Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Jiu-jitsu boýunça türkmen türgenleriniň Abu-Dabide gazanan üstünlikleri

Ýurdumyzyň türgenleri jiu-jitsunyň ne-waza görnüşi boýunça Abu-Dabide (BAE) geçirilen ýetginjekleriň arasyndaky dünýä çempionatynda dört medala eýe boldular.
21 ýaşa çenli ýetginjekleriň hem-de gyzlaryň arasynda 49 kilogram agram derejesinde iki medaly ýygyndy toparymyzyň ussatlary Saýara Awazmetowa we Gülbahar Madreýimowa gazandylar. Ýaryşyň deslapky tapgyrlaryndan soňra ýarym finalda olar özara duşuşdylar, şunda Saýara  üstün çykdy. Ol finalda wýetnamly bäsdeşini ynamly ýeňip, öz agram derejesinde dünýäniň çempiony boldy. G.Madreýimowa bolsa Awstriýadan gelen türgenden üstün çykyp, bürünç medala eýe boldy.
Biziň ýetginjeklerimiz hem iki bürünç medaly gazandylar. Isa Kasymow 18 ýaşa çenli toparlaýyn tapgyrda 46 kilogram agram derejesinde ikinji orny eýeläp, ýarym finala çykmagy başardy. Çekeleşikli göreşde ol bäsdeşinden asgyn gelip, netijede, üçünji orny eýeledi. Şu ýaş toparynda ýetginjekleriň arasynda 55 kilogram agram derejesinde Maksat Rejepow hem bürünç medal gazandy. Medala barýan ýol onuň üçin çylşyrymly boldy. Çärýek finalda biziň türgenimiz asgyn geldi, emma ol üçünji orun ugrunda çykyş etmäge hukuk gazandy we bu wezipäniň hötdesinden abraý bilen geldi.
Abu-Dabide ýaryşlar dowam edýär. Bu bäsleşiklere jiu-jutsu boýunça ýurdumyzyň ussat türgenleriniň dokuzysynyň gatnaşýandygyny bellemek gerek.
(TDH)

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.