Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

 Marokkodaky turnirde dzýudoçylaryň ýene bir medaly

Marokko Patyşalygynyň Agadir şäherinde geçirilýän dzýu-do boýunça “Agadir Grand Prix” abraýly turnirinde watandaşymyz Batyr Hojamuhammedow bürünç medal eýeledi. 
Deslapky tapgyrda B.Hojamuhammedow ussatlyk görkezip, ýaryşyň 18-nji sekundynda möhletinden öň ukrain türgeninden üstün çykdy. Ol çärýek finalda turniriň geljekki ýeňijisi russiýaly Kirill Denisowdan ýeňlendigine garamazdan, hormat münberine çykmagy başardy. 
Türkmen türgeni bürünç medal ugrundaky bäsleşikde Patrik Mozer (Şweýsariýa) bilen güýç synanyşdy. Çekeleşikli tutluşygyň üçünji minudynda B.Hojamuhammedow aýgytlaýjy emeli ulanyp, bäsleşigi möhletinden öň ýeňiş bilen tamamlady we dzýu-do sportunda ýokary netije hasaplanylýan “iponn” derejä mynasyp boldy. 
“Agadir Grand Prix” turniriniň jemleri boýunça türkmen dzýudoçylary iki bürünç medal eýelediler. Ozal habar berlişi ýaly, 52 kilograma çenli agram derejesinde çykyş edýän, halkara derejeli sport ussady Gülbadam Babamyradowa hem ýygyndy toparymyzda bir bürünç medal eýeläpdi. Ol iki gezek örän netijeli emeli ulanyp, bäsleşigiň birinji minudynda ýeňiş gazanmagy başardy.

http://www.turkmenistan.gov.tm

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.