Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

BILÝARDÇY ILDEŞIMIZIŇ ÜSTÜNLIGI

Dünýä kubogy ugrynda Moskwada geçirilen ýaryşyň birinji tapgyrynda “Erkin piramida” görnüşi boýunça ildeşimiz Annamämmet Annamämmedow bürünç medala eýe boldy.
Dowamly köp aýlawly ýaryşlaryň barşynda türkmen türgeni bäsdeşlerinden yzygiderli üstün çykmagy başardy. 1/16 finalda onuň bäsdeşi hökmünde ukrain bilýardçysy çykyş etdi, şunda A.Annamämmedow 6:4 hasabynda ýeňiş gazandy. Sekizden bir finalda ol şeýle hasap bilen russiýaly bäsdeşinden üstün çykdy.
Belarus türgeni D.Kolosow bilen geçirilen çärýek final duşuşygy çekeleşikli boldy. Şunda hem türkmen bilýardçysy 6:5 hasabynda ýeňdi.
Ýarym final duşuşykda türkmenistanly türgen russiýaly M.Koçkinden finala çykmaga bir ädim galanda asgyn geldi, emma şeýle abraýly ýaryşda üçünji orny eýelemegi başardy.
Annamämmet Annamämmedowyň tejribeli bilýardçydygyny bellemek gerek, ol paýtagtymyzda geçirilen “Aşgabat 2017” oýunlarynda tapawutlanyp, altyn we bürünç medallara mynasyp bolupdy.
(TDH-nyň maglumaty esasynda taýýarlanyldy)

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.