Яндекс.Погода

SÖWDA KANUN TERTIBI

SÖWDA KANUN TERTIBI

  • 24.02.2020 "BIZNES REKLAMA"

abuna new

otel reklama

ruhabat

ruhabat

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar 

GIŇIŞLEÝIŇ
6099 0 Add

Türkmen dokma önümleri «Heimtextil — 2020» halkara sergisinde

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň alyp barýan içeri hem-de daşary syýasatynyň netijesinde, ýurdumyzda

GIŇIŞLEÝIŇ
203 0 Add

«Cash Back» hyzmaty ýola goýuldy

Hormatly Prezidentimiziň çykyşlarynyň birinde: «Nagt pul hasaplaşyklary bilen bir hatarda, dünýäniň öňdebaryjy tilsimatlaryna daýanýan

GIŇIŞLEÝIŇ
206 0 Add

Söwda toplumynyň döwrebap düzümini ösdürmegiň meseleleri maslahatlaşyldy

12-nji fewralda Türkmenistanyň Söwda toplumynyň binasynda hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň 2019-njy ýylda durmuş-ykdysady

GIŇIŞLEÝIŇ
223 0 Add

The educational meeting was held

On February 5, an educational meeting was organized in the building of the Primary Special School of the Ministry of Trade

GIŇIŞLEÝIŇ
226 0 Add

Möwsümleýin kesellerden goranmak saglygyň özenidir

Ýylyň her bir paslynda biz öz saglygymyza paýhasly çemeleşmelidiris. Pasyllaryň çalyşmagy we howanyň üýtgemegi bilen, möwsümleýin

GIŇIŞLEÝIŇ
252 0 Add

Jemgyýetçilik guramalarynyň Merkezi binasynda iş maslahaty geçirildi

Öňňin, 1-nji fewralda Türkmenistanyň Mejlisiniň guramagynda, Jemgyýetçilik guramalarynyň Merkezi binasynda Konstitusion

GIŇIŞLEÝIŇ
271 0 Add

Söwda toplumynda duşuşyk geçirildi

16-njy ýanwarda Türkmenistanyň Söwda toplumynyň binasynyň mejlisler zalynda söwda kadalaryny berjaý etmek...

giňişleýiň
285 0 Add

Telekeçilikde internet dükanlarynyň orny

Ösen döwürde internet diňe sosial torlarynda aragatnaşyk üçin ulanylman, eýsem, bu ýerde her bir hereketi...

giňişleýiň
329 0 Add

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça «2019-njy ýylyň iň oňat kärhanasy» atly bäsleşigiň jemleri jemlenildi

28-nji dekabrda Söwda toplumynyň binasynda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministr...

giňişleýiň
430 0 Add

Täze ýyl söwdalary barha gyzyşýar

Her bir ynsanyň, her bir maşgalanyň sabyrsyzlyk bilen garaşýan Täze ýyl baýramçylygy ýetip geldi. Täze ma...

giňişleýiň
470 0 Add

Haryt gaplarynyň we haryt nyşanlarynyň ähmiýeti

Haryt gaplary harytlary saklamakda, ýüklemekde, düşürmekde amatly şertleri döredýär. Şeýle-de harydyň düz...

giňişleýiň
331 0 Add

Sanly ykdysadyýete geçmek – döwrüň talaby

Ummasyz köp serişdeler goruna, ilkinji nobatda bolsa, uglewodorod serişdelerine baý we giň çägi bilen tap...

giňişleýiň
466 0 Add

Kärdeşler «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda geçiriljek maslahatlar barada maslahatlaşdylar

7-nji ýanwarda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler zalynda Türkmenistanyň ...

giňişleýiň
673 0 Add

«Süýji nygmatlar» kafesi bagtyýar halkymyzyň hyzmatynda

Toýlaryň toýlara ulaşýan ülkesi bolan Watanymyzyň at-owazasy barha alyslara ýaň salýar. Ýurdumyzyň islend...

giňişleýiň
384 0 Add

Ýaş nesilleriň gyşky dynç alşy «Ýaşlyk» sagaldyş merkezinde ýaz ýaly geçýär

Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň ilkinji günlerinde, ýagny 2-nji ýanwarda Gökderedäki sagaldyş...

giňişleýiň
375 0 Add

«Köpetdag – Lada» okuw merkezi (dürli hünärleriň jemlenen ýeri)

Ýaşlar biziň geljegimiz. Ýaşlaryň ylymly-bilimli, giň dünýägaraýyşly, hünärli bolup ýetişmeklerini gazanm...

giňişleýiň
303 0 Add

Sanly ykdysadyýetde gazna biržasynyň ähmiýeti

Ýurdumyzda gymmatly kagyzlar bazaryny kämilleşdirmek babatynda häzirki wagtda uly işler alnyp barylýar. O...

giňişleýiň
374 0 Add

Ýerli önümler artýar

Türkmenistan döwletimiz gün-günden pajarlap ösýär. Ähli pudaklar bilen bir hatarda ykdysadyýeti, oba hoja...

giňişleýiň
297 0 Add

Başlangyç hünär okuw mekdebinde wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi

5-nji fewralda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Başlangyç hünär okuw...

giňişleýiň
227 0 Add

Kärdeşler we derwaýys maslahatlar

28-nji ýanwarda Türkmenistanyň Söwda we telekeçilik ugrunyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşyklarynyň Geňeş...

giňişleýiň
234 0 Add

Поделиться в соцсетях

Получать Рассылку

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd