Яндекс.Погода

SÖWDA KANUN TERTIBI

SÖWDA KANUN TERTIBI

abuna new

otel reklama

ruhabat

ruhabat

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar 

GIŇIŞLEÝIŇ
7362 0 Add

Türkmenistanda öndürilýäniçgiler dünýä bazarynda tanalýar

«Bold» witamin içgisi 2019-njy ýyldan bäri ýurdumyzyň «Ýüpekçi» hojalyk jemgyýeti tarapyndan öndürilýär

GIŇIŞLEÝIŇ
14 0 Add

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň bildirişi

Şu günler howanyň düzüminde tozan bölejikleriniň möçberiniň kadadan artmagy bilen baglanyşykly häzirki wagtda howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak üçin, köçelerde we beýleki jemgyýetçilik ýerlerinde bolýan wagtyňyz agyz-burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýäris.Saglygyňyzy goraň — agyz-burun örtüklerini ulanyň!

GIŇIŞLEÝIŇ
20 0 Add

Dokma pudagy pugtalanýar

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy esasynda, ýurdumyzyň dokma senagaty netijeli işleýän we geljegi uly bolan pudaklaryň birine öwrüldi

GIŇIŞLEÝIŇ
31 0 Add

TÜRKMENISTANYŇ WEKILIÝETI BSG-NA DÖWLETLERIŇ GOŞULMAGY MESELELERI BOÝUNÇA ONLAÝN SEMINARA GATNAŞDY

2020-nji ýylyň 1-nji iýulynda Bütindünýä Söwda Guramasyna (BSG) «Fokusda goşulmak: Ýewraziýa» atly onlaýn seminaryň bäşinji mejlisi geçirildi

GIŇIŞLEÝIŇ
30 0 Add

Medeniýet hepdeligi şatlyk-şowhun bilen geçirildi

Medeniýetiň özi baýramçylyk. Emma medeniýete bagyşlanyp geçirilen baýramçylygyň ýatdan çykmajak pursatlara baý boljakdygy her kime öňünden

GIŇIŞLEÝIŇ
43 0 Add

Ýerli habarlar «Altyn köle» dynç almaga geliň!

15-nji iýunda hormatly Prezidentimiziň hut özüniň gatnaşmagynda paýtagtymyzyň demirgazygynda ýerleşýän dynç alyş zolagy — «Altyn kölüň»

GIŇIŞLEÝIŇ
47 0 Add

Konstitusion özgertmeler – milli demokratiýanyň aýdyň nusgasy

Ata Watanymyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygynyň bellenilýän «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ...

giňişleýiň
24 0 Add

Türkmen dokma önümleri «Heimtextil — 2020» halkara sergisinde

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň alyp barýan içeri hem-de daşary syýasat...

giňişleýiň
479 0 Add

Kärdeşler «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda geçiriljek maslahatlar barada maslahatlaşdylar

7-nji ýanwarda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler zalynda Türkmenistanyň ...

giňişleýiň
1043 0 Add

Möwsümleýin kesellerden goranmak saglygyň özenidir

Ýylyň her bir paslynda biz öz saglygymyza paýhasly çemeleşmelidiris. Pasyllaryň çalyşmagy we howanyň üýtg...

giňişleýiň
625 0 Add

«Köpetdag – Lada» okuw merkezi (dürli hünärleriň jemlenen ýeri)

Ýaşlar biziň geljegimiz. Ýaşlaryň ylymly-bilimli, giň dünýägaraýyşly, hünärli bolup ýetişmeklerini gazanm...

giňişleýiň
530 0 Add

Hormatly Prezidentimiziň Daşoguz welaýatyna iş sapary

16.06.2020. Daşoguz welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu g...

giňişleýiň
56 0 Add

Milli önümlerimiziň önümçiligi ýokarlanýar

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň sergiler zalynda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatna...

giňişleýiň
41 0 Add

Türkmenistanyň Prezidentiniň Balkan welaýatyna iş sapary

17.06.2020. Şu gün Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedo...

giňişleýiň
43 0 Add

Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzdaky täze gurluşyklarda işleriň barşy bilen tanyşdy

18.06.2020. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün irden Balkan welaýatyna iş saparyny t...

giňişleýiň
59 0 Add

Talyplaryň arasyndaky wagyz-nesihat duşuşygy

Ýakynda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Başlangyç hünär okuw mekdeb...

giňişleýiň
55 0 Add

Поделиться в соцсетях

Получать Рассылку

Our website is protected by DMC Firewall!