Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

TÝL 2018: 2-nji tapgyryň duşuşyklarynyň eminleri bellenildi

“Energetik” – “Balkan”
Geçirilýän ýeri: “Sport desga” stadiony (Baýramaly etr)
Başlanýan wagty: 16:15
Duşuşygyň emini: Arslan Goşşanow (Tejen ş)        
Gözegçi emin: Bahtyýar Atajanow (Daşoguz ş)   
10.03.2018 (şenbe)
 “Köpetdag” – “Aşgabat”
Geçirilýän ýeri: “Aşgabat” stadiony (Aşgabat ş)
Başlanýan wagty: 16:30
Duşuşygyň emini: Jumamyrat Jumamyradow (Aşgabat ş)
Gözegçi emin: Wadim Baratow (Aşgabat ş)
“Merw” – “Şagadam”
Geçirilýän ýeri: “Sport desga” stadiony (Baýramaly etr)
Başlanýan wagty: 16:00
Duşuşygyň emini: Çarymyrat Gurbanow (Aşgabat ş)
Gözegçi emin: Allabergen Sapaýew (Daşoguz ş)  
“Altyn Asyr” – “Ahal”  (süýşürilen 18.04.2018 ý)
Çeşme: https://turkmenportal.com

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.