Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

«Sagdyn bedende-sagdyn ruh»

Esenguly etrabynyň sport baradaky komitetiniň TMÝG-niň etrap geňeşi bilen bilelikde edara-kärhanalaryň işgärlerinden, harby gullukçylardan düzülen toparlaryň arasynda ýaglyga towusmak, agyrlyk götermek, tanap çekmek boýunça guran ýaryşy «Sagdyn bedende-sagdyn ruh» diýlip atlandyryldy. Etrap merkezinde çekeleşikli ýagdaýda geçen bu ýaryşda serhetçi esgerlerden düzülen topar öz garşydaşlaryndan üstün çykyp, birinji orny eýelemegi başardy. Ikinji, üçünji orunlara bolsa degişlilikde etrap hassahanasynyň we etrap bilim bölüminiň toparlary mynasyp boldular.
Mekdep okuwçylarynyň arasynda ýeňil atletika boýunça geçirilen ýaryşam örän gyzykly boldy. 100 metr aralyga ylgamakda geçirilen bäsleşikde Nurýagdy Mämmedow, Emin Esengeldiýew, Ýakup Tuwakow dagy degişlilikde birinji, ikinji, üçünji orunlary eýelediler. N.Mämmedow 200 metr aralyga geçirilen ýaryşda-da pellehanadan birinji bolup geçmegi başardy. Röwşen Nazarow ikinji, Eziz Hatymow üçünji netijeleri görkezdiler. Perman Nurmämmedow, Döwlet Arazgylyjow, Aman Annamämmedow dagy 400 metr aralyga guralan ýaryşda öňdäki üç orna eýelik etdiler.
Uzynlygyna bökmek boýunça ýaryşda Gurbanmämmet Meretgylyjow birinji orna mynasyp boldy, E.Hatymow ikinji, R.Nazarow üçünji orunlara eýe bolmagy başardylar.
Etrabyň sport baradaky komitetiniň Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesi bilen bilelikde edara-kärhanalaryň işgärleriniň ara­synda küşt we şaşka boýunça geçiren ýaryşlaram gyzykly boldy. Küşt boýunça geçirilen ýaryşda birinji orny 1-nji orta mekdepden Amanberdi Berdiýew eýelemegiň hötdesinden geldi. Etrap hassahanasyndan Baýram Serdarow ikinji, 2-nji orta mekdepden Amanmyrat Garjaýew üçünji orunlara mynasyp bol­dular.
Şaşka ýaryşynda etrap aragatnaşyk bölüminiň işgäri Meretmämmet Akmämmedow ýeňiji boldy. Ikinji orny 1-nji orta mekdepden Yhlasmuhammet Muhadow eýeledi. Etrap sport bara­daky komitetinden Röwşen Hajytuwakowyň paýyna üçünji orun düşdi.
Aşyr BERDIÝEW

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.