Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Şu gün milli futbol çempionatymyzda ikinji tapgyryň duşuşyklary başlanar

Şu gün futbol boýunça XXVI Milli çempionatymyzyň Ýokary ligasynda 2-nji tapgyryň duşuşyklaryna badalga berler. Iki günläp dowam etjek tapgyryň birinji gänände bir, ikinji gününde iki duşuşyk geçiriler. Duşuşyklaryň ikisi Maryda, biri Aşgabatda bolar. Tapgyryň ilkinji gününde şu gün „Energetik“ „Balkany“ kabul eder. Bu toparlaryň ikisiniň hem çempionata şowsuz başlandygyndan okyjylarymyzyň habary bardyr. Çempionatdaky, ondan öň bolsa TFF-niň kubogyndaky şowsuzlygyň soňuna çykyp, möwsämiň resmi duşuşyklaryndaky ilkinji ýeňşini gazanmak toparlaryň ikisiniň hem esasy maksady. Ertir Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň „Köpetdag“ futbol topary täze möwsümdäki ilkinji resmi duşuşygynda paýtagtymyzyň adybir toparyny kabul eder. Möwsüme TFF-niň kubogyny gazanmak bilen girişen „Köpetdag“ şu ýyl geçen ýylkylardan gowy oýun görkezjege meňzeýär. „Aşgabadam“ möwsüme şowly başlangyç bilen girişen toparlaryň biri diýip bileris. Topar çempionatyň täze möwsüminiň ilkinji duşuşygynda myhmançylykda „Balkany“ 1:0 hasabynda ýeňdi. Maryda geçiriljek „Merw“ bilen „Şagadamyň“ arasyndaky duşuşyk hem gyzykly bolar. TFF-niň kubogyna mynasyp bolmak mümkinçiligini soňky tapgyrda elinden gidiren „Merw“ öz meýdanynda ynamly çykyş edýän we aňsat-aňsat ýeňilmeýän toparlaryň biri. Ýöne garşydaşyň geçen möwsümiň bürünç medalçysy „Şagadam“ bolsa bu-da aňsat däl. Birinji tapgyrdan soň ýaryş tertibiniň başyny çekýän «kenarlylar» öňdeligi elden gidirmezlik üçin jan etseler gerek. Tapgyryň esasy duşuşygy — «Altyn asyr» — «Ahal» oýny üçin janköýerler biraz garaşmaly bolar. Toparlaryň ikisiniň hem şu ýyl AFK-nyň kubogynda ýurdumyzyň sport abraýyny gorap çykyş edýändigi üçin tapgyrdaky esasy duşuşyk 18-nji aprele geçirildi.

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.