Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

WOLEÝBOL BÄSLEŞIGI

Golaýda Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň bedenterbiýe we sagaldyş toplumynda, Hyzmat ulgamynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň guramagynda, Türkmenistanyň Jemagat hojalygy ministrligine degişli Aşgabat şäherindäki edara-kärhanalarda zähmet çekýän kärdeşler arkalaşyklarynyň ilkinji guramalarynyň işjeň agzalarynyň arasynda yglan edilen «Sagdyn durmuş — zenanlaryň ýörelgesi» atly woleýbol bäsleşigi geçirildi.
Kärdeşler arkalaşygynyň agzalarynyň arasyndan ussat zenan türgenleri ýüze çykarmagy we olaryň dost-doganlyk gatnaşyklaryny jebisleşdirmegi maksat edinen sport bäsleşigi şatlyk-şowhuna beslendi. Bäsleşigiň dowamynda sportuň we köpçülikleýin bedenterbiýäniň halkymyzyň gündelik durmuşyna giňden ornaşýandygy aýdyň ýüze çykdy.
Bäsleşigiň ýeňijilerine hormatly Prezidentimiziň adyndan ýadygärlik sowgatlary dabaraly ýagdaýda gowşuryldy. Olar sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmaga ähli mümkinçilikleri açýan Gahryman Arkadagymyzyň adyna alkyşly sözlerini beýan etdiler.

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.