Яндекс.Погода

SÖWDA KANUN TERTIBI

SÖWDA KANUN TERTIBI

  • 06.07.2020 "BIZNES REKLAMA"

abuna new

otel reklama

ruhabat

ruhabat

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar 

GIŇIŞLEÝIŇ
7167 0 Add

TÜRKMENISTANYŇ WEKILIÝETI BSG-NA DÖWLETLERIŇ GOŞULMAGY MESELELERI BOÝUNÇA ONLAÝN SEMINARA GATNAŞDY

2020-nji ýylyň 1-nji iýulynda Bütindünýä Söwda Guramasyna (BSG) «Fokusda goşulmak: Ýewraziýa» atly onlaýn seminaryň bäşinji mejlisi geçirildi

GIŇIŞLEÝIŇ
2 0 Add

Medeniýet hepdeligi şatlyk-şowhun bilen geçirildi

Medeniýetiň özi baýramçylyk. Emma medeniýete bagyşlanyp geçirilen baýramçylygyň ýatdan çykmajak pursatlara baý boljakdygy her kime öňünden

GIŇIŞLEÝIŇ
10 0 Add

Ýerli habarlar «Altyn köle» dynç almaga geliň!

15-nji iýunda hormatly Prezidentimiziň hut özüniň gatnaşmagynda paýtagtymyzyň demirgazygynda ýerleşýän dynç alyş zolagy — «Altyn kölüň»

GIŇIŞLEÝIŇ
13 0 Add

Paýtagtymyzda dokma önümlerini satýan täze dükanlar açyldy

17-nji iýunda paýtagtymyzda Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Panbarhat fabriginiň «Panbarhat», Aşgabadyň dokma toplumynyň

GIŇIŞLEÝIŇ
19 0 Add

Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzdaky täze gurluşyklarda işleriň barşy bilen tanyşdy

18.06.2020. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün irden Balkan welaýatyna iş saparyny tamamlap

GIŇIŞLEÝIŇ
20 0 Add

Hormatly Prezidentimiziň Daşoguz welaýatyna iş sapary

16.06.2020. Daşoguz welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün sebitiň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan işler bilen tanyşdy.

GIŇIŞLEÝIŇ
21 0 Add

Türkmen dokma önümleri «Heimtextil — 2020» halkara sergisinde

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň alyp barýan içeri hem-de daşary syýasat...

giňişleýiň
437 0 Add

Kärdeşler «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda geçiriljek maslahatlar barada maslahatlaşdylar

7-nji ýanwarda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler zalynda Türkmenistanyň ...

giňişleýiň
1004 0 Add

Möwsümleýin kesellerden goranmak saglygyň özenidir

Ýylyň her bir paslynda biz öz saglygymyza paýhasly çemeleşmelidiris. Pasyllaryň çalyşmagy we howanyň üýtg...

giňişleýiň
568 0 Add

Milli önümlerimiziň önümçiligi ýokarlanýar

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň sergiler zalynda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatna...

giňişleýiň
20 0 Add

«Köpetdag – Lada» okuw merkezi (dürli hünärleriň jemlenen ýeri)

Ýaşlar biziň geljegimiz. Ýaşlaryň ylymly-bilimli, giň dünýägaraýyşly, hünärli bolup ýetişmeklerini gazanm...

giňişleýiň
509 0 Add

Jemgyýetçilik guramalarynyň Merkezi binasynda iş maslahaty geçirildi

Öňňin, 1-nji fewralda Türkmenistanyň Mejlisiniň guramagynda, Jemgyýetçilik guramalarynyň Merkezi binasynd...

giňişleýiň
463 0 Add

Talyplaryň arasyndaky wagyz-nesihat duşuşygy

Ýakynda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Başlangyç hünär okuw mekdeb...

giňişleýiň
25 0 Add

Hünäre höwesli ýaşlar bäsleşdiler

«Aşpezlik işi» hünäri boýunça geçirilen bäsleşikde talyp gyzlar türkmen halkynyň milli tagamy bolan palaw...

giňişleýiň
462 0 Add

Başlangyç hünär okuw mekdebinde wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi

5-nji fewralda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Başlangyç hünär okuw...

giňişleýiň
403 0 Add

The educational meeting was held

On February 5, an educational meeting was organized in the building of the Primary Special School of the ...

giňişleýiň
414 0 Add

Kärdeşler we derwaýys maslahatlar

28-nji ýanwarda Türkmenistanyň Söwda we telekeçilik ugrunyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşyklarynyň Geňeş...

giňişleýiň
397 0 Add

Поделиться в соцсетях

Получать Рассылку

Our website is protected by DMC Firewall!