Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Türkmen agyr atletikaçylary Aziada – 2018-e Gazagystanda taýýarlyk görýärler

Şu günler Türkmenistanyň agyr atletika boýunça milli ýygyndysy Gazagystanda okuw-türgenleşiginde bolýar. Agyr atletikaçyylarymyz bu ýerde şu ýylyň awgust aýynda Indoneziýada geçiriljek Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görýärler.
Türkmen agyr atletikaçylary soňky ýyllarda halkara ýaryşlarda gowy netijeleri görkezýärler. Geçen ýyl Aşgabatda geçirilen Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça Aziýa oýunlarynda 6 medal gazanan agyr atletikaçylarymyz 24 ýyl arakesmeden soňra, dünýä çempionatynyň hem medallaryna mynasyp boldular. 
"Okuw-türgenleşigine 10 sany ýetginjek agyr atletikaçy hem gatnaşýar" diýlip, ORIENT habarlar agentliginiň saýtynda aýdylýar. Olar şu ýylyň oktýabr aýynda Buenos-Aýresde geçiriljek Ýetginjekleriň üçünji Olimpiýa oýunlaryna gatnaşarlar. Bu iri ýaryşyň Aziýa boýunça saýlama tapgyry bolsa aprel aýynda Özbegistanyň Ürgenç şäherinde geçiriler. 
Agyr atletikaçylarymyzyň Gazagystandaky türgenleşikleri 25-nji marta çenli dowam eder.

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.