Яндекс.Погода

SÖWDA KANUN TERTIBI

SÖWDA KANUN TERTIBI

  • "Biznes Reklama" - 14.09.20

abuna new

otel reklama

ruhabat

ruhabat

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar 

GIŇIŞLEÝIŇ
7813 0 Add

Talyp ýaşlaryň arasynda duşuşyk geçirildi

8-nji sentýabrda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Başlangyç hünär okuw mekdebinde ministrligiň

GIŇIŞLEÝIŇ
11 0 Add

«Ter önüm»-den täzelik: gawun çipsiler

Bu günki gün «Ter önüm» hojalyk jemgyýeti paýtagtymyzyň sebitindäki iri söwda dükanlaryny, bazarlaryny, restoranlary hem-de myhmanhanalary

GIŇIŞLEÝIŇ
19 0 Add

Talyplaryň ýürek sözi

Ertir — 1-nji sentýabr. Ýurdumyzda her ýylda bolşy ýaly, 2020-2021-nji täze okuw ýylynyň ilkinji gününde Bilimler we talyp ýaşlar güni uly dabara

GIŇIŞLEÝIŇ
29 0 Add

Söwda kooperatiw mekdebi täze okuw ýyly üçin talyplaryny kabul etdi

Ähli ýaşlaryň kalbyny tolgundyryjy ýokary, orta hünär hem-de başlangyç hünär okuw mekdepleriniň synaglary tamamlandy

GIŇIŞLEÝIŇ
45 0 Add

Mekdep bazarlary gyzyşýar

Tomus paslynyň özüne mahsus lezzeti bar. Onda-da awgust aýynyň. Talyplardyr mekdep okuwçylary üçin-ä hasam lezzetli

GIŇIŞLEÝIŇ
33 0 Add

«Ak hünji» – döwrebap gurluşyklaryň bezegi

Hormatly Prezidentimiziň goldawdyr hemaýatlary bilen ýurdumyzda senagatçylara we telekeçilere işlemäge uly mümkinçilikler döredilýär

GIŇIŞLEÝIŇ
54 0 Add

Konstitusion özgertmeler – milli demokratiýanyň aýdyň nusgasy

Ata Watanymyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygynyň bellenilýän «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ...

giňişleýiň
105 0 Add

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň bildirişi

Şu günler howanyň düzüminde tozan bölejikleriniň möçberiniň kadadan artmagy bilen baglanyşykly häzirki wa...

giňişleýiň
81 0 Add

Medeniýet hepdeligi şatlyk-şowhun bilen geçirildi

Medeniýetiň özi baýramçylyk. Emma medeniýete bagyşlanyp geçirilen baýramçylygyň ýatdan çykmajak pursatlar...

giňişleýiň
118 0 Add

Dokma pudagy pugtalanýar

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy esasynda, ýurdumyzyň dokma senagaty netijeli işleýän we geljegi uly bo...

giňişleýiň
123 0 Add

Talyplaryň arasyndaky wagyz-nesihat duşuşygy

Ýakynda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Başlangyç hünär okuw mekdeb...

giňişleýiň
121 0 Add

Ýerli habarlar «Altyn köle» dynç almaga geliň!

15-nji iýunda hormatly Prezidentimiziň hut özüniň gatnaşmagynda paýtagtymyzyň demirgazygynda ýerleşýän dy...

giňişleýiň
128 0 Add

TÜRKMENISTANYŇ WEKILIÝETI BSG-NA DÖWLETLERIŇ GOŞULMAGY MESELELERI BOÝUNÇA ONLAÝN SEMINARA GATNAŞDY

2020-nji ýylyň 1-nji iýulynda Bütindünýä Söwda Guramasyna (BSG) «Fokusda goşulmak: Ýewraziýa» atly onlaýn...

giňişleýiň
97 0 Add

Поделиться в соцсетях

Получать Рассылку

DMC Firewall is a Joomla Security extension!