Яндекс.Погода

SÖWDA KANUN TERTIBI

SÖWDA KANUN TERTIBI

  • "BIZNES REKLAMA" - 23.11.2020

abuna new

otel reklama

ruhabat

ruhabat

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar 

GIŇIŞLEÝIŇ
8328 0 Add

There is a great demand for TVs "Aýdyň gijeler"

This year, the business enterprise "Aýdyň gijeler" started production of TVs on the Smart TV platform and IP tuners

GIŇIŞLEÝIŇ
11 0 Add

Söwda we telekeçilik ugrunyň işgärleriniň maslahaty

6-njy noýabrda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň

GIŇIŞLEÝIŇ
9 0 Add

Žurnalistika bilimini kämilleşdirmek boýunça onlaýn okuw sapagy

Ýakynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk

GIŇIŞLEÝIŇ
10 0 Add

Sanly ykdysadyýetde salgyt-hukuk gatnaşyklarynyň mehanizmini kämilleşdirmek

Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda «Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda san¬ly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynyň» kabul edilmegi bilen, Güneşli Diýarymyzyň ykdysadyýetiniň dürli pudaklarynda täze innowasion tehnologiýalar, şol sanda sanly tehnologiýalar ornaşdyrylyp, elektron res¬minamalar dolanyşygyna we elektron şahsyýetnamalar ulgamyna geçilýär.

GIŇIŞLEÝIŇ
21 0 Add

Saglyk — baýlyk

Döwletimizde halkymyzyň saglygyny goramakda giň gerimli işler durmuşa geçirilýär. Dünýä ülňülerine laýyk gelýän ýurdumyzyň

GIŇIŞLEÝIŇ
24 0 Add

Kärdeşleriň maslahaty

30-njy sentýabrda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň mejlisler

GIŇIŞLEÝIŇ
26 0 Add

Türkmenistanda öndürilýäniçgiler dünýä bazarynda tanalýar

«Bold» witamin içgisi 2019-njy ýyldan bäri ýurdumyzyň «Ýüpekçi» hojalyk jemgyýeti tarapyndan öndürilýär ...

giňişleýiň
118 0 Add

Talyplaryň ýürek sözi

Ertir — 1-nji sentýabr. Ýurdumyzda her ýylda bolşy ýaly, 2020-2021-nji täze okuw ýylynyň ilkinji gününde ...

giňişleýiň
91 0 Add

Söwda kooperatiw mekdebi täze okuw ýyly üçin talyplaryny kabul etdi

Ähli ýaşlaryň kalbyny tolgundyryjy ýokary, orta hünär hem-de başlangyç hünär okuw mekdepleriniň synaglary...

giňişleýiň
112 0 Add

Mekdep bazarlary gyzyşýar

Tomus paslynyň özüne mahsus lezzeti bar. Onda-da awgust aýynyň. Talyplardyr mekdep okuwçylary üçin-ä hasa...

giňişleýiň
76 0 Add

«Ak hünji» – döwrebap gurluşyklaryň bezegi

Hormatly Prezidentimiziň goldawdyr hemaýatlary bilen ýurdumyzda senagatçylara we telekeçilere işlemäge ul...

giňişleýiň
86 0 Add

Şu gün ýurdumyzda mekdep bazarlary we göçme söwdalary halka hyzmat edip başlaýar

Şu gün, 10-njy awgustda ýurdumyzda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň ...

giňişleýiň
72 0 Add

«TäzeAý»-yň täze önümleri

«Datly şerbet» hususy kärhanasynda konditer önümleriniň 160-a golaý görnüşi öndürilýär. Ýurdumyzyň hemişe...

giňişleýiň
94 0 Add

Поделиться в соцсетях

Получать Рассылку

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd