Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

ÝAŞLAR UKYPLARYNY GÖRKEZDILER

Aşgabat şäheriniň orta mekdepleriniň okuwçylarynyň arasynda sportuň woleýbol, basketbol, gandbol, küşt, stol tennisi, tennis, badminton, futbol, türkmen milli göreşi, düzzüm, şaşka, suwda ýüzmek, ýeňil atletika we kiçi futbol görnüşleri boýunça 9-njy spartakiadanyň oýunlary geçirildi.
Oglanlaryň arasynda türkmen milli göreşi boýunça geçirilen ýaryşda toparlaryň 57-si çykyş etdi we ilkinji üç orny Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Berdimuhamet Annaýew adyndaky Ýöriteleşdirilen harby mekdebiniň, 123-nji we 137-nji mekdepleriniň toparlary eýelediler.
Oglanlar we gyzlaryň arasynda geçirilen badminton ýaryşynda öňdäki orunlara 24-nji, 9-njy we 44-nji orta mekdepleriň toparlary mynasyp boldy.
Oglanlaryň arasynda basketbol boýunça geçirilen ýaryşyň final tapgyrynda toparlaryň 12-si çykyş edip, onda 53-nji orta mekdebiň topary birinji, 20-nji orta mekdebiň topary ikinji, 18-nji orta mekdebiň topary üçünji orny eýelediler.
Gyzlaryň arasynda woleýbol boýunça geçirilen ýaryşda 92-nji, 39-njy, 80-nji orta mekdepleriň toparlary ýeňiji boldular. Oglanlaryň ýaryşynda bolsa 113-nji mekdebiň topary birinji, 63-nji orta mekdebiň topary ikinji, 96-njy orta mekdebiň topary üçünji orny eýelediler.
Stol tennisi boýunça geçirilen ýaryşa toparlaryň 77-si gatnaşyp, onda 15-nji orta mekdebiň topary birinji, 18-nji orta mekdebiň topary ikinji, 7-nji orta mekdebiň topary 3-nji orna mynasyp boldular.
Spartakiadanyň düzzüm boýunça geçirilen ýaryşynda oglanlar we gyzlar bilelikde çykyş edip, ilkinji üç orny 123-nji, 127-nji, 115-nji orta mekdepleriň toparlary eýelemegi başardylar.
Küşt ýaryşynda 177-nji orta mekdebiň topary birinji, 58-nji orta mekdebiň topary ikinji, 27-nji orta mekdebiň topary 3-nji orunlary eýelediler. Şaşka boýunça geçirilen ýaryşda 68-nji orta mekdebiň topary birinji, 62-nji orta mekdebiň topary ikinji, 95-nji orta mekdebiň topary 3-nji orna mynasyp boldy.
Oglanlaryň arasynda kiçi futbol boýunça geçirilen ýaryşyň finalynda birinji orny 44-nji, ikinji orny 37-nji, üçünji orny 11-nji orta mekdepleriň toparlary eýelediler.
Tennis boýunça geçirilen bäsleşikde 55-nji orta mekdebiň topary birinji, 27-nji orta mekdebiň topary ikinji, 39-njy orta mekdebiň topary üçünji orna mynasyp boldular.
Suwda ýüzmek boýunça geçirilen ýaryşda ilkinji üç orny 18-nji, 1-nji we 27-nji orta mekdepleriň toparlary eýelediler. Oglanlaryň we gyzlaryň arasynda ýeňil atletika boýunça aýratynlykda ýaryş geçirildi. Oglanlaryň arasynda geçirilen bäsleşikde birinji orny  96-njy, ikinji orny 95-nji, üçünji orny 72-nji orta mekdepleriň toparlary eýelediler, gyzlaryň arasynda geçirilen ýaryşda degişlilikde ilkinji orunlara 2-nji, 36-njy, 95-nji orta mekdepleriň toparlary mynasyp boldular.
Ýaryşyň ýeňijilerine Aşgabat şäheriniň Sport we ýaşlar syýasaty müdirliginiň Hormat hatlary dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.
Ýagmyr MÄMMEDOW

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.