Яндекс.Погода

SÖWDA KANUN TERTIBI

SÖWDA KANUN TERTIBI

  • 29.06.2020 "BIZNES REKLAMA"

abuna new

otel reklama

ruhabat

ruhabat

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar 

GIŇIŞLEÝIŇ
7095 0 Add

Medeniýet hepdeligi şatlyk-şowhun bilen geçirildi

Medeniýetiň özi baýramçylyk. Emma medeniýete bagyşlanyp geçirilen baýramçylygyň ýatdan çykmajak pursatlara baý boljakdygy her kime öňünden

GIŇIŞLEÝIŇ
5 0 Add

Ýerli habarlar «Altyn köle» dynç almaga geliň!

15-nji iýunda hormatly Prezidentimiziň hut özüniň gatnaşmagynda paýtagtymyzyň demirgazygynda ýerleşýän dynç alyş zolagy — «Altyn kölüň»

GIŇIŞLEÝIŇ
8 0 Add

Paýtagtymyzda dokma önümlerini satýan täze dükanlar açyldy

17-nji iýunda paýtagtymyzda Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Panbarhat fabriginiň «Panbarhat», Aşgabadyň dokma toplumynyň

GIŇIŞLEÝIŇ
10 0 Add

Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzdaky täze gurluşyklarda işleriň barşy bilen tanyşdy

18.06.2020. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün irden Balkan welaýatyna iş saparyny tamamlap

GIŇIŞLEÝIŇ
14 0 Add

Hormatly Prezidentimiziň Daşoguz welaýatyna iş sapary

16.06.2020. Daşoguz welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün sebitiň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan işler bilen tanyşdy.

GIŇIŞLEÝIŇ
15 0 Add

Türkmenistanyň Prezidentiniň Balkan welaýatyna iş sapary

17.06.2020. Şu gün Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sebitiň ekerançylyk meýdanlarynda, daýhan hojalyklarynda alnyp barylýan işler bilen tanyşdy.

GIŇIŞLEÝIŇ
10 0 Add

Türkmen dokma önümleri «Heimtextil — 2020» halkara sergisinde

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň alyp barýan içeri hem-de daşary syýasat...

giňişleýiň
428 0 Add

Kärdeşler «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda geçiriljek maslahatlar barada maslahatlaşdylar

7-nji ýanwarda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler zalynda Türkmenistanyň ...

giňişleýiň
992 0 Add

Möwsümleýin kesellerden goranmak saglygyň özenidir

Ýylyň her bir paslynda biz öz saglygymyza paýhasly çemeleşmelidiris. Pasyllaryň çalyşmagy we howanyň üýtg...

giňişleýiň
548 0 Add

Milli önümlerimiziň önümçiligi ýokarlanýar

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň sergiler zalynda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatna...

giňişleýiň
14 0 Add

«Köpetdag – Lada» okuw merkezi (dürli hünärleriň jemlenen ýeri)

Ýaşlar biziň geljegimiz. Ýaşlaryň ylymly-bilimli, giň dünýägaraýyşly, hünärli bolup ýetişmeklerini gazanm...

giňişleýiň
493 0 Add

Jemgyýetçilik guramalarynyň Merkezi binasynda iş maslahaty geçirildi

Öňňin, 1-nji fewralda Türkmenistanyň Mejlisiniň guramagynda, Jemgyýetçilik guramalarynyň Merkezi binasynd...

giňişleýiň
452 0 Add

Talyplaryň arasyndaky wagyz-nesihat duşuşygy

Ýakynda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Başlangyç hünär okuw mekdeb...

giňişleýiň
15 0 Add

Hünäre höwesli ýaşlar bäsleşdiler

«Aşpezlik işi» hünäri boýunça geçirilen bäsleşikde talyp gyzlar türkmen halkynyň milli tagamy bolan palaw...

giňişleýiň
440 0 Add

Başlangyç hünär okuw mekdebinde wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi

5-nji fewralda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Başlangyç hünär okuw...

giňişleýiň
397 0 Add

The educational meeting was held

On February 5, an educational meeting was organized in the building of the Primary Special School of the ...

giňişleýiň
405 0 Add

Kärdeşler we derwaýys maslahatlar

28-nji ýanwarda Türkmenistanyň Söwda we telekeçilik ugrunyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşyklarynyň Geňeş...

giňişleýiň
390 0 Add

Поделиться в соцсетях

Получать Рассылку

Our website is protected by DMC Firewall!