Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

“Bagyr” topary birinji orny eýeledi

Türkmenistanyň Sport  we ýaşlar syýasaty ministrliginiň, Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşygynyň bilelikde guramagynda 2004-nji ýylda doglan ýetginjekleriň arasynda futbol boýunça Milli bahar baýramyna bagyşlanyp geçirilen bäsleşigiň baş baýragyna  Aşgabat şäheriniň 3-nji toplumlaýyn sport mekdebiniň “Bagyr” topary mynasyp boldy. Ikinji, üçünji orunlary degişlilikde GOÝÇÝSM-I we FSM toparlary eýelediler. 
Bir aýlawda geçirilen bäsleşige alty toparyň gatnaşandygyny ýatladýarys – FSM (Aşgabat şäheriniň Futbol sport mekdebiniň ýygyndy topary), GOÝÇÝSM-I, GOÝÇÝSM-II (Futbol boýunça geljekki olimpiýaçylaryň ýöriteleşdirilen çagalar-ýetginjekler sport mekdebi), “Gökje”, “Bagyr” (Aşgabat şäheriniň 3-nji toplumlaýyn sport mekdebi) hem-de “Ahal” (Ahal welaýaty).
Ahal welaýatynyň Änew şäherindäki “Sport desgasynda”geçirilen bäsleşikde  ilkinji üç orna mynasyp bolan toparlara ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy.  
Jemleýji tapgyr:    
“Gökje” – “Ahal” – 1:1
GOÝÇÝSM-II – FSM – 0:11
“Bagyr” – GOÝÇÝSM-I – 3:1
Çeşme:   “tff.com.tm”

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.