw­da ýüz­mek ýa­ly giň­den ýaý­ran gör­nüş­le­ri bo­ýun­ça tür­gen­le­şik­ler ge­çil­ýär. Ýe­ne-de bir bel­le­me­li aý­ra­tyn­ly­gy, bu top­lum­da suw­da ýüz­mek bo­ýun­ça 25 metr­lik bas­seý­niň ýer­leş­me­gi­dir.   
Top­lu­ma yzy­gi­der­li tür­gen­le­şik geç­mä­ge gel­ýän tür­gen­le­ri hö­wes­len­dir­mek mak­sa­dy bi­len, sport ly­bas­la­ry, dür­li gör­nüş­li ýa­dy­gär­lik sow­gat­la­ry gow­şu­ryl­ýar. Tür­gen­le­şik zal­la­ry­na di­ňe bir sport bäs­le­şik­le­ri­ne gat­naş­ýan tür­gen­le­ri­miz däl, eý­sem, is­len­dik ugur­da zäh­met çek­ýän hü­när­men­ler, ýaş­lar, şeý­le hem hor­mat­ly dynç al­şa çy­kan il­deş­le­ri­miz-de bar­ýar­lar. Tür­gen­le­riň has hem sa­byr­syz­lyk bi­len ga­raş­ýan Azi­ada-2017-niň bar­ha go­laý­la­ma­gy, top­lu­ma gel­ýän­le­riň sa­ny­ny iki es­se art­dyr­dy.   
Ýur­du­myz­yň sport top­lum­la­ry­na yzy­gi­der­li gat­nap, tür­gen­le­şik ge­çip, üs­tün­lik­le­riň ga­py­syn­dan gi­rip bil­män, yza gaý­dan adam seý­rek bol­sa ge­rek. Eger şeý­le bol­sa, ge­liň, sport mer­kez­le­ri­ne gat­nap, sag­ly­gy­my­zy ber­ki­de­liň, şäh­di­mi­zi aça­lyň! Şon­da her bi­ri­miz üs­tün­li­giň hem, şow­lu­ly­gyň hem aça­ry­nyň öz eli­miz­de­di­gi­ne do­ly göz ýe­ti­re­ris. Mu­nuň üçin bu sport top­lu­my bi­len ha­bar­la­şyp bi­ler­si­ňiz. Ola­ryň te­le­fon bel­gi­le­ri: 
36-85-71; 36-85-18. 
Nä­çe tür­gen­le­şik ge­çip, öz üs­tü­ňiz­de iş­le­di­gi­ňiz­çe, üs­tün­li­ge bar­ha we bar­ha go­laý­la­ýan­ly­gy­ňy­zy du­ýar­sy­ňyz. Müm­kin­çi­lik si­ziň ga­py­ňyz­da! Pur­sa­dy el­den ber­mäň!

Bildirişler


Reklamalar


“Türkmenistan Sport” halkara žurnalynyň täze sany Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna bagyşlandy


“Hoş zaman” kompaniýasy “Aşgabat 2017” oýunlarynyň resmi hyzmatdaşy